PORTÁL ČASU, PRŮCHOD MEZI SVĚTY, BRÁNA DO SVĚTA BOHYNĚ  

(PODZIMNÍ ROVNODENNOST V BÁJNÉM AVALONU, NA OSTROVĚ KNĚŽEK BOHYNĚ I BOHYNĚ SAMOTNÉ, NA MÍSTĚ S UKRYTÝM SVATÝM GRÁLEM A NA OSTROVĚ SPOČINUTÍ KRÁLE ARTUŠE) 

MABON, GLASTONBURY, ANGLIE

POUZE 268 EUR I S LEKTORNÝM A ORGANIZAČNÍM POPLATKEM!

Mean Fomhair, Alban Eleud anebo Mabon či slovanské Novoletie (Nový rok, jenž se kdysi slavil v úplně jinou dobu nežli v současnosti) nebo egyptský svátek trojjediné Bohyně jsou názvy pro podzimní rovnodennost, kdy se slavil již druhý svátek žní, úrody, hojnosti, díkuvzdání za plody Země, požehnání Boha a Bohyně, sluneční událost s obřady staršími víc jak 3500 let… Současně je to jakýsi Portál času, který vás dokážete provádět skrze Průchod mezi světy a Branou do světa Bohyně do úrovní, do nichž je možné se dostat na jiných místech o dost obížnější... 

22.9. se v anglickém Glastonbury (vnější srdeční čakře Matky Země, což je pradávný, magický a mystický ostrov Avalon, brána do hájemství Bohyně, vnitřní srdeční čakra Velké Matky), konají jako každý rok pradávné, tradiční a hluboce magické ceremoniály, obřady a rituály přislouchající svátku, jenž byl kdysi koncem roku a dobou, kdy se božstva mnoha kultur opět vracela do podsvětí a kdy slovanský Simargl Svarožič (svými atributy velice podobný archandělu Michaelovi, strážcovi Avalonu, který má svůj svátek o několik dní později) scházel na Zemi za bohyní Kupalnicou, resp. Kupalou. Obvykle se oteplilo, jelikož s „ohnivým“ božstvem přišlo tzv. babí léto nazvané podle bohyně Baby v její zimní obdobě, která přebírala vládu od letní Báby 24. září, v den, jenž jí byl zasvěcen podobně, jako bylo 15. září, kdy se započalo s podzimními zpěvy jako díkuvzdáním za úrodu ovoce a zeleniny zasvěceno Kupale či Kupalovi. Solární Bůh stárne (v některých kulturách umírá) a Bohyně cítí, že v jejím lůně roste dítě, plod božské lásky a posvátného božského spojení, které se narodí o tři měsíce později na svátek zimního slunovratu. 

Tato naše společná pouť bude cestou na místo někdy označované za „nejsvětější Zemi“, putováním procházejícím branou jiných dimenzí, z nichž se vám nebude chtít vracet podobně, jako účastníkům cest předešlých.  Prožijeme spoločně období roku a rituály podzimní rovnodennosti na místě plném legend, mýtů, místě překypujícím magickými a mystickými vibracemi a tradicemi, ležícím na energetickém křižování linií archanděla Michaela (úzce spojeného s touto významnou oslavou nikoli pouze keltského kola roku) a Maří Magdaleny coby představitelky ženského principu a ženských božstev, dávají šanci nejenom se spojit s Bohyní a jejím aspektem bohatství a hojnosti, s mocnou a ochrannou energií archanděla Michaela, jehož den se kdysi samostatně slavil jako jeden z největších svátků roku právě v době podzimního slunovratu (dnes společně s Rafaelem a Gabriel 29.9., hned po svatém Václavovi), nýbrž vás obdaří rovněž příležitostí k:


- oslavě plodnosti a tvořivosti nejenom Matky Země, ale i svého vlastního života
- získání léčivých a kreativních schopností (nebo k jejich probuzení)
- absolvování léčivých a jiných podpůrných, tradičních nebo i netradičních obřadů, meditací, rituálů, cvičení, očisty, harmonizace a napojení se na energii místa a krajiny 
- napojení se na vysoce vibrační energie andělů a světelných bytostí
- rituálnímu či osobnímu vyjádření vděčnosti za hojnost, která podmiňuje budoucí nezměrnou hojnost, kterou nás Univerzum odmění za naši vděčnost projevenou na místě jedné z bran věčnosti, kouzelném Avalonu osmi kněžek Bohyně
- vyjasnění nebo vyřešení vztahů v ženské linii rodu, rodiny, především však vztahů matky a dcery
- zanechání starého za sebou a k započetí nového
- přípravě na hluboký přerod
- oslavení božských darů v sobě i vně sebe
- ujasnění a zamyšlení se nad svou cestou, nad tím, kam chceme dál, nad svou vizí
- radosti ze své ženskosti, půvabu, krásy
- těšení se z plnosti svého života (ať již přicházející či stávající)
- povznesení se z hmotné roviny na úroveň duchovní a na rovinu všeho ostatního, co nás převyšuje a co můžeme spatřit, uzřít, odhalit pouze v klidu a tichu rodícího se podzimu
- obrácení se zvenčí dovnitř, kde jsou skryté všechny poklady i odpovědi 
- objevení skryté prorocké, jasnovidné, psychospirituální schopnosti v sobě
- uvolnění duchovních sil 
- dosažení vyšších stavů vědomí
- rozvíjení své osobnosti na vyšší úrovni a v mnohem větší míře než doposud
- dosažení mnohem hlubšího a zároveň mnohem vyššího stavu meditace, rozjímání a kontemplace 
- proměny „geografického“ putování na putování spirituální
- zesouladění nejenom lunární síly se sílami solárními, nýbrž i své ženské a mužské stránky
- zharmonizování různých svých částí i různých aspektů svého života, své mysli, srdce, těla i ducha
- k silné vzájemné podpoře v kruhu žen
- dosažení celkové rovnováhy ve všech myslitelných formách a podobách
- nastolení rovnováhy mezi přirozenými protiklady
- odhalení „řádu neznámého“ a přetransformování nepoznaného v hluboké poznání a prozření 
- přijetí pominutelnosti věcí a naladění se na věčnost svého bytí
- pochopení principu cyklických rytmů přírody, kosmu i sebe sama a plynutí s nimi v absolutní harmonii
- znovuzrození posvátného ženství 
- budování svého zdraví umožněním „odumření“ svého starého já…

V rámci naší cesty za věčným a posvátným ženstvím a za oslavou významné proměny navštívíme také:
- všechna tajemná, mystická, mýtická a legendární místa Avalonu i jeho bezprostředního okolí
- legendární vrch Tor s věží archanděla Michaela, pod níž se právě křižuje jeho energetická linie s linií Marie Magdaleny a v němž se podle mýtů nachází říše krále víl, podle jiných zase jeskyně kouzelníka Merlina a z něhož vyvěrají dva zcela odlišné prameny, jeden červený a druhý bílý, ženský a mužský
- glastonburské opatství (Glastonbury Abbey), kde stál nejstarší kostel na britských ostrovech a jehož posvátným okrskem podle legend nekráčeli pouze nohy Jozefa z Arimatie, nýbrž i Ježíše a kde je pohřben král Artuš se svou chotí Guinevrou
- kapli Marie Magdaleny s neuvěřitelnou uzdravující energií
- kopec s posvátným stromem, který vyrostl z hole Jozefa z Arimatie
- atd.

V případě vašeho zájmu pojedeme rovněž na zajímavý a z duchovního i profánního hlediska velice obohacující výlet na snad ještě mystičtější místa, třeba bájeslovný a proslavený kamenný kruh, bránu do jiné dimenze Stonehenge a ještě starší a podstatně větší Avebury s kamenným kruhem i dřevěnou kruhovou svatyní, vílím hájem i Merlinovým kamenem plnícím i ta nejtajnější přání, starodávný Wells známý první gotickou katedrálou na území Britských ostrovů s vnitřním orlojem a přilehlou jedinou kompaktně zachovanou středověkou uličkou v Evropě v její původní podobě (film Pilíře Země).

Lektorka: Judita Peschlová, zkušená a dlouholetá průvodkyně žen, lektorka seminářů pro ženy a ženských kruhů, psychoterapeutka, profesionální průvodkyně

Termín:  19.9. - 23.9.2016

Cena:       5999 kč (230 eur) + 1001 kč (38 eur) 

Přihlášky: platné až po odeslání mailem a uhrazení zálohy ve výši 1400 kč (50 eur) do 25.4.2016 

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

Přihlašujte se co nejdřív, počet míst je omezen kvůli individuálnějšímu přístupu a většímu prostoru pro vaše potřeby! 

V ceně 5999 kč (230 eur) je zahrnuto: ubytování v apartmánech s plně vybavenými kuchyněmi, téměř na dosah legendárního Toru, jenž z oken vidíte jako byste se ho mohli doslova dotknout, transfer z letiště v Bristolu do Glastonbury a z Glastonbury do Bristolu a vstup do Glastonbury Abbey.

V ceně 1000 kč (38 eur) je zahrnuto: organizace putování, provázení a podávání informací o místě, historii, tajných dějinách, osobnostech atd. v průběhu celého pobytu, organizování případných vstupů anebo výletů v cíli poutě, meditace, rituály, tajná cvičení Bohyně, léčivé a očistné obřady… 

V ceně není zahrnuto: zpátečná letenka do Bristolu (čím dříve ji zakoupíte, tím bude levnější), pojištění na cesty, stravování, nákup potravin, prípadné výlety mimo Avalon, další vstupy kromě jednoho vstupu do Glastonbury Abbey

Záloha je nevratná (podmínka anglického ubytovatele, který žádá složení zálohy napřed jako zábezpeku obsazení apartmánů). 

Informace o časech odletů poskytnu po zaslání závazné přihlášky a zálohy. 

KONTAKT: judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: