2014 - VÝVOJOVÉ TENDENCE "ROKU DUHY" A "ROKU GRÁLU A KOPÍ": 7 HUBENÝCH NEBO 7 TUČNÝCH KRAV?

"(1) Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu (2) a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině. (3) Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilu (4) a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. (5) Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. (6) Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem (7) a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných.“ Genesis, 41

Nebylo mým úmyslem hned na začátku vás postrašit, zejména tím dramatickým závěrem faraonova snu pod označením (7) ne. Rok 2014 bude však rokem sedmičky (2+0+1+4=7, přinejmenším dle mé autorské tarotové numerologie, v níž se nevypočítávají čísla, nýbrž 22 karet Velkých arkán), a ta může v sobě nést různé ambivalentní významy (z lat. Ambo = oba, valeo = platit, dvojakost, rozpornost). Jelikož rok 2014 končí číslem 14, tak je rokem sedmičky dvojnásobné, sloučené do harmonického celku dvojice protikladů různého charakteru (avšak harmonický celek nemusí vždy nevyhnutelně znamenat pozitivní sjednocení dvou kladných prvků, neboť jak všichni víme z logiky, mínus a mínus tvoří plus). Vše výše uvedené a ještě mnoho dalšího v sobě obsahuje sedmý archetyp Vozataje z Tarotu, jenž bude nosným prvkem přicházejících dvanácti měsíců čtrnáctého roku (14:2=7) jednadvacátého století (které v sobě sedmičku obsahuje tři krát, 21:3=7). Vozataj se neohlíží, vyrazí vždy odvážně a rychle vpřed, přičemž je pro něj minulost nicotná a málo podstatná. Proto se nebudu ani já zabývat rokem 2013, který jakožto rok šestky měl být a jak mnozí z vás okusili na vlastní kůži, také byl o zkouškách (na jaké jsme možná zvyklí leda tak v období dospívání), zejména zkouškách vztahů jakéhokoli druhu a o tom, že: „Když už, tak donaha a až na kost!“

 

Jaké tedy mohou být vývojové tendence rodícího se roku duhy?

Proč roku duhy? Nuže, duha má 7 barev. Duha tvoří most i cestu, po níž uhání kamsi do dálav tarotový Vozataj, symbol s energií roku 2014. Proto se i nám může stát, že budeme kamsi pádit (ať již tam nebo onam, z práce a profese či do práce a do další profese, z jednoho bydliště do zcela jiného, z jednoho vztahu do druhého…)

S čím vším by mohl rok 2014 souviset a co všechno by nám mohl přinést, závisí - jako každý rok, století i tisíciletí - od mnoha faktorů i od nás samých. V tomto případě se však těch hubených i tučných aspektů pravděpodobně sejde na jakémsi celoročním rande jaksi příliš mnoho.

 

Sedm potenciálních vývojových tendencí roku 2014:

 

1. Útěk ze systému a z jeho bezpečí (celoroční kontinuální systémová a rodinná konstelace)?

Vozataj utíká. Prchá. Úprkem. Odkud? Od zavedených systémů, od jistot, z bezpečných zdí domova či z jeho pohodlí. Počíná si jako adolescent, který ke svému dozrávání potřebuje okusit cizí svět a nasbírat skrze vlastní zážitky a osamostatnění nové zkušenosti nepoznamenané zkušenostmi a poznatky svých předků či svých blízkých nebo svého okolí. Musí projít fází odloučení (zejména odloučení „synovského principu“ od „principu mateřského“, který často zosobňuje právě jistoty a bezpečí „domova“ se všemi svými výhodami i omezeními) a odchodů, aby se mohl případně vrátit a zužitkovat to, co se naučil „tam venku“ bez vodění za ruku a dohledu „rodičů“ (ať jsou to skuteční rodičové, vláda, šéfové nebo cokoli či kdokoli jiný). Čím jsme „dospělejší“, tím je pro nás těžší obrátit se zády k tomu, v čem jsme se „zabydleli“ a v čem si hovíme, i když nám to často vůbec nevyhovuje. Rok 2014 nás však může donutit k odříznutí od toho, co nám bylo dosud - jakkoli fiktivní – oporou, naším kamenným a nedobytným hradem. Mnozí z nás budou muset opustit své zázemí a začít bádat za novými „obzory“ bez ohledu na věk, pohlaví, stav, zaměstnaní. 

 

2. Návrat rytířů? Konečně spojení principu číše (grálu) a kopí?

„Každý sedmý rok v období Zimního a Letního slunovratu se v anglickém Cadbury (považovaného za dávný hrad Camelot) probouzí král Artuš, předobraz všech rytířů…“  Z legend o králi Artuši a hledání Grálu

 

Nastal sedmý rok. Sedmička ve své zjednodušené podobě nepřipomíná pouze jedničku, ale podobně jako číslice jedna i otevřené dveře a otevřenou knihu. Knihu a dveře otevřené do romantiky, galantnosti, mýtů, bájí a legend. Číslo 7 sestává z jedné delší a kratší čáry, jakoby do zdi narazil letící šíp, o němž jsme mluvili již výše. Postavíte-li dvě sedmičky těsně zády k sobě, vznikne silueta připomínající kopí. Obrátíte-li je proti sobě a necháte „padnout“ každou dozadu v pravém nebo mírně ostrém úhlu tak, aby se krátké čáry spojili nahoře a dlouhé se dotýkali v jednom bodu naspodu, vznikne cosi, co vypadá jako miska, kterou ve skutečnosti byl svatý Grál (a nikoli číše nebo pohár). Grál, dosud neodhalené tajemství, jenž byl a je stále hledán rytíři a i „nerytíři“, tradičně symbolizuje ženský princip. Kopí ztělesňuje princip mužský. Právě teď se konečně – doufejme, že nejenom na jeden rok – potkají, jako jestřábí žena a vlčí muž, zakletá Isabeau a rytíř Etienn. Dosud na dlouhá staletí zakleté ženství může splynout v harmonii i v extázi s mužem rytířem, který ví, jak ženu chránit, bojovat o ni i pečovat a také, jak ji milovat, rovněž však získat její lásku a ženskou péči pro sebe. Krásná vyhlídka roku 2014, ne-li?

Výchova rytíře kdysi probíhala od jeho 7. roku. Sloužil nejdřív 7 let jako páže jiného feudála, u něhož se učil různým dovednostem (tanec, hudba, čtení, psaní, počítání, dvorské chování, obsluhování u stolu, tělesná cvičení, přirozené pohyby, otužování, základy jízdy na koni, lukostřelba, šerm a – hod kopím. Po prvním sedmiletém cyklu následoval další. Od 14 do 21 let pobýval budoucí rytíř u lenního pána coby panoš (zbrojnoš) provázející ho v bojích, turnajích i honitbách. V dva krát sedmi „učednických“ letech si musel rytíř kromě jiných ctností (třeba etické cnosti věrnosti dámě, velkorysosti, pomoci slabým nebo zručnosti tance s dvořením se dámě) osvojit zejména sedm rytířských vojenských ctností: veršování, šachy, lov, lukostřelbu, jízdu na koni, šerm a zápas, plavání. Bylo by pro nás pro ženy přímo pohádkově nádherné, kdyby muži v roce 2014 v intencích významu sedmého archetypu Vozataje znovu zastávali vůči nám pozici rytíře se všemi jeho ctnostmi, co říkáte, dámy?             

K mnoha dalším cvičením rytířů patřili kromě účasti na rytířských turnajích i jezdecké hry, dále předchůdce tenisové hry jeu de paume, imitace dobývání hradeb, kopací hra s velkým míčem.

I když se v tamtěch dobách nemohlo mluvit o tělesné kultuře ženského pohlaví, příslušnice šlechtických kruhů trénovali nejenom společenský tanec, zpěv, hru na hudební nástroje či vyšívání, ale také šachy a jízdu na koni, ženy nižších vrstev běh a míčové hry. Tím se posouváme k dalšímu prvku, který rok 2014 může vnést do našich životů: ke sportovnímu duchu.

 

3. Renesance sportovního ducha?

Ne, nemluvím teď v souvislosti s rokem 2014 o sportu, z něhož se stal pouhý byznys. Řeč je o sportovním duchu, jenž by v lidech mohl znovu probudit čiré a vzácné nadšení, ozvěnu z dávných časů původních, prvních olympijských her, které však nemá nic společného s rozvášněnými, agresivními fanoušky a fanatiky. Pod vlivem sedmého archetypu Tarotu jde o čestné zápolení pro samotný sport jako takový a pro radost z pohybu a někdy také z rychlosti. Také v oblasti sportu může dojít v roce 2014 k spojování protikladů, jež jsou většinou jenom zdánlivými protiklady: ladnost se sílou a rychlost s půvabem. I když, pokud jde o tu rychlost, příslovečnou pro rok ve znamení sedmičky… Zrovna dnes jsem slyšela od komentátora hokejového zápasu, že i v tomto poměrně drastickém sportu, v němž se třeba vedle sebe rvou o puk muži s opravdu „protikladnými“ jmény Ovečkin (Washington Capitals) a Orlov, může být hráč příliš rychlý na to, aby bylo všechno v souladu s pravidly.  Což poměrně dobře vystihuje některé aspekty Vozataje: bleskovou rychlost a překračování dosud uznávaných pravidel. To, co ho žene a zároveň tahá vpřed (ať již jde o koně, sfingy, vlky, vůz, automobil nebo letadlo), se navzdory rychlosti a síle podřizuje jeho vůli. Ví, že ta síla je také v něm samém, nikoli kdesi mimo něj. Bere život do svých rukou, nastavuje nové podmínky a nová pravidla s maximální sebedůvěrou. Důvěrou ve své vlastní schopnosti i veškeré okolnosti, které se nakonec vyvíjejí podle jeho požadavků a přání. A to vše ve sportovním, čestném duchu.  I takový může – alespoň zčásti – být náš společný rok 2014. Probouzet ze spánku takovéhoto ducha by nebylo vůbec strašidelné, co říkáte?

 

4. Duhový most z pohádky k nám?

„Za sedmero horami a sedmero řekami dlel rok 2014…“

Sedmička se nezřídka objevuje v pohádkách, o čemž svědčí třeba sedm trpaslíků ze Sněhurky, sedm bratrů zakletých v havrany, či jak vidíte i začátek mnoha zkazek o tom, jak musel hrdina (hlavní aktér roku 2014 skrze kartu Vůz) putovat za svou „misí“ do dalekých krajů až za sedm hor, sedm údolí a sedm řek. Duha, zmíněná již v úvodu, střeží poklady, které Vozataj coby prototyp rytíře hledá. My se budeme v tomto roce také pídit po jistých pokladech, které nemusí mít zrovna podobu truhlic plných zlata nebo drahokamů.

Duha rovněž ztělesňuje nebeského draka, s nímž se v roli evropského nebojácného hrdiny potýká sedmý archetyp Tarotu, sedmý rytíř. V roce sedm se můžeme utkat i my sami se svými vlastními vnitřními „draky“, také však draky „externími“. 

V hinduizmu je duha lukem boha Indry, čili jednou ze zbraní, za jejíž pomoci bojuje Vozataj s nebezpečími na své výpravě do širého světa. Dostaneme-li ke svým riskantním krokům v roce 2014 nějakou „bojovou“ výbavu připomínající luk, není zcela jisté stejně, jako není jisté ani to, jestli bychom s ní věděli zacházet. Uvidíme a řekneme si o tom po roce a dni…

V křesťanství symbolizuje duha křest a odpuštění, obsažené též ve významech čtrnáctého Atu, archetypu Anděla pravé míry v Tarotu, který nás coby číslo 14 na konci letopočtu bude rovněž celým rokem provázet. Sama Pravá míra bývá často zpodobována jako duha nebo Anděl s duhou jako nebeským znakem smíření. Duhu vtiskl do oblak jako památné znamení pro pozemšťany ještě před křesťanským Bohem „top manažer Olympu“ Zeus.

Duha pije z vod Země a tiší tím žízeň obrů, čili mraků, z nichž pak vláha opět padá zpět na naši planetu. Podle legend se prý duha někdy napájí vodami Země tak pilně, až spolu s  ní vypije třeba žáby z pramenů, padající pak v koloběhu vody z nebes, nebo dokonce i nějaké ty kousky ze stád pasoucích se poblíž vodních zdrojů. A jsme zpátky u hladových a tučných krav.

Těch 7 „tučných roků“ předcházelo 7 chudým, nikoli naopak. Namítnete, že my již několik let žijeme v „hubené době“ nastalé po hojnějším období? Pokud jste byli vynést odpadky po vánočních svátcích, čím byly naplněny kontejnery? Ocumlanými kůrkami ze suchého chleba? Vážně? A po obchodních centrech pobíhali před Vánocemi (nebo po nich v době velkých slev) pouze davy chudých zoufalců bezmocně okukujících plné regály zboží bez toho, aby něco koupili??? Nikoli, to víte sami. 

V přirozených cyklech 7 opakujících se let mohou rokem 2014 hubené klasy ještě jenom začít růst na „polích našeho života“ a požírat poslední zbytky z obilnic let hojných či hojnějších. Mohou „odsát“ z našich břehů „tučné krávy“. Seslat na nás „draka“ dštícího oheň našeho vlastního nemohoucího hněvu a rozhořčení. Střílet na nás za naši pýchu a posměch nikoli malými ostny svých klasů, nýbrž šípy z luku Apollona, šířícího „mor“ a zabíjejícího 7 synů Niobe, která urazila jeho matku Létó, bohyni plodnosti (která je rovněž jedním z aspektů čísla7). Nebo šípy jeho sestry Artemis, kterými ze stejného důvodu zahynulo 7 krásných dcer pyšné Nioby.

Nahání vám tento obraz roku 2014 tak trochu hrůzu? Všemu se dá vždy předejít. I božským šípům. I v poslední chvíli. Jak? Odpověď známe všichni, každý z nás sám za sebe, málokdo se jí však řídí.  Pak už jenom stačí udělat to, k čemu nás bude rok 2014 zajisté vybízet: stanout na duhovém mostu vedoucím do pohádek a vybrat se se vším, co tam potkáme, novou cestou, jakkoli nezvyklou, zpět do našeho světa vezdejšího. Přenést „sem“ z pohádek jejich přímost, pravdomluvnost, počestnost, původní nevinnost a čistotu srdce, vítězství dobra nad zlem, odvahu postavit se drakům se zbraní či beze zbraně v ruce, ženskost u žen a královské rytířství u mužů… Tak co, vydáme se společně na most duhových barev prvního ledna 2014?          

 

5. Další rozvoj techniky?

Věděli jste, že digitální zařízení používají zobrazení tvořené sedmi segmenty?  A že referenční model OSI (úlohou referenčního modelu je poskytnout základnu pro vypracování norem pro účely propojování systémů) je tvořen sedmi vrstvami? Sedmý archetyp platný pro rok 2014 mluví o technice a pro tu kterou etapu dějin soudobých technických vymoženostech již stovky a snad i tisíce let. Je dost možné, že rok 2014 nesoucí se v jeho pokrokovém a dynamickém duchu přinese nejenom nové a snad i vskutku revoluční objevy, ale i realizaci a využití těch, které zatím nebyli dány k dispozici široké veřejnosti. Což zní velice lákavě, avšak nebýt toho, že máme rok končící smířlivou a velice laskavou čtrnáctkou, mohlo by dojít i k předčasnému, a tím pádem ohrožujícímu zavádění novinek, na které ještě nejsme dostatečně připraveni. Ačkoli my jsme za každých okolností přesvědčeni, že jsme připraveni na jakkoli revoluční pokrok.     

6. Spojení protikladů a pólů?

Vozataj se řítí vpřed se spřežením dvou protikladů, černého a bílého, ženského a mužského, svobodného a zotročeného, hebkého a pevného. Přesto následují jeden cíl svorně zapřaženi do stejného vozu. Zpočátku chce každý z nich běžet svým vlastním směrem, jeden na jednu, druhý na druhou stranu. Pochopí-li, že se tak nikam nedostanou, spojí své síly v zájmu společné vize.

I když je sedmička úzce spojena s kultem Luny (podle něhož byl měsíc jako časové období rozdělen na čtyři sedmidenní týdny), tedy také kultem lunární Bohyně, čili podstaty ženství, v Tarotu představuje dozrávající mužský princip. V roce sedmém mohou tyto principy splynout v jedno. Umožníme jim to?

Jiný úhel pohledu na protiklady: v románu Sedmý kříž z roku 1942 od Annly Seghersové se stává sedmý kříž zhotovený ze sedmého platanu symbolem možnosti útěku a svobody, v protikladu k v nesvobodě koncentračního tábora. Ať je již tím „koncentračním táborem“ cokoli, vybereme si jedno či druhé?     

 

1. Sedmičková všehochuť pro rok 2014?

Číslo sedm mělo a dodnes má mnohačetný smysl. Mystický, magický, posvátný i praktický, bájný i všední. Dokážeme ho aplikovat v „našem“ roce sedm?

Kdysi bylo známých pouze sedm planet. V antice existovalo sedm svobodných umění (hudba, aritmetika, geometrie, logika, gramatika, rétorika, astronomie) a bylo uznávaných sedm mudrců. Řím se rozkládal na sedmi pahorcích. Divů světa bylo rovněž sedm. Před odchodem z Egypta jedli Židé sedm dní nekvašené chleby.    

Sedm je kupříkladu i kontinentů na naší matičce Zemi. Za sedmý světadíl se však dnes považuje nový „kontinent“ z odpadků v severovýchodním Tichomoří, šestkrát rozlehlejší než Francie. „Kontinent nikoho“ v málo frekventované oblasti Tichého oceánu objevil tehdy sedmačtyřicetiletý Patrick Deixonn, současný prototyp archaické karty Vůz, jakýsi archetyp moderního rytíře: bývalý hasič francouzského vesmírného střediska na Kourou, označující se sám za „badatele nové generace, který musí zdokumentovat velké problémy životního prostředí, protože informace je klíčem ke změně“. Můžeme být v roce 7 hrdí na jediný ze 7 světadílů, který nebyl vytvořen Matkou Přírodou, ale námi všemi?    

Podle svatého Augustina znamená sedmička plnost a dokonalost. Snad se nám ji navzdory všemu a všem podaří dosáhnout, co říkáte?

 

Na závěr, i když je Vozataj tak trochu pubertálně divoký a útočný, tento citát z Bible (když už jsme Biblí začali), snad uklidní ty, kterým se zde nastíněné vyhlídky nezdáli být dostatečně příznivé:

„Útočnost lásky: (7) Jak krásná, jak líbezná jsi, lásko, při hrách milostných!“ Píseň písní, 7

 

Rok 2014 plný odvahy, rytířství a lásky.

Judita Peschlová

 

p.s. Sedmý syn sedmého syna, stejně jako sedmá dcera sedmé dcery byli vždycky něčím výjimeční. My se také můžeme stát výjimečnými prostřednictví zcela obyčejných skutků a kroků, které učiníme v roce sedm. Tak co, jdeme do toho?

KAŽDÝ Z NÁS MÁ KROMĚ VŠEOBECNĚ PLATNÉ VIBRACE ROKU JEŠTĚ TU SVOU OSOBNÍ. CHCETE-LI SE O NÍ DOZVĚDĚT VÍC, ZÚČASTNĚTE SE SPOLU S NÁMI SEMINÁŘE O VYŠICH VYHLÍDKÁCH NA ROK 2014 V SOBOTU 4.1.2014 V PRAZE. JSTE SRDEČNĚ VÍTÁNI! 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: