Význam barev v automatické kresbě, andělské terapii a  jejich léčivá moc

Základní substancí andělské energie je Světlo. Barvy jsou taktéž světlo. Rozeznáváme je pouze díky fenoménu zvanému světlo… Barvy mají svou vlastní energii, vibraci, sílu a mohou působit skrze andělský zásah stejně účinně jako samotná energie andělů. Bez ohledu na přirazení barev k jednotlivým andělským bytostem mají jednotlivé barvy svůj vlastní význam a můžete s nimi pracovat, ať již skrze automatickou kresbu, použití barevných svíček, rituálních šátků, drahokamů, oltářních předmětů a andělských vizualizací v rámci andělského vzývání, andělských rituálů, meditací, výkladů,  nebo také samostatně.

Někteří z andělů, kterým se přiřazují barvy, mají svá vlastní jména, někteří pouze přidělené kompetence. U andělů není až také důležité znát je přesným jménem, někdy se dokonce užívání jejich jmen a přímé oslovování jménem ani nedoporučuje…

                            

Bezbarevnost, čirost (křišťálová průhlednost)

Společně s léčivou sílou andělů působí očistně a zbavuje toxických látek. Představuje jasnost, čistotu, energii měsíce, spojení s nekonečnem, integritu, poctivost, jednoduchost, pravdivost a rozhodnost. Symbol mystického spojení s vesmírem.

Andělé této barvy: Anděl pravdy (Aduachiel), Anděl práva (Samanthiel), Anděl výpočtů (Hethitiel)

 

Bílá

Znamená v řeči barev a andělů nekonečno, moudrost, zanechání čehosi ze své minulosti za sebou, energetizaci na spirituální úrovni. Symbol a vyjádření čistoty a čištění, nedotknutelnosti,  začátku i konce, otevřenosti. Znak Ducha, a též archu čistého papíru, na nějž můžeme napsat či namalovat cokoli, co jenom budeme chtít. Náznak vzniku čehosi nového a přechod k něčemu novému. Vyjádření Světla, Boha jako nejvyšší bytosti, učitele a vůdce.

Andělé této barvy: Anděl plánování a přehledu (Asthiel), Anděl začátků (Beleguel), Anděl učení (Libuel), Anděl vítězství nad strachem (Tarosiel)

 

Perlově bílá

V neverbální „barevné“ řeči andělů rovněž symbol ochoty a schopnosti otevřít se, akceptovat i trpké zkušenosti jako lekci, která vede ke konečnému upevnění a zdokonalení naší bytosti. Symbol Vánoc, zrození a čistoty svatého dítěte, nevinnost novorozeněte a všech, jež se znovu zrodí do nového vědomí duchovních věcí. Taktéž barva Velikonoc jako vyjádření vítězství Ducha nad smrtí a duše naplňující tělo životem, setrvání v náručí Univerza i v době, kdy tělo již přestalo existovat, pocitu bezpečí v lůně Kosmické Matky, nekončící nevinnosti nového života. Projev netělesné reality, jež mění navždy běh věcí, průlomu do neznámých transpersonálních dimenzí duše, toku životní síly do nevědomí, připravenosti na bezprostřední změnu, procesu proměny čehosi nepřijatelného v něco nádherné a blízké. Znamení sjednocení. Výzva k hledání smyslu toho, čím jsme, připomínka Světla.

Andělé této barvy: Panna Marie jako Královna andělů, Anděl ochrany (Cesariel), Anděl životního poslání (Verchiel)

 

Kontrast bílé a černé

I v andělské terapii a při léčení andělskými energiemi je to kontrast absolutní temnoty a čistého světla. Bílá jako symbol nového počátku, odvanutí všeho nadbytečného, uvolnění místa pro něco nové, očištění duše od chaosu a její dozrávání  pro zasetí semena, jež vykvete do znovu oživeného zájmu o život, dočasné zmizení emocí do ztracena, relaxace těla nutná na zotavení. Černá jako prvotní hmota a bílá jako Duch, duch vstupující do hmoty, příchod světla do temnoty. Bílá barva naznačující ego, překonávající těžkou zkoušku archetypálních energií (černá) a duši vynořující se z tmavé noci (opět černá) do nového, doposud nevyzkoušeného a neznámého způsobu bytí na světě. A bílá jako zosobnění bezčasovosti a extáze, jednoty, ze které pochází. Znak cesty od nicoty až k zrození, do stavu lidské bytosti, cesta ducha (bílá) do hmoty, ale rovněž návratu ze světla (života) do temnoty (smrti).

Andělé této barvy: Anděl kořenů a původu (Asradiel)

 

Broskvová

Symbol ženské vitality a dlouhého života, ženského principu a sňatku. Jelikož andělé respektují dualitu našeho světa, jeho póly a protipóly i protiklady, je taktéž barvou ženy jako ztělesnění zahrady potěšení a rozkoší, připravenosti na bohatý a smysluplný sexuální vztah, uvolnění tvořivého potenciálu duše. Znak přítomnosti ženské energie a vibrací s jinovým nábojem, utvářených v skrytých hlubinách vlastní bytosti.

Andělé této barvy: archanděl Gabriel, vyšší andělský princip Šechina (ženský aspekt Božství, „Vně spočívající“)

 

Černá

Barva projevu kreativity (vše povstalo z původní temnoty), aktivity související s pohledem na temné stránky vlastní osobnosti a jejich přijetím a s vypořádáním se s vlastním stínem. Ztělesnění neznáma, odříkání, pokání, prostoty, temnoty jako formy pro nový život. Černá i jako symbol a vyjádření dočasného oddechu a času odpočinku, období nejvhodnějšího ke koncentraci nebo k motlitbě, nového začátku (v tom jsou významy černé a bílé obdobné), podstaty bytí, introspekce, potřeby ohlédnout se, schopnosti nechat věci odcházet, tmy ukrývající ve svých hlubinách světlo,konstruktivního stavu klidu, zotavování se ze všeobecného přeplnění. Prahmota a hmota ve své nejhlubší podstatě.

Andělé této barvy: Anděl duševního plánování a konstrukce (Sporkudiel), Anděl noci (Sailiel), Anděl oproštění se a Anděl rozloučení

 

Červená

Představuje zralost, blahobyt, vnitřní teplo, lásku, vášeň, izolovanou ochranu, uzavření se navenek, objektivitu a regeneraci, odvahu a statečnost. Symbol spojení se Zemí a otázek přežití či materiální stránky života. Barva králů a muže, symbol a vyjádření královské moci, vitality, znamení a nositele života, krve, ohně, hrdosti, pohotovosti, velkorysosti, pochopení, podnětu k zvýšené činnosti, energie a vůle.

Andělé této barvy: Anděl blesku (Baraqiel), Anděl tepla (Deusel), Anděl tvořivosti (Seraphel), Anděl seberealizace a plnění přání (Plagiguel), Anděl utišení neklidu a prchlivosti (Saamiel)

 

Jasně rudá

Barva posilující, fyzicky stimulující, zosobňující veselí, oheň emocí. Symbol duchovnosti či transformace, nebo dokonce nejniternějšího, posvátného ohně. Vyjádření aktivního temperamentu, mužství, energie nutné k našemu přežití. Ukazatel silné vůle být úspěšný.

Andělé této barvy: Anděl vytrvalosti (Miguel), Anděl temperamentu (Eguel), Anděl léčivých vibrací a energie (Doradoel), Anděl denního světla (Schimschiel)

 

Krvavě rudá nebo třešňová

Symbol citové funkce, intenzivních emocí a jejich zintenzivňování, ohně i transformace naší duše.Znak smyslnosti, sexuální lásky, erotiky, touhy. Síla a moc vášně.

Andělé této barvy: Anděl vyzařování (Carbiel), Anděl ochrany před zklamáním v lásce (Simiel), Anděl proměny (Mizariel), Anděl Gabriel, vládce ohně (nikoli archanděl Gabriel!)

 

Duhová

Vyjádření aktivace životní síly. Znak přítomnosti vyšších sil, andělů, světelných bytostí a Boha.Symbol intenzivního probouzení se (jež může být léčivé), nového zrození, spojení a smíření s Bohem, zasvěcení do tajů přírody.

Andělé této barvy: Ježíš Kristus jako Pán andělů

 

Fialová

Představuje spiritualitu a spirituální autoritu, vyšší Já,  nový růst, spalování všeho negativního, léčení a službu, hloubavé přemítání a dokončování. Barva známky života, života pro život samý, tmavého hroznového vína a vínově temného moře,živé představivosti a tvořivého úsilí, přechodu, zprostředkování mezi dvěma světy či  póly.  Symbol snění a romantismu, také snů jako andělských a spirituálních poselství, sahání do hlubších vrstev duše jako zdroje inspirace,  schopnosti „jít do sebe“. Může být znakem psychologického splynutí s matkou, procesu osobního růstu, rozvíjení tvořivosti a energie kreativních a tvořivých činů, klidného pohybu energie od něčeho hledajícího k něčemu, co se stane svobodným na jiné úrovni a vnitřního klidu. Uklidňuje, tiší a má vynikající protistresové účinky. 

Andělé této barvy: Anděl milosrdenství a soucitu (Asturel), Anděl meditace a rozjímání (Zahpkiel), Anděl soucitu a lásky k bližnímu (Therotiel), Anděl prognóz a věštění (Speradiel)

 

Hnědá

Představuje moudrost, přírodní, tzv. alternativní  způsoby léčení. Symbol stability, prapůvodních sil vesmíru i Země, síly harmonizace a rovnováhy, intuitivního poznání, avšak taktéž touhy nebýt průměrný, ale naopak stát je výjimečným. Znak klidu.

Andělé této barvy: Anděl ochrany před otřesy a zemětřeseními (Siiel)

 

Korálová

Symbolizuje zkoušky osobnosti, možnost zbavit se frustrací a starých návykových vzorců, vysvobodit se z různých forem závislosti.Přináší štěstí do lidských obydlí, chrání před podvodem a zradou. Barva obětování své vlastní individuality v prospěch celku a společnosti. Symbol vyšší intuice a nejhlubších tušení, spojení vědomí s nevědomím, spontánnosti. Představuje schopnost přijímat lásku ve všech jejích podobách a radovat se z ní.

Andělé této barvy: Anděl intuice, Anděl komunity a družení

 

Levandulová

Připomínka blaženého stavu dětství, do kterého se můžeme utíkat jako na místo odpočinku, léčení nebo inspirace. Symbol vrcholného zážitku v nedávné minulosti anebo blízké budoucnosti.

Andělé této barvy: Anděl krystalizace (Cambiel), Anděl světla a čistoty (Zerosiel)

 

Jasně modrá

Barva spojení se svým vyšším Já, tedy současně i s andělskými bytostmi. Vyjádření introverze, bohatého vnitřního života, schopnosti ponořit se do hlubin vlastního nitra. Symbol upokojení, rostoucího duchovního uvědomění.

Andělé této barvy: Anděl chemických procesů (Hamaliel), Anděl ovládnutí prostoru a astrálního putování(Ramodiel)

 

Královská modrá

Představuje hlubokou moudrost, autoritu, efektivnost, rozhodnost, střízlivost, objektivitu, úctu. Vyjadřuje ochranu, sílu, jasnost a léčení i ve smyslu léčení světlem, energií, andělským zásahem. Symbol ženskosti a novoluní, mysticizmu, schopnosti nadhledu a tedy i jasnozřivosti, jasnovidnosti a jasnoslyšnosti jako vědomého přístupu, též „třetí oko“. 

Andělé této barvy: Anděl mystického nadšení a věčného blahoslavení (Cosmoel), Anděl filozofie a moudrosti (Liriel)

 

Nebeská modrá

Symbol schopnosti milovat bez jakýchkoli očekávání a omezení, vyživování, poskytování potravy. Barva vesmíru, vody, hloubky, oceánu, Velké Matky, sytící matky, míru, dálav, hledání lásky a oddanosti, něhy, věrnosti, ženskosti, senzitivity, klidu, souladu, schopnosti rozdávat se bez nároku na odměnu, mateřství. Představuje svatou pannu, Matku boží a království nebes, jakož i všechny bohyně milosrdenství, odpuštění, soucitu a léčení. Symbolizuje křest, požehnání, očistu a ochranu, dobromyslnost, mírnost, intuici, svobodu, introverzi, diplomacii, vedení a bytí obrácené do sebe. Zosobnění rychlosti, komunikace, přímočarosti a bezprostřednosti.

Andělé této barvy: Anděl osvěžení ducha, duše i těla (Dosoel), Anděl slitování a milosti (Fenel), Anděl přílivu, odlivu, biorytmů a rytmu (Konfertiel), Anděl deště (Matariel), Anděl komunikace, řeči, jazyka a slovního projevu (Samothiel)

 

Sytě modrá

Symbol a vyjádření spravedlnosti, vznešenosti, řízení, přehodnocování, tradice, uvědomění si hlubší reality, vnímání nekonečnosti času, jež je za událostmi a konečnosti osobního ega a jeho vědomí, a také božské oblasti.

Andělé této barvy: Anděl hromu (Baamiel), Anděl krupobití (Baradiel), Anděl létání (Hethetiel), Andělé větrů (Rikbiel, Ruchiel), Anděl dopravy a cestování (Sanothiel)

 

Purpurová

Souvisí z bezpodmínečnou, neomezenou a nic nežádající láskou a oddaností, obětavostí a službě ostatním, což jsou vlastnosti, kterým nás učí andělé již pouhou svou přítomností v našich životech. Symbol lásky k nejnepatrnějším věcem a všedním impulsům života. Představuje radostné, bezstarostné očekávání věcí budoucích, představivost, kooperaci a nalézání smyslu života. Zosobňuje taktéž vítězství, majestátnost, seriózní úmysly, loajalitu. Purpurové andělské světlo stimuluje proudění životní síly a energie, působí skrze všechny čakry na celé tělo. Zvyšuje a podporuje pozornost.

Andělé této barvy: Anděl důležitých spirituálních událostí stojící nad pořádkem světa (Hanael), Anděl klidu, ticha a zahloubení (Katzachiel), Anděl úspěchu (Stamiel)

 

Oranžová

Symbol spojení těla a duše, manželského štěstí, stálosti vztahů, snažení, rovnováhy, harmonického rozvoje, tepla, plamene a zapadajícího slunce, spokojenosti, pohody, aktivního úsilí, zdravého prosazování se, silného smyslu identity. Barva harmonie, důvěry, instinktivní moudrosti, vhledu, oddanosti, potřeby sounáležitosti a nezávislosti. Zosobňuje uchvácení a nadšení, hluboký vhled, individualizaci, družnost.

Andělé této barvy: Anděl vůle (Malchjdael), Anděl uzdravování a léčení (Auretiel)Anděl splnění pozemských přání, Anděl vitality

 

Zářivá oranžová

Vyjádření osvícení, inspirace, probuzení vědomého bytí, dosažitelné též skrze kontakt s andělskými bytostmi. Symbol vyzařující, prosazující se energie. Znak přitažlivosti a přitahování. V andělském léčení vhodná pro zvyšování úrovně fyzické energie.

Andělé této barvy: Anděl sebevědomí, bezpečí a rady (Malquiel), Anděl hudby (Bokumiel), Anděl naplnění, Anděl krásy

 

Růžová

V andělské terapii symbol lásky, přátelství, sebelásky, blízkosti, příbuzenských vztahů. Představuje ducha prostoupeného energií, nevinnosti zdravého dítěte, emocí a mladosti, těla a vzkříšení, potěšení těla, něhy a potřeby starostlivosti, zdraví, vyžadujícího naší pozornost. Barva zosobňující integraci ženství do moderního muže, vnitřní dítě a  duši, rozpuštění protikladů, splynutí mužského a ženského principu, zdůraznění důležitosti zapojení mužského i ženského aspektu do procesu transformace, sňatek, emocionální život, přijímání lidských podmínek, radost ze smyslových možností těla, hledání toho, co je v nás nové.

Andělé této barvy: Anděl kosmické lásky a mystických zážitků (Asmodel), Anděl magnetismu, a také léčení magnetismem ((Murjel)

 

Světle růžová

Barva ženské, intuitivní a instinktivní energie, síly ženy v její pravé podstatě. Spirituální sexualita. Představuje bezpodmínečnou, bezvýhradnou lásku, přijetí, starostlivost a jemnou něhu.

Andělé této barvy: Anděl radosti a radosti ze ževita vůbec (Tattwaiel)

 

Sivá

Symbol neutrality, půstu, posvátného kamene jako svého vlastního posvátného prostoru, mlhy, vykoupení, moudrosti, zamyšlení se nad minulostí, rovnováhy protikladů, absence emocí (ve smyslu nevystavování se zmítání přechodnými city), hledání střední cesty k problémovým morálním otázkám, vnitřního pochopení paradoxu lidské existence, přirozené zastávky na pouti životem.

Andělé této barvy: Anděl pohybu a hudby (Riguel), Anděl vědy a psaní (Senekel), Anděl fyzických zákonitostí (Segosel)

 

Stříbrná

Symbol čistoty, měsíce, světla ženského vědomí, ženského božství, nadpřirozených sil, hrdinských činů ženské povahy, iniciativy v oblasti léčení, rodinných vztahů, tvořivosti, odrazové schopnosti zrcadla, hlubokých emocí, kovu.

Andělé této barvy: Anděl duchovní, duševní i tělesné očisty (Tutiel), Anděl hvězd, hvězdářství a astrologie (Rahthiel),  Anděl měsíčního svitu, přílivu a odlivu (Ophaniel), Anděl smrti (Asrael)

 

Tyrkysová

Barva štěstí, lehkosti bytí, rovněž však svobodného ducha, jasného myšlení, mentální rovnováhy, jasnozřivých schopností, a také věku Vodnáře, nového tisíciletí, do něhož jsme nedávno vkročili. Andělský symbol vciťování, přijetí a soucitu, vyjádření emocí, poskytování dostatečného prostoru svému vnitřnímu dítěti a jeho vnějším projevům, hravé spontánnosti a optimismu. Představuje důvěru ve svou intuici, schopnost snášet změny se všemi jejich důsledky, vnitřní, nejbytostnější Já, též svobodu, inteligenci, moudrost, učení a umění. Zosobňuje i komunikaci prostřednictvím uměleckých výrazových prostředků podporovanou andělskými bytostmi.

Andělé této barvy:Anděl kombinace a schopnosti písemného sdělení (Balachiel), Anděl Strážce, Anděl usměrňování, vychovávání, učení a řízení (Salaziel)

 

Zelená

Symbol svěžesti, mládí, zdraví, naděje, růstu, rozvoje, bytí ve stavu rozvoje, nových začátků. Znak andělské důvěry, senzitivity, programu budoucnosti, nových možností, nevinnosti, nadšení, schopnosti připoutat se k někomu v důvěrném sexuálním vztahu, nového vnitřního života.  

Andělé této barvy: Anděl studia a učení (Ambriel), Anděl Ochránce zvířat (Komutiel), Anděl růstu (Resethiel)

 

Modrozelená a smaragdově zelená

V andělské terapii symbol stálosti, pevnosti, konstantnosti, setrvačnosti, pevného a neotřesitelného přesvědčení a vypjaté vůle. Vyjádření schopnosti sebehodnocení a uvědomění si vlastní ceny. Představuje léčení, hojení a léčivou sílu přírody.

Andělé této barvy: archanděl Rafael, Anděl nacházení cesty „domů“ (Hachamel), Anděl výživy a stravovacích návyků (Konfitiel), Anděl řádu (Malachiel), Anděl vodních ploch (Sabtiel), Anděl bdělosti a pomoci při vyčerpání (Shariel)

 

Sytě zelená

Vyjádření života a jeho regeneračních schopností, jara v životě i v přírodě, schopnosti vciťování či empatie. Barva tvůrců a stvořitelů, hojnosti a bohatství jimiž nás andělé na požádání rádi zahrnou.

Andělé této barvy:  Anděl vzestupu, vývinu a zralosti (Jophaniel), Anděl množení (Labael), Anděl vodních cest a cestovatelů (Sautiel)

 

Zlatá

Symbol vnitřní důvěry v pozitivní životní východiska. Představuje sílu ukrytou za poznáním svého poslání, spojení Boha s člověkem, světlo, rovněž však zlato jako bohatství ducha. Zosobňuje též moudrost, stálost, otce, slunce, zjevení svatého Ducha, světlo mužského vědomí, zdraví.

Andělé této barvy: archanděl Michael, Anděl šťastných náhod a blaha (Asinel), Anděl hmotného zabezpečení (Emkiel)

 

Žlutá

Symbol vědomí a aktivního zapojení dynamiky vědomí, tedy vůle, samostatnosti, kontrolovaného nasazení efektivní energie. Vyjádření změny, cílevědomosti, dravého popudu k něčemu novému. Znak bezprostřednosti, naděje, přehodnocování rozhodnutí, uvědomění si sebe a své individuality, svobody myšlenek a citů, potřeby uvolnit konflikty. V pojetí andělského léčení znamená také koncentraci, soustředění a pozornost

Andělé této barvy: Anděl usmíření, útěchy a udobřování (Hestiel), Anděl míru a vnitřního klidu (Parkaduel), Anděl síly (Lamachael)

 

Zlatě žlutá

Symbol něžnosti, naplnění, hojnosti, „povýšení“, zralosti. Představuje také andělské i pozemské osvícení, svítaní po temné noci duše, z níž nám andělé pomáhají svou milující přítomností.

Andělé této barvy: Anděl Slunce (Galgalliel), Anděl Průvodce při hledání životní cesty (Melathiel)

 

Zářivá žlutá

Symbol duševní aktivity, intuice, aktivního, plodného principu, zvídavosti a bdělosti, čilosti a ostražitosti. Vyjádření moudrosti manifestující se především skrze slovo, optimismu, důvěry v budoucnost, inteligence, moci, naplnění světlem. V chápání andělské říše přetlačení se do budoucnosti, hledání nového, ještě nestvořeného.

Andělé této barvy: Anděl Strážce karmy (Karmael)

 

Žlutozelená

Symbol vše otvírajícího očekávání, naděje a touhy, skrze kterou se můžeme napojit na andělské bytosti a dosáhnout jejich naplnění.

Andělé této barvy: Anděl duchovní plodnosti (Zuriel), Anděl oddechu a zdraví (Samuel)

 

Všechny barvy spektra společně

Symbol nového nastolení pořádku, utvoření vlastního názoru na sebe a na svou minulost. V duchu andělské terapie souhrn všech možností. 

Andělé této barvy: Anděl věčnosti

 

Judita Peschlová, první certifikovaný terapeut andělské terapie v ČR i v SR

Četli jste již mou nejnovější knížku vydanou v Meduňce "Archandělé v mých dlaních"?