GABRIEL - DEŇ ARCHANJELA GABRIELA

 

DEN ARCHANDĚLA GABRIELA (NOVINKA!) - KVETNÁ NEDEĽA

Grácie, půvab, přitažlivost, líbeznost, síla, přesvědčivost, ladnost, jemnost, intuice, hluboký vhled, andělská spojení a poselství, zjevení, jasnozřivé vhledy, zvýšená intuice, živé prorocké sny a vize, šťastné zvěsti, kontakt s vnitřní Bohyní, napojení na lunární cykly a jejich energii, pravé aspekty ženství, zakládání rodiny, povití dítěte, nové projekty, dokončení začatých projektů, přechodové rituály, harmonizace mužsko-ženských energií, vzkříšení čehokoli (podnikání, lásky, souladu ve vztahu, přátelství, zdravotního stavu, mladistvého vzhledu apod.),  probuzení kreativity, podpora tvůrčích projektů, zejména u spisovatelů, básníků a všech, kdo pečují o čistotu psaného slova a řeči a mnoho dalšího… Tím vás může obohatit archanděl Gabriel a s tím vším budeme v den Gabriel také pracovat!   

Kdy? 24.3.2013 (den v kalendáři se jménem Gabriel!), 10.00 – 18.00 hod.

Kde: v Bratislavě, Stálicová ul. 2

Kontakt a přihlášky: judita.andele

S kým: s první certifikovanou terapeutkou andělské terapie v ČR i SR JUDITOU PESCHLOVOU (autorkou knih Hojivá moc andělů a Archandělé v mých dlaních, překladatelkou a redaktorkou řady knih a karet s andělskou tematikou, poradkyní andělské terapie v různých periodikách, lektorkou technik andělské terapie s dlouholetými zkušenostmi)

Hledáte naději či klid? Toužíte se naladit na vnímání nebeských bytostí a jejich poselství? Přejete si být v neustálém kontaktu s anděly a archanděly? Chcete pochopit význam událostí, situací, okolností, s nimiž jste se potkali, událi se vám, byli jste s nimi konfrontováni? Chcete se naučit meditovat účinněji, hlouběji, lépe? Mají být vaše modlitby a žádosti efektivnější? Sníte o proniknutí do neodkrytých tajemství? Začleňte se do našeho andělského kruhu a na všechny výše položené otázky dostanete odpovědi…

Archanděl Gabriel (nebo spíš archaii Gabriel se svou nádhernou, jemnou a milující ženskou energií:  

-   je nositelkou dobrých zpráv a šťastných zvěstí.

-   vnukuje zjevení, poskytuje jasnozřivé vhledy, zvyšuje intuici, vyvolává živé prorocké sny a vize.

-   spojuje ženy s jejich vnitřní Bohyní a s pravými aspekty ženství. Ovlivňuje menstruační cyklus, pomáhá ženám otěhotnět případně si osvojit dítě nebo založit rodinu.

-   vládne Luně a jejím cyklům, rovněž cyklům v životě žen.

-   provází duše na cestě ke zrození na Zemi.

-   pokládá dětem po narození prst na rty, aby pomlčely o posvátných tajemstvích.

-   pomáhá dokončovat projekty anebo naopak začínat nové, také procházet změnami v kariéře.

-   vrhá světlo na různé shody náhod, okolností a událostí v zájmu pochopení jejich významu.

-   její vibrace souvisí s identitou jedince mimo hranice jeho fyzického těla a s identitou ženy mimo hranice jejího domova.

-   je andělem naděje, vkládá do našich srdcí doslova andělský klid.

-   nalaďuje nás na vnímání odkazů nebeských bytostí a přímo spojuje s říší andělů, zejména těch lunárních.

-   posiluje nejenom účinnost našich modliteb, ale i vůli setrvat potřebnou dobu v meditaci a kontemplaci.

-   pomáhá nám vyrovnat se se změnami.

-   podporuje přechodové rituály a vnáší do nich velice jemnou, přitom však mohutnou energii.

-   dodává grácii, sílu a přesvědčivost těm, kdo tyto obřady vedou.

-   chrání ženy, a taktéž duši našeho dítěte od chvíle početí až do porodu, v jeho průběhu i v šestinedělí.

-   harmonizuje v nás mužsko-ženské energie.

-   protože živila Pannu Marii po jejím vstupu do chrámu, doprovází i nás v období půstu. Zjemňuje příliš „mužské“ženy.

-   dodává ženám, opravdovou ženskost, půvab, jemnost a krásu, obdarovává je neodolatelným šarmem, přitažlivostí, líbezností a ladností pohybu.

-   zasahuje všude tam, kde je zapotřebí cokoli vzkřísit, ať již naše podnikání, lásku a soulad ve vztahu, přátelství, zdravotní stav, mladistvý vzhled apod.

-   vystupuje jako múza spisovatelů, básníků a všech, kdo pečují o čistotu psaného slova a řeči…

Krátký úryvek z příběhu souvisejícího se zásahy archaii Gabriel (z mé knihy Archandělé v mých dlaních):

„Najednou babička uviděla stříbřitý jas vycházející z lurdské jeskyňky. V přesvědčení, že jde o halucinaci způsobenou vyčerpáním, žízní a hladem, pokračovala v cestě nahoru celá rozechvělá očekáváním. Schůdek po schůdku upínala své naděje k zázraku požehnání dítětem, takže necítila žádnou bolest. Stříbrná záře nepohasínala. Naopak, jako by se přibližovala k babičce. „Setkaly se“ na odpočívadle uprostřed Šándorova schodiště, nazvaného po zesnulém synu sponzorky stavby poutní jeskyně, grófky Száparyové. Pokřtěné jménem Gabriela. Jaká to náhoda! Nebo snad shoda? Z kotouče světla vystoupila andělská bytost, archaii Gabriel. Objala babičku. Byl to tichý příslib beze slov. Do roka povila Otýlie Františkovi syna Vojtěcha. A pak ještě tři dcery. Nebýt jejího putování a setkání s Gabriel, nenarodila by se má máma, druhé dítě v pořadí. Takže ani já.

 

Prosba k archaii Gabriel

„Vznešená archaii Gabriel, zářivý posle boží, prosím, dej mi sílu odhodit limity a omezení, které jsem přijal/a za svoje. Ukaž mi způsob, jak prorazit zdí mých výmluv, které jsem si vystavěl/a ze samých: to nejde, tamto či ono nemůžu, toto nesmím, na to nemám. Spoj mne s mou duší, která bude naslouchat tvým zvěstem, poselstvím a zjevením. Inspiruj mne a veď. Děkuji ti za naději a víru.“

DEŇ ARCHANJELA GABRIELA (NOVINKA!)
Grácia, pôvab, príťažlivosť, ľúbeznosť, sila, presvedčivosť, ladnosť, jemnosť, intuícia, hlboký vhľad, anjelské spojenie a posolstvo, zjavenie, jasnozrivé vhľady, zvýšená intuícia, živé prorocké sny a vízie, šťastné zvesti, kontakt s vnútornou Bohyňou, napojenie na lunárne cykly a ich energiu, pravé aspekty ženstva, zakladanie rodiny, povitie dieťaťa, nové projekty, dokončenie začatých projektov, prechodové rituály, harmonizácia mužsko-ženských energií, vzkriesenie čohokoľvek (podnikania, lásky, súladu vo vzťahu, priateľstva, zdravotného stavu, mladistvého vzhľadu a pod), prebudenie kreativity, podpora tvorivých projektov, najmä u spisovateľov, básnikov a všetkých, kto sa starajú o čistotu písaného slova a reči a mnoho ďalšieho ... Tým vás môže obohatiť archanjel Gabriel a s tým všetkým budeme v deň Gabriel tiež pracovať v deň, v ktorom je v kalendári - Gabriel! Čo posilní ešte viac energie a vibrácie, s ktorými sa budeme učiť zaobchádzať a skvalitňovať tak svoj život!
Kedy:                              24.3.2013, 10.00 - 18.00 hod
Kde:                                v Bratislave, Stálicová ul 2
Kontakt a prihlášky:    judita.andele@gmail.com  (do 19.3.2013)
S kým:                            s prvou certifikovanou terapeutkou anjelskej terapie v ČR i SR JUDITOU PESCHLOVOU (autorkou kníh Hojivá moc anjelov a Archanjeli v mojich dlaniach, prekladateľkou a redaktorkou radu kníh a kariet s anjelskou tematikou, poradkyňou anjelskej terapie v rôznych periodikách, lektorkou technik anjelskej terapie s dlhoročnými skúsenosťami)
 

Hľadáte nádej či kľud? Túžite sa naladiť na vnímanie nebeských bytostí a ich posolstvo? Prajete si byť v neustálom kontakte s anjelmi a archanjelmi? Chcete pochopiť význam udalostí, situácií, okolností, s ktorými ste sa stretli, udiali sa vám, boli ste s nimi konfrontovaní? Chcete sa naučiť meditovať účinnejšie, hlbšie, lepšie? Majú byť vaše modlitby a žiadosti efektívnejšie? Snívate o preniknutí do neodkrytých tajomstiev?

Začleňte sa do nášho anjelského kruhu a na všetky vyššie položené otázky dostanete odpovede!
 

Archanjel Gabriel (alebo skôr archaii Gabriel so svojou nádhernou, jemnou a milujúcou ženskou energiou:
- Je nositeľkou dobrých správ a šťastných zvestí.
- Vnukuje zjavenia, poskytuje jasnozrivej vhľady, zvyšuje intuíciu, vyvoláva živé prorocké sny a vízie.
- Spája ženy s ich vnútornou Bohyňou a s pravými aspektmi ženstva. Ovplyvňuje menštruačný cyklus, pomáha ženám otehotnieť prípadne si osvojiť dieťa alebo založiť rodinu.
- Vládne Lune a jej cyklom, takisto cyklom v živote žien.
- Sprevádza duše na ceste k zrodeniu na Zemi.
- Pokladá deťom po narodení prst na pery, aby pomlčali o posvätných tajomstvách.
- Pomáha dokončovať projekty alebo naopak začínať nové, tiež prechádzať zmenami v kariére.
- Vrhá svetlo na rôzne zhody náhody, okolnosti a udalosti v záujme pochopenia ich významu.
- Jej vibrácie súvisia s identitou jedinca mimo hranice jeho fyzického tela a s identitou ženy mimo hranice jej domova.
- Je anjelom nádeje, vkladá do našich sŕdc doslova anjelský pokoj.
- Nalaďuje nás na vnímanie odkazov nebeských bytostí a priamo spája s ríšou anjelov, najmä tých lunárnych.
- Posilňuje nielen účinnosť našich modlitieb, ale aj vôľu zotrvať potrebnú dobu v meditácii a kontemplácii.
- Pomáha nám vyrovnať sa so zmenami.
- Podporuje prechodové rituály a vnáša do nich veľmi jemnú, pritom však mohutnú energiu.
- Dodáva gráciu, silu a presvedčivosť tým, ktorí tieto obrady vedú.
- Chráni ženy, a taktiež dušu nášho dieťaťa od chvíle počatia až do pôrodu, v jeho priebehu aj v šestonedelí.
- Harmonizuje v nás mužsko-ženskéj energie.
- Pretože živila Pannu Máriu po jej vstupe do chrámu, sprevádza aj nás v období pôstu. Zjemňuje príliš "mužské" ženy.
- Dodáva ženám, naozajstnú ženskosť, pôvab, jemnosť a krásu, obdarúva ich neodolateľným šarmom, príťažlivosťou, ľúbeznosťou a ladnosťou pohybu.
- Zasahuje všade tam, kde je potrebné čokoľvek vzkriesiť, či už naše podnikanie, lásku a súlad vo vzťahu, priateľstvo, zdravotný stav, mladistvý vzhľad apod.
- Vystupuje ako múza spisovateľov, básnikov a všetkých, kto sa starajú o čistotu písaného slova a reči...

 

Kratučký úryvok z príbehu súvisiaceho so zásahmi archaii Gabriel do nášho bytia (z mojej knihy Archanjeli v mojich dlaniach):
"Zrazu babička uvidela striebristý jas vychádzajúce z Lurdskej jaskynky. V presvedčení, že ide o halucináciu spôsobenú vyčerpaním, smädom a hladom, pokračovala v ceste nahor celá vzrušená očakávaním. Schodík po schodíku upínala svoje nádeje k zázraku požehnanie dieťaťom, takže necítila žiadnu bolesť. Strieborná žiara nepohasínala. Naopak, ako by sa približovala k babičke. "Stretli sa" na odpočívadle uprostred Šándorovho schodiska, nazvaného po zosnulom synovi sponzorky stavby pútnickej jaskyne, grófky Száparyovej. Pokrstenej menom Gabriela. Aká to náhoda! Alebo snáď zhoda? Z kotúča svetla vystúpila anjelská bytosť, archaii Gabriel. Objala babičku. Bol to tichý prísľub bez slov. Do roka porodila Otýlia Františkovi syna Vojtecha. A potom ešte tri dcéry. Nebyť jej putovania a stretnutia s Gabriel, nenarodila by sa moja mama, druhé dieťa v poradí. Takže ani ja. "

www.angelcity.webnode.cz

 

S láskou vás privítam na mojom seminári, ktorý bude však v skutočnosti viesť svojou archanjelskou energiou a nebeskou nehou a bezpodmienečným  prijatím vznešená archaii Gabriel... S kvetom vo vlasoch, veď bude Kvetná nedeľa :-) 

 

Judita