Rodinné konštelácie: Panoptikum rodinného systému a jeho archetypy 

SYSTÉMICKÉ A TAROTOVÉ KONŠTELÁCIE A ICH ARCHETYPÁLNY KÓD

Trápite sa nad tým, ako nastoliť vo vašich vzťahoch – či už v rodine vami založenej alebo kmeňovej, v práci, medzi susedmi, priateľmi, známymi - skutočné porozumenie, súlad, harmóniu,  lásku a pohodu? Túžite dať svojim najbližším najkrajší dar: zmierenie a bezpodmienečné prijatie? Je vaším hlbokým prianím vyrovnať sa s rozličnými zraneniami, ublíženiami, spomienkami, neprávosťami a nadobudnúť vnútornú rovnováhu? Nuž, na nič neexistuje univerzálny liek a každý z nás inklinuje k iným spôsobom a cestám riešenia. Ale mnohým by snáď mohla pomôcť ochota popasovať  sa s takzvanými „tarotovými rodinnými konšteláciami“...

S hviezdou - dokonca aj na čele

Možno ste skôr zvyknutý na slovné spojenie „hviezdne konštelácie“, než na rodinné, a ešte naviac tarotové... Nuž, konštelácie z astronomického hľadiska skutočne znamenajú zoskupenie, zostavu hviezd. Koniec koncov i rodina je akýmsi hviezdnym zoskupením, kde - presne ako ktorékoľvek vesmírne  teleso - má  každý člen rodiny svoje miesto, čas zrodu, vývoja a nakoniec aj zániku, svoju obežnú dráhu, svietivosť, určenú /či vnútenú/ vzdialenosť od centrálnej hviezdy systému. Aj v rodine - rečou symbolov - vybuchujú občas supernovy, ostatných pohlcujú čierne diery, vytvárajú sa turbulencie kozmických rozmerov, poletujú tu kométy, padajú meteority, satelitné mesiace striedajú fáze splnu a novu, rodia sa nové planéty a umierajú slnká. Môžete byť na svojom mieste v rodine - respektíve v akejkoľvek inej skupine a v systéme - poznamenaný podobne, akoby ste mali na čele vypálený znak temnej hviezdy. A naopak, môžete sa pýšiť zlatou hviezdou na čele. Prípadne môžete byť hviezdou  na čele /alebo v čele/ rodinného klanu... Respektíve celkom inak: môžete sa cítiť ako malilinká, nenápadná, nezaujímavá a nepovšimnutá hviezdička na úplnom okraji najvzdialenejšej galaxie, vašej kmeňovej rodinnej hierarchie...

Z pedagogického uhla pohľadu sa však v slovníku cudzích slov uvádza konštelácia ako zostava výchovného prostredia, v ktorom vyrastá a vychováva sa dieťa. A sme tam, kde som vás chcela mať!

 

Pekne po vesmírnom poriadku

V kozme vládne prísny poriadok a všetko má svoje miesto i čas. My ľudia sme súčasťou tohto vesmírneho poriadku, akejsi usporiadanej kozmickej rodiny, takže podľa neho sa riaďme:

Tarot: je zostava, systém archetypálnych obrazov, ktorý používal aj jeden z najvýznamnejších zakladateľov psychoterapie, nezabudnuteľný Carl Gustav Jung. Tarot síce poznáme skôr ako súpravu 78 kariet, ale to nič nemení na jeho hlbokom psychologickom význame a úlohe, ktorú môže pri rôznych problémoch zohrať ako veľmi rýchlo a účinne fungujúci indikátor ťažkostí, psychoterapeutický nástroj, múdry radca pri rozriešení problémov - a ukazovateľ cesty. Archetypy /napr. Dieťa, Syn, Dcéra, Otec, Matka, Učiteľ, Bojovník, Rebel,  Múdry starec, Trpiteľ, Osud, Smrť, Anjel, Diabol, Znovuzrodenie, či Hviezda, Mesiac, Slnko a – Univerzum/, rečou ktorých Tarot hovorí, sú rovnako staré ako ľudstvo. Tarot je vari o niečo mladší, ale jeho vek zatiaľ nikto nevedel s určitosťou stanoviť.

Pri tarotových rodinných konšteláciách sa používajú hlavne tzv. karty Veľkých arkán, 22 Veľkých triumfov čiže archetypálnych tajomstiev. Hoci vynikajúcou pomôckou je aj zvyšných 56 zašifrovaných symbolických obrazov tzv. Malých arkán: z toho 16 dvorných a 40 číselných kariet.

Rodinná konštelácia: /veľmi laicky povedané/ je individuálna zostava, akú vytvára rozmiestnením svojich príslušníkov vo svojom pomyslenom symbolickom kruhu každá rodina. Rodina kmeňová, pôvodná /rodičia, ich skorší i noví partneri, súrodenci rodičov, prarodičia, ich súrodenci, naši súrodenci vlastní i nevlastní.../, nami založená súčasná rodina /náš partner, bývalí partneri, milenci, naše i nevlastné deti, deti našich partnerov a ich partneri.../. Konšteláciu, systém, tvorí taktiež naša pracovná skupina /nadriadení, kolegovia, podriadení, klienti, obchodní partneri, zákazníci, dodávatelia.../, naše vlastné telo ako skupina /jeho jednotlivé orgány ako členovia a časti systému/, zoskupenie zvané „moje závislosti“ atď. atď...

Rodinné konštelácie ako také patria k jednej z dynamickejších techník rodinnej terapie a svojským spôsobom /cez vlastnú interpretáciu a jedinečnú integráciu rozmanitých prvkov/  ich popularitu zvýšil nemecký terapeut Bert Hellinger. V jeho poňatí sa pri terapii vytvárajú „umelé konštelácie“ z účastníkov seminárov a klient sleduje dianie v akejsi „náhradnej rodine“, zobrazujúcej jeho vlastný rodinný kruh. Až neskôr sa sám zapája do interakcie s ostatnými členmi skupiny, hrajúcimi role existujúce v klientovej reálnej rodine.    

Prirodzenou, ale skrytou silou systému, ktorý rodina vytvára, je sila lásky. Tá v procese terapie vypláva na povrch a ukazuje nám, ako a kde a kedy sme ovplyvňovaní osudmi svojich predkov a členov rodiny.

Rodinné konštelácie pracujú s faktami, akými môžu byť: predčasná a náhla smrť, samovražda, zločin, rodinné tajomstvá, zavrhnutie člena rodiny, vážna choroba, nečakaný odchod niektorého rodinného príslušníka, zneužívanie, psychické vydieranie atď. Podobné okolnosti majú ničivé následky na systém rodiny. Vo vyššom záujme vytvorenia rovnováhy sa mladšie generácie tej istej rodiny snažia podvedome dosiahnuť nastolenie harmónie preberaním starého bremena pocitov viny, výčitiek svedomia, ľútosti a trestu – hoci im vlastne v časovom kontinuu už neprislúchajú. A tak bez toho, aby si toho boli vedomí, žijú na „pokračovanie“ údelom niekoho iného, prehrávajú notoricky a cyklicky sa opakujúci „rodinný seriál".

Tarotové rodinné konštelácie: súvisia s klasickými rodinnými konšteláciami do tej miery, že sa zaoberajú rovnakou problematikou. Inak pracujú s archetypmi svojich obrazov, ktoré z podvedomia „vyťahujú“ všetko, čo bráni jedincovi prežívať svoj súčasný život v jeho najvyššej rovine a v najideálnejšej podobe. Nevyžadujú prehrávanie rolí členmi skupiny, pretože symboly a archetypy Tarotu ich „hrajú“ úplne samostatne, veľmi jasne, výrečne a okamžite.

Na základe už povedaného teda tarotové rodinné konštelácie

  • umožňujú cez archetypy staré možno tisícročia spoznať skryté sily, ktoré spoluvytvárali našu súčasnú životnú situáciu
  • dávajú šancu túto situáciu zásadne zmeniť a pretransformovať do jej ideálnejšej polohy cez tie isté archetypy a ich prostredníctvom ponúkané riešenia
  • poskytujú príležitosť odhaliť svoje skutočné miesto a svoj vlastný podiel na dianí v akomkoľvek kolektíve /vrátane rodinnom/ skrz pohľad na vlastný archetyp označujúci tieto aspekty
  • bez prítomnosti ostatných skutočných členov riešenej skupiny zmeniť vzájomnú konšteláciu vzťahov a vzťahy samotné na pozitívnejšie, láskavejšie, milujúcejšie, otvorenejšie, a to púhym nahliadnutím na obrazy archetypov ostatných zúčastnených
  • obnovujú v rodine i v jedincovi účastniacom sa sedenia tarotových rodinných konštelácií  vonkajšiu i vnútornú rovnováhu, naznačenú ako pozitívnu stránku konštelácií na obrazoch Tarotu
  • nachádzajú nielen príčiny, ale aj riešenia, popísané v symboloch Tarotu a umožňujú žiť jedincovi plným životom naplneným láskou.

Možnosti a šance, rodičia a deti

Rodina, kolektív detí, spolužiakov,  spolupracovníkov či akákoľvek iná skupina vytvára systém, ktorý pôsobí spätne na svojich členov. Pri práci s archetypmi Tarotu - ktoré doslova geniálnym spôsobom popisujú všetky možné role, funkcie, postavenie v týchto skupinách - je možné tieto vzájomné väzby analyzovať, odhaliť ich disfunkčnosť a slabé miesta, poznať ich súvislosť s momentálnymi problémami alebo životným statusom a upraviť ich. Výsledkom môže byť nájdenie a nastolenie vnútornej harmónie jedinca, ako aj  novej, funkčnej rovnováhy celého systému, ale i získanie odlišných, prínosnejších mentálnych a psychických mechanizmov, vnášajúcich do bytia klientov šťastie, spokojnosť, lásku, hojnosť, úspech...

Rodina, systém, skupina, v ktorej sme vyrastali, ovplyvňuje náš pohľad na svet, naše prežívanie, spôsob nášho myslenia, cítenia, konania. Determinuje kvalitu našich vzťahov a života, ale aj zdravia fyzického i psychického. Popieraním tejto skutočnosti spôsobujeme, že naša nevedomá, podvedomá, nepriznaná a nevidená „závislosť“ mocnie, narastá a stáva sa pevnejšou. Princíp lásky vyžaduje, aby každý člen rodinného systému – či už živý, prítomný, odvrhnutý, zosnulý atď. – získal späť svoje prirodzené miesto, česť a hlbokú úctu, bez ohľadu na želanie, postoje, názory a priania jeho jednotlivých príslušníkov. Ak na niektorého člena akejkoľvek systémovej skupiny zabudneme, vytesníme jeho existenciu, vylúčime ho alebo nerešpektujeme či znevažujeme, rodinný systém ako samostatne jestvujúca a fungujúca entita ho v záujme princípu lásky a prežitia systému „nahradí“ iným príslušníkom, najčastejšie niektorým z detí. To sa potom po celý život usiluje - z podvedomého popudu živeného princípom lásky - naprávať to, čo samo neurobilo. Nevedomky nosí bremeno a záťaž, ktorú si nenaložilo samo, lež skupina, ktorá toho člena, ktorého dieťa nevedomky nahrádza, vylúčila.

Vzťah medzi rodičmi a deťmi je nezriedka práve tým vzťahom, ktorý býva po mnohé generácie narušený, nezdravý, prosto nenaplňujúci nutný princíp lásky v rámci rodinného systému. Rodičia nezriedka strácajú v našich srdciach svoje prirodzené miesto, úctu a rešpekt. Lenže práve naši predkovia – a to nielen rodičia – sú našimi koreňmi: či si to priznávame, či nie, či sme ochotní a schopní tento fakt prijať, či ho odmietame. Prijatím a úctou k rodičom umožňujeme životodárnej sile prúdiť cez nás a posilňovať nás. Akceptovaním miesta našich rodičov vo svojom živote si vyberáme slobodu ísť svojou vlastnou cestou. Nesúhlasíte? Zamyslite sa nad tým: oslabení, závislí a neslobodní sa stávame vtedy, ak ich odmietneme... Závislosť na rodičoch sa vytvára prevzatím role sudcov. Presvedčenie, že odchod z rodičovského domu nás „vyslobodí“, je nereálne a klamlivé, je falošnou ilúziou. Prerušenie styku s rodičmi alebo s niektorým z nich slobodu neprinesie, práve naopak: stane sa svojho druhu väzením dovtedy, kým nezmeníme svoj postoj.

 

Tak, tak veru tak, tak sa melie mak...

Aby sme mohli namiesto zhorknutého a stvrdnutého koláča – rodinného kruhu – upiecť koláč nový, chrumkavý, sladký, bohato máčikom posypaný, mali by sme odhaliť príčiny, prečo ten pôvodný vlastne zhorkol, stvrdol, pripálil či nevydaril sa...

A ako na to? Na prvý pohľad až neuveriteľne jednoducho. Varujem vás však: je to technika, ktorá zvykne nesmierne často odhaľovať veci, ktoré ste vytesnili, zabudli, prepočuli, netušili o nich, skrývali ich pred vami, zatajili, a ktoré by ste možno odhaľovať ani nemienili, keby ste vedeli, akým až priezračným zrkadlom Tarot a cez neho spracovávané rodinné konštelácie môžu byť. Ak však bez zrnka váhania plánujete konečne zo svojho života vytvoriť najlákavejšie pôsobiacu a najchutnejšiu tortu sveta, tak odvahe sa prekážky nekladú! 

V rámci takéhoto terapeutického sedenia a sebapoznávacieho procesu:

1.   Dostane účastník po krátkom tichom rozjímaní nad svojím miestom v rodine za úlohu vedome si na základe archetypálnych obrazov Tarotu vybrať jednu, ktorá najviac pripomína svojou symbolikou jeho postavenie v pôvodnej kmeňovej rodine. Variant je viacero, vždy to závisí od klientovej problematiky a od skupinovej, spoločnej problematiky tiež.

2.   Následne sa pristupuje k výberu obrazov symbolizujúcich jednotlivých členov kmeňovej rodiny - aj takých, ktorí  „živorili“ na jej okraji, alebo boli opomínaní, vyhnaní, vydedení, utečení... Tak postupne vzniká za pomerne krátky čas komplexný obraz rodiny, ktorej fungovanie, zákonitosti, vzájomné vzťahy, postavenie jej členov, spôsob riešenia rôznych situácií a pod. ovplyvňujú - najčastejšie úplne podvedome a nezriedka nepriznane - celý život účastníka sedenia. Taký istý postup je použiteľný i na riešenie problémov na pracovisku, v školskom kolektíve atď.

Tarot - v tomto prípade pripomína cibuľu či ruskú                 matriošku - postupne „rozbaľuje“ balíček príčin, dôvodov, zdrojov, ale aj následkov, ukrývajúcich sa v jeho poslednej, najdrobnejšej a najskrytejšej  krabičke, v srdci cibuľky. 

3.   Ako nasledujúci krok je možné upresniť výpoveď a zistené fakty vedomým výberom obrazov Dvorných kariet Malých arkán.

4.   Nakoniec sa vhodným položením cielených otázok dá objasniť aj rad príčinných súvislostí a okolností, nielen osobnostné charakteristiky a jednanie jednotlivých aktérov rodinnej činohernej zápletky. Napríklad: Čo najviac ovplyvňovalo rozhodnutie mojich rodičov priviesť ma na svet? Prečo stará mama nemohla vystáť môjho otca? Na základe čoho starý otec vydedil môjho strýca? Aké pohnútky viedli moju mamu k uprednostňovaniu mojich súrodencov? Prečo môj brat ušiel v pätnástich od rodiny a už nikdy sa do nej nevrátil? Ako tento fakt ovplyvňuje moje súčasné vzťahy k mužom? Aký je dôvod môjho vnútorného presvedčenia, že si nezaslúžim úspech, hojnosť, lásku? V čom spočíva príčina troskotania mojich intímnych vzťahov? Prečo vlastne vnútorne odmietam mať deti, hoci navonok sa o to snažím - ešte aj pred sebou - všetkými silami a možnými dostupnými prostriedkami? V čom väzia moje problémy so sexualitou?  Aké rodinné vzorce spôsobujú ťažkosti v komunikácii s mojimi deťmi? Prečo moja dcéra siahla po užívaní drog? V čom je skrytá príčina mojich neustálych nedorozumení na pracovisku? Čo motivuje môjho šéfa pri jeho chovaní voči mne? Prečo naša pracovná skupina nie je schopná súdržnosti?  Aké sú príčiny nízkej produktivity práce v našom kolektíve? Z akého dôvodu bunky mojej pečene bojujú proti ostatným častiam môjho tela tým, že odmietajú spracovávať toxíny? Čo mi chce naznačiť svojou nemocou moja odumierajúca noha? Aké je pozadie mojej alkoholovej závislosti? ...

Nuž a tak by sme mohli pokračovať donekonečna a snáď by sme ani v tom nekonečne nevyčerpali bezodnú zásobáreň veľmi ľudských a pochopiteľných otázok ohľadne života, ktorý celkom nezodpovedá našim predstavám a jeho podoba vyviera kdesi z hĺbky našej pôvodnej rodinnej konštelácie...

POKRAČOVANIE S POPISOM RODINNÝCH ARCHETYPOV (NIELEN V TAROTE, ALE PREDOVŠETKÝM V ŇOM) V STATI DVA TEJTO TÉMY...

AUTOR: JUDITA PESCHLOVÁ, CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT SYSTEMICKÝCH KONŠTELÁCIÍ