ANDĚLÉ A JEJICH NĚŽNÉ, ALE MOCNÉ ESENCE

Andělé nebyli pouze velice zásadní součástí života některých dávno zapomenutých a zaniklých kultur. Vždy byli a dodnes jsou důležitým aspektem epochy, v níž právě žijeme. Přicházíme s nimi do styku prostřednictvím starých legend a bájí, pohádek a mýtů, jsou popsáni ve Starém i Novém zákoně, vystupují v původních kabalistických textech, zmínky o nich najdeme v Koránu i ve starší nebo současné beletrii. Na svých obrazech je ztělesnili velikáni výtvarného umění, kupříkladu Michelangelo a Raphael. V podobě nádherných cherubů se vznáší na dílech Botticelliho. V dnešní době jsou ještě stále, a snad stále častěji, oblíbenými artefakty ve výtvarné, divadelní, filmové i literární tvorbě.

V klasickém pojetí a podle mnoha náboženských tradic jsou andělé nadpozemské a nadpřirozené bytosti, které slouží jako vyslanci a poslové Nejvyšší bytosti (slovo anděl pochází z řeckého angelos, což znamená „vyslanec“, „posel“). Zprostředkovávají kontakt mezi vesmírnými pláněmi a naší planetou či jejími obyvateli, mezi nebem a Zemí, mezi tím „nahoře“ a tím „dole“. Andělé jsou světelnými mocnostmi neviditelného, božského, nadpozemského, myšlením dnešního člověka často neuchopitelného a nepochopitelného světa.

V raném křesťanství rozdělovali andělské bytosti do devíti sborů: serafíni, cherubíni, trůny, panstva, síly, mocnosti, knížata, archandělé a andělé. V pojetí andělské terapie a léčení však toto dělení nemá až takovou závažnost, jaká se mu přikládá v angelologii nebo v jiných oborech orientovaných na svět těchto laskavých a milujících entit. 

Nikdo s určitostí neví, jak přesně andělé vypadají, jaký je jejich vzhled. Množství údajů, dat, materiálů, textů, popisů je pouhým předpokladem a zčásti i spekulací.

Jsou to – jak již bylo vzpomenuto - světelné bytosti, jejich „těly“ je tedy samotné Světlo, které je nehmotné, nehmatatelné a nepopsatelné. Zároveň jsou andělé bytostmi Lásky - věčné, nekonečné Lásky Universa jako nejvyšší tvůrčí síly vesmíru. Proto bude jejich podstata sestávat ze substance Lásky, jež je těžce charakterizovatelná a především nevidoucím očím – neviditelná. 

Co mi jen víme, možná jsou andělé nakonec takoví, jaké je předestírá v různých variacích obecně rozšířená šablona: baculaté, půvabné, sladké, rozkošné bytůstky s lehkými křidélky ve všech možných barvách.

Spíš to však bude tím, že se nám nezjevují ve své skutečné podobě, nýbrž k nám přichází s vzezřením, které je našemu chápání, kultuře, zvyklostem, mentalitě a podvědomým představám nejbližší.

Andělé jako neuvěřitelně silné, neomezené mocnosti Světla a Lásky nám určitě mohou nabídnout víc, než nebeské hudební tóny a radost z pohledu na jejich roztomilá zobrazení. Disponují  andělskou, kosmickou, nebeskou, světelnou energií, jejíž sílu a rozsah nejsme sto stále odhalit, odhadnout a bohužel často ani ocenit. Přitom spojením s nimi a jejich nebeskou, nesmírně mocnou energií, esencí andělského světa, můžeme toho docílit víc, než jsme si schopni představit.

Čeho je možné dosáhnout kontaktem s anděly?

Spojíme-li se navzdory svým vlastním omezením, obavám, blokům, počáteční nedůvěře a zábranám se světem andělských sil, napojíme-li se na jejich věčně plynoucí a pro všechny stejně přístupnou energii, budou nám vždy pomáhat, vést nás, provázet a podporovat. Prostřednictvím vlivu, vibrací a esencí andělů se:

 • Náš život začne postupně měnit, přirozeně k lepšímu.
 • Dojde k naší hluboké transformaci.
 • Naše možnosti, šance a příležitosti se neuvěřitelně rozšíří.
 • Objevíme a rozvineme v sobě netušené schopnosti a talenty.
 • Náš přístup k utváření vlastního života bude nádherně tvořivý, produktivní a účinný.
 • Staneme se vědomějšími a pozornějšími.
 • Proměníme se v osobnosti více milující, chápající, přijímající i dávající.
 • Poznáme uprostřed chaosu a zmatku jedinečný plán Universa, který byl načrtnut pouze pro nás, pro dosažení naší osobní spokojenosti, štěstí a hojnosti.
 • Rozeznáme jasně své životní poslání, své karmické úkoly a svou úlohu v životech lidí, které potkáváme a kterým vstupujeme do života. A také úlohu těch, kteří vstupují do našeho bytí. 
 • Otevřeme se učení andělů, jehož obsah je profánním získáváním vědomostí nedostupný.
 • Vlastním úsilím, pílí a snahou, svou nevyčerpatelnou vnitřní sílou se naučíme dokonce proměňovat a zvládat „hmotnou“ rovinu svého pozemského bytí.
 • S podporou andělů učiníme ze života svého, svých bližních i svého okolí nebeské kouzlo.
 • Otevře se nám cesta k uzdravení těla, ducha i duše.
 • Získáme mocný nástroj pro terapii našich emočních trápení a zranění.
 • Dovedeme navázat kontakt se svým vnitřním dítětem i vnitřním Léčitelem.
 • Najdeme cestu k svobodnějšímu životu.
 • Zbavíme se strachu a svých vlastních omezení.
 • Dostane se nám nebývalé svobody a volnosti.
 • A mnoho dalšího…

Proč tedy nevyužít jednu z cest, jak být s anděly v každodenním kontaktu a současně energetizovat sebe, svůj prostor, své blízké a dosáhnout tak uzdravení a pokrok v mnoha oblastech svého života? Jejich milující, něžnou, avšak nesmírně mocnou energií obsahují andělské esence, které vás k nim přiblíží, ulehčí vám kontakt s nimi, prohloubí vaše zážitky v jejich přítomnosti a oblaží vaše srdce.

Esence archandělů, jednoho z andělských kůrů, mohou působit na různých rovinách, kupříkladu:

Haniel    - zvýší vaše sebevědomí

Chamuel   - vám umožní odhodit zbytečnou zátěž a zharmonizovat vaše vztahy

Michal    - vás ochrání před čímkoli a znásobí sílu vaší osobní vůle

Gabriel   - vás naplní nadějí a vnese do vašeho života vše, co vám udělá radost

Rafael    - vám zprostředkuje poznání, co je potřeba k vašemu uzdravení

Jofiel    - integrujte vaše – i skryté - dovednosti

Zadkiel   - nechá váš život rozkvést a vštěpí vám velkou moudrost

Metatron - vás obdaruje všeobjímající láskou a prohloubí vaše vědomí, zároveň jej propojí s nevědomím a jeho obsahy

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací, hlavní lektor a konzultant projektu Lichtwesen

 

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: