2017: Andělský kód sedmnáct

 

Dnes máme Tři krále, kteří sebou přinášejí bohaté dary. Letos to však nebudou pouze oni, kdož nás mohou obohatit o báječné věci a nové začátky. Sedmnáctka je totiž číslem andělů obrození, vzkříšení, blaženosti, nových začátků a jakéhosi znovuzískaného pozemského ráje. V době, která je určována tímto andělským číslem, ať již kalendářně, nebo z andělské numerologie, ať pro každého individuálně či všeobecně, se můžeme s otevřeným srdcem a za pomoci andělů účastnit na rajských radostech duše, ducha i těla.

                                                    

V andělské (resp. archandělské) numerologii jde spíš o ráj duše, nežli ráj těla, i když ani to není vyloučené. Tělo bychom však od duše neměli oddělovat, stejně tak, jako se duše nemá oddělovat od těla, protože jsou obě darem a jsou úzce v tomto našem pozemském životě propojené.  Sedmnáctka přináší hojnost a obnovu, přirozeně za předpokladu, že se o to sami přičiníme, a připustíme takovýto obrat ve své životní skutečnosti se sedmnáctkou jako symbolem duše či ducha, jejich znovuprobuzení a hledání nové cesty.

 

V roku končícím na sedmnáctku (případně v roku, u něhož součet čísel tvoří sedmnáct), skutečně můžeme okusit blaženost ráje: podívejte se, čeho všeho je možné v den nebo rok sedmnáct dosáhnout, co můžeme získat a čeho všeho být svědkem i účastníkem:

 

·       V  Tarotu je karta s číslem sedmnáct šťastnou kartou naděje a budoucího štěstí. 

·       Číňané věřili, že sedmnáctka projevem materializace všech možností a náznakem štěstí.  

·       V taoismu je taktéž číslem všech projevených možností ve světě jevů.

·       Hexagram sedmnáct v I-ťingu říká: „Důsledek bude mít zdar. Je nutné vydržet.“

·       V Bibli, ve Starém zákoně byla Noemova archa dokončena 17. dne: nalodíme-li se tedy na archu vedenou andělskými vibracemi a jejich laskavostí, budeme se plavit po moři pohody, klidu, lásky a harmonie  a snad se nám s podporou andělů podaří ve dnech a v rocích, na něž nám podle andělské numerologie „padá kostka“  sedmnáctky objevit a také využít k prospěchu svému i celku sedm darů Ducha.

·       V den andělů sedmnáctky je nosným symbolem osmiúhelník jako přechod od čtverce ke kruhu, formující kazatelny chrámů. Hlas andělů, který nás v takovéto dny a roky (nesoucí se v znamení sedmnáctky) je taktéž jakousi symbolickou kazatelnou, z níž je možné slyšet slova tichého kázání určeného naší duši jako potrava její i potrava našeho ducha.

 

Budeme-li tedy důslední ve svém duchovním snažení, budeme-li se ptát andělů i sebe sama na smysluplnost následujících naplánovaných kroků a svých cílů, vydržíme-li všechno, co nám život přináší, nebude žádnou chybou – spíše naopak – postavíme-li se všichni po boku svých andělů plni nadšení a síly svého ducha a nebudeme pouze čekat, dokud ucítíme, že oni stojí po našem boku bez ustání.

Andělé nás volají, pokud jde o naše dobrobytí, inspirují nás, jak to činí třeba Hvězdný princip karty sedmnáct v Tarotu. Nemusí být naší hvězdou (i když, mít za hvězdu, která nás vede k naší životní vizi a poslání anděla není až tak špatný nápad), někdy jsou pro nás „pouhým“ paprskem světlaZkoumáme, hledáme a hledáme vedeni tímto andělským paprskem, až najdeme. Úspěchem naším a naší výdrže bude naše spokojenost a hvězdná blaženost v znovuzískaném ráji našeho srdce probuzeného dotekem andělů a jejich sedmnáctého paprsku.

 

Šestnáctka, která předchází dnům či rokům s andělským kódem sedmnáct, se obvykle nese v znamení bortící se věže našich lpění a strnulosti, 7 darů Ducha v období andělské vibrace sedmnáct bývá pak symbolizováno sedmi vzpřímenými věžemi chrámu. Vynasnažíme-li se pod patronátem andělů sedmnáctky o znovuvzkříšení svých osobních 7 věží, může nám to přinést pozoruhodný úspěch v jakémkoli směru.

 

JUDITA KATONA PESCHLOVÁ