RITUÁL HANDFASTING – SVATEBNÍ RITUÁL: NÁVOD PRO KNĚŽKY

1.       Pokud to podmínky dovolují, tento rituál by měl jako většina ostatních, probíhat venku, na nějakém hezkém místě, nejlépe v přírodě, rovnou pod nebem.

2.       Vstupní část prostoru, která může být naznačena obloukem z růží nebo jiných květů či zelených větví (anebo větví podle ročního období ozdobených sezónními plody, květy, listy, bobulemi, srdcem z květů atd.) za níž se bude rituál odehrávat, vysvěťte solí, očistnou vodou* a očistným kadidlem, kupříkladu cedrem, pravým kadidlem, bílou šalvějí či santalovým dřevem.

3.       Vytvořte oltář, nejlépe přikrytý dlouhým ubrusem. Umístěte na něj dvě vysoké bílé svíce, misku na kadidlo, další misku se solí případně zeminou, zvonek (nejlépe mosazný, ale není podmínkou), obřadní hůlku, ozdobný kalich s vodou, číši s červeným vínem, červené zdravé jablko, misku s čistým růžovým olejíčkem, krystal, větší nehořlavou mísu naplněnou pískem, na němž je větší množství dřevěného uhlí, malou misku se suchými lístky rozmarýnu, svatební prsteny navlečené na obřadní hůlce (jeden z nich, ženichův, na řetízku) a dvě bílé stužky (nebo i jiných barev, závisí od vašeho výběru, někdy je to jedna bílá a druhá červená, jinde zcela jiné, i stejných barev, někde jsou dokonce tři, třetí úplně jiné barvy). Můžete přidat sošky nebo obrazy Bohyně a Boha a jiné vaše oblíbené rituální předměty, přirozeně, nezapomeňte na kvítí.

4.       Vytvořte obřadný kruh ve směru hodinových ručiček pomocí athame, můžete však použít i jiný nástroj, na který jste navyklé, já používám bílou růži s dlouhým stonkem a trny. Kruh je nutné obejít tři krát. Kněžka nebo některá z dívek může vysypat rituálně vytyčený kruh okvětnými plátky růži či jiných květů, také je však nutné udělat to v takovém případě tři krát. (Existuje i variant a se spirálou, čili jistou formou labyrintu, uprostřed něhož se na větším prostoru umístí oltář, u kterého čeká na snoubence kněžka. Labyrint by měl být barevný, například z kamenů, na kterých mohou být namalovány i různé znaky a symboly. Může však být naznačený i hořícími svícemi nebo lucernami či květy. Pár vchází do labyrintu tak, že ženich do něj vstupuje s velkým košíkem lupenů květu pozadu, sype pod nohy nevěsty květy, která po nich kráčí bosou nohou, až tímto způsobem stanou před oltářem, u něhož proběhne níže popsaná svatební ceremonie.)

5.       Druh a barva oblečení by měli být vybrané po dohodě se svatebním párem, nemusí to být obligátní bílá (tu ostatně zavedla až anglická královna Viktorie). Někdo dává dokonce přednost červené, což je sice z jistého hlediska symbolická barva vášně a lásky (proto může být i barvou oddávající kněžky, pokud jde o handfasting v průběhu svátku Beltane), avšak v některých starších kulturách, třeba ve Starém Římě, ji nosili pouze a výhradně prostitutky.

6.       Ženich by měl mít na hlavě klobouk ozdobený stejnými květy, z jakých má věnec nevěsta.

7.       Svatební kytice je hezký zvyk, nebudete-li si přát ji mít, nemusíte tak činit, stačí květ na ozdobu (zvyk historicky vychází ze zvyklostí u rytířských turnajů, zejména v Anglii. Rytíři nosili u sebe v průběhu turnaje barevný kapesníček, šátek případně květinu od dámy, v jejímž jménu bojovali. Květina jako ozdoba ženicha a svatebčanů zůstala, u nevěsty se z ní postupně stala celá kytice od jejího nastávajícího).

8.       Kněžka vezme z oltáře obřadní hůlku s navlečenými prsteny a v obřadním kruhu je zasvětí ve všech čtyřech směrech (začíná se na severu, kde stojí i oltář, pak východ, jih a západ). Hůlku s prsteny položí zpět na oltář.   

9.       Každý příchozí svatebčan je přivítán pozdravem (pohled z očí do očí, pokynutí hlavou, případně i náznak pokleknutí), očištěním posvěcenou vodou a kadidlem a třínásobným zazvoněním zvonečkem (z oltáře).

10.   Hosté se postupně stavějí do kruhu tak, aby jeho součástí byl i oltář (nad nímž se může klenout další oblouk z větví a květů).

11.   Pokud je svatebčanů větší množství, je možné zvolit i jinou variantu: hosté vytvoří dva koridory vedle sebe, vedoucí k oltáři a „zastřeší“ jej větévkami tak, aby vznikli dvě paralelní „slavobrány“, jedna pro ženicha a jedna pro nevěstu. V tomto případě pak jak nevěsta, tak ženich projdou k oltáři každý svým koridorem. V obou případech je však kněžka přivítá a očistí stejně, jako ostatní svatebčany.     

12.   Na rozdíl od jiných typů svatebních obřadů nevede k oltáři nevěstu otec, nýbrž rovnou ženich (kdysi byla každá svobodná žena považována za otce, který ji vedl k oltáři proto, aby ji oficiálně předal do vlastnictví dalšího muže, nastávajícího manžela).

13.   Za nevěstou a ženichem mohou jít dva svědkové, není to však u tohoto typu svatebního obřadu nevyhnutelné (přítomnost svědků je odezvou únosů nevěst, kořeny má v Germánii. Po tom, co si ženich unesl nevěstu, například z jiné obce nebo rodu, stál pak po jeho boku jeho nejsilnější přítel. Jeho úkolem bylo zabránit, aby si příbuzní nevzali nevěstu zpět).

14.   Kněžka stojí před oltářem.

15.   Svatební pár jde rovnou k oltáři držíc se za ruce, ve volné ruce nesou hořící louč, potažmo jinou formu plamene (svíci atd.).

16.   Když přistoupí k oltáři, najednou zažhnou dřevěné uhlí v nehořlavé míse. Kněžka nasype na doutnající dřevěné uhlí suché lístky rozmarýnu.   

17.   Kněžka zvedne ruce k nebi a obřadně, se vší vážností pomalu pronese (text se může měnit, můžete si vytvořit svůj vlastní): „Bohyně a Bože božské lásky, shromáždili jsme se v dokonalé lásce a důvěře v tomto posvátném obřadním kruhu. Prosím, požehnejte tomuto páru a dejte, ať jejich svazek trvá tak dlouho, dokud budou žít spojeni poutem lásky, v radosti, štěstí, plodnosti, důvěře, zdraví a stabilitě.“  

18.   Kněžka vezme misku se solí či zeminou, do druhé ruky obřadní hůlku s prsteny. Ženich i nevěsta, stále otočeni ve směru k oltáři, čili k severu zvednou pravou ruku nad misku, dlaněmi dolů, kněžka nad ní drží hůlku s prsteny. Kněžka se rovněž otočí čelem k severu a promluví: „Ať tomuto páru požehnají všichni předkové i mystický živel země.“ Misku položí nazpět na oltář, chvilku nad ní drží obřadní hůlku s prsteny.

19.   Kněžka se otočí zády k východu, pár obličeji. Nevěsta a ženich natáhnou pravou ruku se zdviženou dlaní ve směru k východu (prsty nahoru). Kněžka tři krát zazvoní zvonkem a tři krát máchne trsem kadidla (případně tři krát mávne nad miskou s vykuřovadlem obřadním pírkem buďto samotným anebo upevněným na speciální obřadní hůlce, jak je to časté). Otočí se také k východu, v druhé vystřené ruce držíc ve směru k východu hůlku s prsteny. Nahlas řekne: „Ať je tento pár požehnán předky a mystickým elementem vzduchu.“

20.   Kněžka se otočí zády k jihu, pár obličeji. Kněžka zapálí bílé svíce z oltáře v míse s dřevěným uhlím. Vloží jednu do pravé ruky nevěstě, druhou ženichovi. Chvíli drží nad svícemi obřadní hůlku s prsteny. Pak se taktéž otočí čelem k jihu a slavnostně řekne: „Ať tento pár a jeich vztah požehnají předkové a mystický živel ohně.“

21.   Kněžka se otočí zády k západu, pár čelem. Kněžka zvedne nad hlavu mladomanželů číši s vodou, která byla umístěna na oltáři. Poprská je několika kapkami vody. Otočí se čelem k západu a promluví: „Ať tuto ženu, tohoto muže a jejich spojení požehnají předkové a mystický element vody.“    

22.   Všichni tři se otočí zpátky k severu. Kněžka pomaže nejdřív nevěstě, pak ženichovi čelo růžovým olejíčkem.

23.   Zvedne nad pár velký čirý horský křišťál a obrátí se nahlas na bohyně (může si vybrat jedinou, konkrétní bohyni lásky): „Velké bohyně a bohové lásky, dobrořečte vší svou mocí i mocí lásky tomuto páru, ženě a muži, Bohyni a Bohu v nich. Požehnejte jejich vztahu a obdařte je soudržností, vzájemnou, čistou láskou i hlubokým přátelstvím, respektem, důvěrou, věrností a upřímností. Učiňte z jejich manželství věčnost přetrvávající posvátný svazek ženského a mužského aspektu božství.“  

24.   Prsteny, které jsou stále na obřadní hůlce (někdy jsou navlečené na dlouhém úzkém krystalu), posype kněžka solí z miskyˇ. Řekne: „Odstraňuji tímto z těchto prstenů všechny případné negativní vibrace a vše, co na nich mohlo ulpět a neprospívalo by tomuto páru.“ Pak pokropí prsteny vodou z kalichu: „Posvěcuji tyto prsteny posvátnou vodou, ať jsou plny pozitivních, milujících energií lásky. Žehnám je ve jménu bohyň a bohů lásky a prosím ji, aby je požehnali také.“

25.   Snoubenci si vzájemně navléknou prsteny (případně ženich navlékne prsten nevěstě na prsteníček a ona mu zavěsí na krk řetízek s jeho prstenem). Prsteny nemusí být zlaté, pokud si to nebude přát (Do roku 860 n.l. mohli být z různého materiálu, až tehdy papež Mikuláš I. vyhlásil, že církví požehnané sňatky musí být stvrzeny výměnou zlatých prstenů. Brilianty se do snubních prstenů vsazují od 15. století jako symbol bohatství a společenského postavení.)

26.   Kněžka omotá jednou ze stužek spojené ruce snoubenců, pak i druhou (Jinou variantou je, že nejdřív prověsí jednu stužku přes ženichovu ruku, pak druhou přes nevěstinu, propojí poté jimi jejich ruce a nakonec přes ně prověsí třetí, jinobarevnou stuhu. Možností je více. Někde přistupují svatebčané k páru a každý z nich přidá k předchozím stuhám svou. Stuhy, které mohou mít různé podoby, od těch nejjednodušších až po velice zdobné a sofistikované, by se měly vázat tak, aby vytvářeli symbol nekonečna, ležatou osmičku.  Zvyky se různí, i co se týče spájených rukou: často se prováže pravá nevěstina a pravá ženichova ruka, někde však levá nevěstina s pravou ženichovou, nebo i naopak, potažmo obě nevěstiny s oběma ženichovýma – v takovém případě by se mnohé z tu popsaného průběhu uzavírání sňatku muselo změnit.

27.   Snoubenci si vymění manželské sliby (pořadí navlékání prstenů, svazování rukou, manželských slibů je zaměnitelné).

28.   Snoubenci chytí každý svou svázanou rukou konec nebo konce stužek, kterými jsou jejich ruce svázány. Kněžka položí obě svoje ruce na spojené ruce snoubenců (může je spojené vyzvednout do výše) a řekne: „Teď jste spojeni nerozlučnou, pevnou, proti všemu odolnou láskou, ve jménu Bohyně a Boha lásky, navěky. Staň se.“

29.   Kněžka řekne: „Ve jménu Bohyně a Boha, můžete se políbit.“. Novomanželé se políbí, přičemž ženich sejme z hlavy klobouk, volnou rukou drží nad jejich hlavami jako nějakou záštitu, zastřešení jejich vzájemného vztahu. (Již ve starověku, například ve starověkém Římě, nebylo manželství považováno za uzavřené, dokud si ženich a nevěsta nevyměnili polibek. Byl nezbytným stvrzením dokonce také při uzavírání jakýchkoli obchodních transakcí, za jaké se konec konců více méně považovala i manželská smlouva.)

30.   Kněžka podá ženichovi číši s červeným vínem (symbol lásky a vášně). Ten podá kalich nevěstě, ta se z něj napije a podá jej ženichovi. Ten se napije také, a pak držíce společně číši zbytek nelijí na zem jako typickou úlitbu bohům. (Někde se nalévá víno do veliké číše a poté, co se napijí novomanželé, pošlou číši do kruhu. Každý ze svatebčanů vypije jeden doušek, dokud číše neobejde celý kruh.)

31.   Kněžka rukama rozlomí červené jablko ve dví, najednou podá obě poloviny nevěstě a ženichovi, kteří je sní (jablko kdysi úzce a až mysticky souviselo s obřady sňatků).

32.   Novomanželé uchopí připravené koště z přírodního materiálu (může být i hezky ozdobené) a symbolicky naznačí před sebou zametení všech překážek na společné cestě. Pak koště položí před sebe a najednou jej přeskočí jako symbol společného „skoku do budoucna zbaveného všeho negativního“.

33.   Hosté bohatě obsypou pár květy a okvětními plátky růž či jiných květů.     

34.   Svatebčané mohou teď zazpívat nějakou píseň lásky.

35.   Kněžka sejme novomanželům z rukou stuhy, které si pár odloží jako vzpomínku a upomínku na svůj svazek.

36.   Odevzdá sezdanému páru zdobný certifikát o zrealizovaném handfastingu.

37.   A může začít svatební hostina…

Průběh rituálu je měnitelný. Některé prvky můžete vynechat, anebo naopak, rituál doplnit a obohatit. Sezdávající nemusí být pouze jedna kněžka, mohou být dvě, nebo tři, anebo, co je pravděpodobně nejideálnější, muž a žena. Neměla by chybět doprovodná hudba, bubnování apod.

Podobné rituály případně jejich popis bude součástí VÝCVIKU KELTSKÝCH A SLOVANSKÝCH KNĚŽEK ZEMĚ, který začíná prvním víkendem již 20.-21.2. v Praze, 5.-6.3. v Rychnově nad Kněžnou a 12.-13.3. v Bratislavě.

*postup výroby očistné vody je také součástí výcviku kněžek

 www.angelcity.cz/kurzy-a-seminare/vycvik-keltskych-knezek-zeme/

www.angelcity.cz/kurzy-a-seminare/zenske-temy-mysterium-bohyne-a-pobyty-na-mystickych-miestach-bohyne/vycvik-keltskych-knaziek-zeme/

judita.peschlova@gmail.com