Mapovanie pracovného a profesného potenciálu - ako odhadnúť a vidieť do druhých i do seba

BIZNIS TAROT:  ARCHETYPÁLNA TYPOLÓGIA A ANALÝZA (NIELEN, ALE PREDOVŠETKÝM  VÝBERU POVOLANIA A ŽIVOTNÉHO POSLANIA)

Netradičná, ale veľmi efektívna, skryté hĺbky osobnosti odhaľujúca, ľahko osvojiteľná a rýchla metóda výberu uchádzačov o zamestnanie, profesiu alebo študijného smeru, taktiež na výber kolegov, spolupracovníkov, ale aj partnerov, niekedy dokonca i priateľov a iných osôb, s ktorými prichádzame či by sme mali prichádzať do kontaktu akéhokoľvek druhu. Jej postup je podložený prepracovanou metodológiou z jej knižnej podoby, najskôr publikovanej vo Švajčiarsku pre nemecky hovoriace krajiny, neskôr aj v Čechách a na Slovensku. Autorkou je priamo lektorka workshopu .

Technika vychádza z Jungovej typológie osobnosti, teórie nevedomia a kolektívneho vedomia, odborného poňatia symbolov a archetypov a ich významov pre praktický život jedinca.  V priebehu procesu mapovania potenciálu, schopností, zručností, talentov a možností testovaných osôb sa využíva grafické stvárnenie psychologických symbolov a ich obsahu spojeného s pracovnou sférou, povolaním, poslaním a kariérou.

Použiteľnosť a forma

Osobné konzultácie  (personalisti, úrady práce, nezamestnaní , záujemcovia o pracovné pozície, študijní poradcovia, školskí psychológovia, študenti, rodičia študentov rozhodujúcich sa pre študijné smery, terapeuti, poradcovia, záujemcovia o vlastný osobný rozvoj a postup v kariére či o zmenu v pracovnej oblasti atď.)

Školenia pre MLM

Školenia pre nezamestnaných

Konzultantské služby pri nábore

Ciele

- zmapovať podstatné oblasti osobnosti, talenty, schopnosti, sklony, motivácie, silné a slabé stránky (nielen, ale aj v podriadených a nadriadených pozíciách), odolnosť voči stresu, schopnosť tímovej spolupráce, vhodné odbory a profesijná orientácia

- odhaliť aj prvky, ktoré „testovaný“ jedinec nemôže alebo nechce o sebe zverejňovať resp. prezrádzať

- získať ďalšie zásadné informácie dôležité pre určenie vhodnosti uchádzača na danú pozíciu, pre spoluprácu, pre spoločné podnikanie, pre nábor do týmu, pre dôležité projekty, dokonca i pre spoločné trávenie času určitými aktivitami, prípadne aj pre súžitie

- dostať sa navyše k informáciám a údajom, ktoré sa pravdepodobne nedozviete ani zo životopisu, ani pri osobnom rozhovore prípadne z klasických psychotestov alebo z výstupov assessment centra

Cieľová skupina

- personalisti a náborári (recruiteri)

- majitelia menších firiem bez personálnych oddelení, resp. s obmedzenou možnosťou najímať HR agentúry

- „vyhľadávači“ talentov

- vedúci oddelení

- živnostníci

- poradenské agentúry v oblasti HR

- poradcovia v oblasti výberu budúceho povolania

- kľúčoví manažéri poverení výberom ľudí

- úrady práce

- nezamestnaní

- ľudia hľadajúci svoje uplatnenie, poslanie, najvhodnejšiu pozíciu

- uchádzači o rôzne pozície pred výberovými konaniami

- záujemcovia o nové pracovné pozície v stávajúcom zamestnaní

- študijní poradcovia

- školskí psychológovia

- študenti

- rodičia študentov rozhodujúcich sa pre študijné smery, školy, dovzdelávanie atď.

- terapeuti

- poradcovia

- záujemcovia o vlastný osobný či pracovný rozvoj a postup v kariére alebo o zmenu v pracovnej oblasti a pod.

Obsah

Zaškolenie do mapovania a identifikácie:

- pracovných a profesijných zručností, talentov, schopností a daností

- výkonového a osobnostného potenciálu

- stabilných štruktúr osobnosti

- osobných preferencií a priorít

- komunikačných schopností

- miery odolnosti voči stresu a záťažovým situáciám

- riadiacich schopností a manažérskych predpokladov

- "zamestnaneckej mentality"

- vzťahu k autoritám

- pracovnej spôsobilosti vykonávať konkrétnu pozíciu

- tendencie k rozvoju alebo naopak k stagnácii v určitých situáciách

- osobného tempa

- orientácie na proces alebo skôr na výsledok

- úrovne kreativity

- schopnosti navrhovať, presadzovať a uplatňovať zmeny či sa im naopak brániť

- schopnosti adaptovať sa na zmenené podmienky

- pozitív aj negatív pri plnení pracovných povinností

- schopnosti prevziať alebo odmietať zodpovednosť

- sklonov k lojalite alebo fluktuácii

- schopnosti tímovej spolupráce

- individuálnej motivácie

- emocionálnych a mentálnych vzorcov ovplyvňujúcich správanie (nielen na pracovisku)

- rôznych aspektov pracovných aj iných zručností

- nedostatkov, na ktoré by bolo prínosné sa zamerať v záujme lepšieho uplatnenia

- skrytých vplyvov, sklonov a problémov...

Techniky

- test na určenie príslušného typu osobnosti - archetypu - v rámci Kreatívneho mapovania potenciálu

- kreatívne metódy určovania preferencií uchádzača a jeho skrytých motivácií, slabých a silných stránok

- "strategická" metóda mapovania potenciálu

 Spôsob práce

- teória metódy

- výklad - princípy metódy

- achetypálna typológia podľa CG Junga v obrazoch - typy osobnosti a ich fungovanie v pracovnej i v iných oblastiach

- metodika použitia

- precvičovanie na príkladoch z praxe

Rozsah

Workshop aj celá metodológia je obsahom vždy prispôsobovaná potrebám prípadného klienta . Minimálny rozsah prezenčného tréningu je 2 dni.

Lektorka a autorka metódy

JUDITA PESCHLOVÁ

Miesto konania

Bratislava

Termín konania:

21. - 22.2.2014

Kontakt:

judita.peschlova@gmail.com

Cena

159 eur (vrátane sady zobrazení príslušných archetypov určených na mapovanie potenciálu a 1 CD so skriptami obsahujúcimi praktické údaje k metóde v rozsahu necelých 70 strán)

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: