ARCHETYP KRÁLOVNY A JEJÍ ESENCE: VLÁDKYNĚ VLASTNÍ ŘÍŠE A VLASTNÍHO SVĚTA

Jak probudit, aktivovat a upevnit svůj vnitřní archetyp Královny a stát se svrchovanou vládkyní své říše

Královna je archetyp. A archetypy… hýbou světem…

Archetypy jsou prastaré a nestárnoucí „proudy“ energie, které procházejí každým člověkem.

V některých lidech a skrze ně se projevuje výrazně jenom jeden ze základních archetypů. To je důvod, proč se můžete setkat s mnoha různými lidmi, kteří působí, že všichni vyzařují stejnou kvalitu nebo rys. Nebo vidíte více postav ve filmu nebo televizním seriálu, které něco spojuje. To, co spisovatelé, režiséři atd. využívají, jsou archetypální energie. Ty ztělesňují například archetypální frekvence Bohyně Matky (tudíž Bohyně Královny Matky), kterou v mytologii symbolizuje řecká Demeter, egyptská Isis, irská Danu, slovanská Mokoš apod.

Avšak v jiných lidech může převládat archetyp zcela odlišný. A mnoho dalších osob je zase směsicí více archetypů, které se v nich v průběhu života mohou měnit, prostě jejich archetypy přichází a – znovu odchází.

Archetypální energie však existuje i ​​mimo lidí, kupříkladu v tzv. „kolektivním nevědomí“.

Archetyp Královny (a Krále)

Královna je pro naši dobu nesmírně důležitým archetypem a povědomí o ní se v současnosti stále dál šíří a vzrůstá. S opětovným probouzením ženských frekvencí prochází i archetyp Královny oživením. Přebývá jak v ženách, tak v mužích, byť je to přirozeně archetyp ženský.

Archetyp Královny je suverénní, Královna je vůdkyní, ale nikoli ve smyslu mužnějších ideálů vůdců. Není vůdkyní kvůli velitelským vlastnostem, ale proto, že je v souladu se samotným životem. Její vnitřní oheň a oheň světa jsou stejné podstaty. Ví, že je vedena vyšším záměrem, ví, že je bytostně spojena s Duší světa a Duší své vlastní vnitřní říše, a že sílu, vliv a autoritu jí dává vědění.

Skrze archetyp Královny dochází k vzestupu ženské síly. A právě teď svět potřebuje vtělené Královny, protože se už neobejdeme bez žen (i mužů), které jsou dostatečně suverénní a odvážné, aby vedly a inspirovaly tím, co pramení v jejich srdcích.

Král a Královna jsou mužské a ženské verze stejného archetypu. Všechny archetypy mají v sobě mužský i ženský aspekt. Charakteristiky archetypu Krále a Královny jsou v podstatě podobné. Hlavním společným aspektem archetypu Krále a Královny je suverénní energie jejich psychiky. Je to ta část nás samých, která je vládcem naší vlastní říše, našeho vlastního – i vnitřního - světa.

Po narození je naším archetypem neposkvrněné Božské dítě, jinak nazývané též „Zlaté dítě“. Když se pozorně, s otevřeným srdcem a duší díváte na jakékoli dítě, můžete v něm rozpoznat právě ten božský prvek, se kterým se každý z nás rodí.

Jak jednotlivec roste a vyvíjí se, tento archetyp je proměňuje v jiné, vyspělejší archetypy, až se transformuje v archetyp dospělého Krále nebo Královny. A nejenom to, pokud člověk na sobě skutečně pracuje a věnuje se svému vnitřnímu a osobnostnímu rozvoji, propracuje se k vyššímu Já, neboli k nadsmyslovému aspektu Královny, resp. Krále. Její „říše“ se stává mnohem větší, transpersonální, a její vnitřní svět objímá transcendentno. Když poznáme své skutečné vyšší Já, a zůstaneme s ním v trvalém kontaktu, sféra našeho „královského vlivu“ se rozšíří a my začneme inklinovat v vyšším cílům.

Jedním z archetypů, které jsou obsaženy v archetypu Královny a Krále, je Matka nebo Otec. Královna a Král jsou tedy rovněž Otcem a Matkou, životodárným aspektem. Zahrnují plodnost a zahájení všech cyklů manifestace.

Všechno, co se projeví v našich životech je vlastně iniciováno Královnou nebo Králem v nás a materializuje se skrze naši vlastní kreativitu, která je opět atributem Královny, příp. Krále.

Dalším z poslání a úkolů archetypu Královny či Krále je „uspořádání vlastní říše“. Tato archetypální role Královny a Krále souvisí s výběrem toho, co budeme chtít mít a co se rozhodneme mí v naší říši, co v ní bude nebo nebude, na čem bude spočívat, co bude utvářet její základy i její nadstavbu.

Velice důležitými aspekty Královny i Krále jsou (ano i u Královny) rozumná, racionální část nás samých, integrita, vnitřní i vnější stabilita a cílevědomost. Součástí tohoto aspektu archetypu Královny a Krále je vychovatel/ka, správce/kyně a hospodář/ka.

Archetyp Královny a Krále „uděluje požehnání“ (Královna ve mně uděluje požehnání uznáním Královny v tobě). To je skutečná povaha požehnání, nikoli představa a touha být nad ostatními, být víc než oni a udělovat požehnání masám.

Jako Královny a Králové zrcadlíme ostatní lidi. Nastavujeme jim zrcadlo a říkáme tím: „Vidím krásu v tobě. Tady je zrcadlo: Držím ti ho.“ Pokud tedy vytvoříte v sobě prostor pro archetyp Královny či Krále, nastavujete ostatním zrcadlo a tím jim sdělujete: „Chápu tě. Uznávám tě. Můžu být s tebou. Vidím i věci, které na tobě nejsou až tak skvělé, ale to je v pořádku. Nastavuji ti zrcadlo a uznávám krásu, která je v tobě vždy a stále přítomná.“

Další vynikající charakteristikou archetypu Krále a Královny v nás je minimalizace trestů a maximalizace chvály (podobně jako u dobrého Otce a Matky).

Léčivé energetické pole Královny a její říše

Každý z archetypů má sobě vlastní léčivý aspekt a potenciál. U Královny je to schopnost utvářet celek, seskupovat ostatní do jednolitého celku ve vzájemné úctě, toleranci a ohleduplnosti.

Vnitřní Královna, která je pevně usazena ve své vnitřní královské říši, obklopuje ty druhé svým léčivým a posilujícím energetickým polem. Je-li někdo zraněn - fyzicky, mentálně nebo emocionálně – energetické pole zraněného je jistým způsobem narušeno. Královna může takovému jedinci nabídnout pomoc prostřednictvím energetického pole „svého majestátu“. Tato osoba se léčí tak, že je v tomto poli „zahrnuta“ či jinak „usazena“. Vzpomeňte si, jak vás vaše matka zcela přirozeně brala jako dítě do náruče, když jste potřebovali znovu získat pocit rovnováhy, bezpečí, ubezpečení anebo zahojit bolístky. Její náruč byla součástí jejího energetického pole - vždyť je, jak jsem zmínila výše součástí archetypu Královny. Rozdíl je pouze v tom, že Královniným energetickým polem je celá její říše, nejenom ona sama jako taková.

Nasytit a zahojit někoho působením svého energetického pole neznamená převzít za něj zodpovědnost, to by bylo spíš zachraňování.

Ani Král ani Královna nemohou učinit druhé lepšími, mohou jim však propůjčit část svého energetického pole, aby se pak mohli stát lepšími, být ve svém středu, ve svém vlastním hájemství, v němž se pak i z nich vyvinou další Králové a Královny.

Jak probudit, aktivovat a upevnit svůj vnitřní archetyp Královny a stát se svrchovanou vládkyní své říše

1. Uplatněte svou sílu

Jak? Může se to zdát samozřejmé ba až prosté, ale pokud chcete v sobě aktivovat svůj archetyp Královny, pak buďte asertivní! Převezměte kontrolu nad svým životem. Nasměrujte svůj život podle svého záměru a vize. Začněte záměrem (vždy začínejte záměrem!). Stanovte si záměr a poté udělejte malý, ale odvážný krok novým směrem. Pokud se vám takovýto postup zdá cizí, nepříjemný nebo nepohodlný, postupujte pomalu a zlehounka, zvykejte si poznenáhla. Začnete-li u sebe, postupná realizace vlastní vnitřní Královny a budování své říše se stane autentičtější. Budete jednat ze svého srdce a nejenom reagovat na vnější svět.

2. Poznejte své vlastní myšlenky a názory

Znáte vaše vlastní základní pravdy? Vytyčili jste si výchozí a primární linii toho, co je pro vás „správné“ nebo „pravdivé“ ve vztahu k vnějšímu světu? Je vám zcela jasné, co si myslíte o určitých věcech nebo aktuálních tématech dnešního světa? (Nemluvím o směsici názorů jiných lidí nebo titulků, které čtete v novinách…) Co vám říká váš vnitřní kompas?

V našem uspěchaném světě může být opravdu těžké najít si čas na to, abyste si sedli a prohrabali se vlastními myšlenkami. Online - nebo dokonce osobní - debaty se mohou rychle změnit v příval extrémů a nepodložených domněnek. Jenomže – na druhé straně - úplné vyhýbání se různým tématům a otázkám vás může ve skutečnosti distancovat od vašich vlastních názorů a zablokovat vás od sebe sama. Schopnost znát odpovědi na různé dotazy vede k sebedůvěře a vnitřnímu „spojení“. Archetyp Královny potřebuje nabít zdravého sebevědomí, aby mohla prosperovat. V něm je zakořeněn její smysl pro autoritu. Odveďte tedy svou „myšlenkovou práci“, abyste poznali sami sebe, a vaše Královna povstane a stane na čele své říše.

3. Identifikujte své silné stránky a stavte na nich

V čem jste opravdu dobří? Mnoho lidí má tendenci považovat své pozitivní stránky za samozřejmost, ignorují své nejlepší vlastnosti a místo toho se zaměřují na zlepšování toho, v čem nejsou až tak skvělí. Ale co kdybyste oslavovali a stavěli na tom, v čem jste už výteční nebo alespoň dobří? Spíše než se srovnávat s ostatními, uchopte svou ohněm plápolající štafetu, přivlastněte si svůj vlastní, osobitý vnitřní oheň, oheň v srdci své vnitřní Královny a přimějte ho, aby hořel ještě jasněji!

4. Změňte své vnitřní blokující skripty

Co vám nejčastěji namlouvá vaše mysl nebo vaše vnitřní přesvědčení? Že jste silní, mocní, schopní a magneticky přitažliví? Anebo že jste slabí, děláte stále nějaké chyby či podnikáte špatné kroky, říkáte opakovaně něco nesprávného případně nemáte takovou hodnotu jako ostatní?

Ať už váš vnitřní scénář opakuje dokola cokoliv, začněte si všímat příběhů, které vám běží hlavou. Pokud nejsou povznášející a posilující, vyměňte je. Změňte je. Napište prostě nový příběh. I kdyby se vám do toho zprvu vůbec nechtělo. Někdy je pohodlnější pevně se usadit ve svých blokujících přesvědčeních, protože nám umožňují zůstávat v pohodlí nečinnosti a neschopnosti. Vystupte ze své zóny komfortu, překonejte v zájmu nové, královské vize svého života svou váhavost a nerozhodnost. Nový příběh, jakkoli zpočátku „nereálný“, neposlouží pouze ke skutečné změně vašich nevědomých přesvědčení. Tím, že se tímto způsobem ujímáte vlády ve svém vnitřním světě, se zároveň stáváte vůdcem sebe sama. Královna - povstane.

6. Obklopte se nádherou

Značná část úsilí věnovaná aktivaci vnitřní Královny a její usazení na přislouchající trůn je z velké části niterní archetypální prací. Můžete si však pomoci i s přepnutím principů a základů svého hmotného světa (jako když přepínáte televizní kanály v televizi). Je snadné odhalit někoho s aktivovaným archetypem Královny, protože má tendenci ocenit jemnější nuance života.

Asi si řeknete, že si nic takového nemůžete dovolit. Můžete. Takže, raději sáhněte po něčem níže jmenovaném jednou za delší dobu a přestaňte si často kupovat levné tretky, jenom proto, že jich pak můžete mít víc. Víc tretek však neznamená vyšší kvalitu života. Takže se soustřeďte na kvalitní značky (většinou to však nejsou právě ty, které jsou zrovna „in“, to jsou často pouze momentální trendy bez delší trvalosti kvality); darujte si u významnějších příležitostí dražší šperky z ušlechtilých kovů a materiálů (jsou například v případě potřeby dobře prodejné);  jednou za čas si zajděte do okázalejší restaurace na dobré jídlo (Královnu to aktivuje určitě pravděpodobněji, než dva krát do týdne levná hospoda).

Některé z těchto návrhů se mohou zdát trochu nebo více klišé a nemusíte si nic z toho dopřávat (nebo za ně utrácet své těžce vydělané peníze), abyste přiměli svůj vnitřní archetyp Královny se probrat ze spánku Šípkové Růženky a převzít konečně královské žezlo. Ale pohrát si s nimi (například zatím mentálně) může být přesně to, co Královna potřebuje, aby se objevila v celé své kráse a velebnosti!

7. Vybudujte si svůj královský dvůr

Skutečné Královny inspirují. Jsou vládkyněmi své říše kvůli jejich zářícímu vlivu, jejich síle a nasazení v zájmu dobra a pro jejich spojení s Duší a Duchem. Lidé, kteří se s nimi chtějí spojit – jako přátelé, následovníci nebo kolegové – cítí toto spojení. Síť, kterou tvoří, dále a víc posiluje archetyp Královny.

Je opravdu důležité nesklouznout do starých paradigmatických předpokladů o tomto archetypu. Ano, Královna je vůdkyní. Ale každý si může tento archetyp osvojit. Každý má právo jít svou cestou. Můžeme si však být navzájem poradci, přáteli, důvěrníky a pomocníky.

Pokud má být náš vlastní vnitřní archetyp Královny ten pravý, musí být vnímavý, ochotně naslouchat, přizpůsobovat se, přeorientovávat se a – také sloužit.

8. Osvojte si loajalitu

Silnou součástí archetypu Královny je loajální partnerka, přítelkyně, kolegyně, pomocnice.  V jakémkoli partnerství nachází Královna stabilitu a realizaci. Její místo však není ani v nadřazené ani vedlejší roli, nýbrž v rovnosti. Silní spojenci jsou víc než jen součet svých částí.

Pro některé ženy to může znamenat doslova spojení s mocným mužem. Může to znamenat manželství. U jiných může archetyp Královny povstat prostřednictvím obchodního partnerství nebo úzkého sociálního uskupení.

Ať už má oddanost ve vztahu k jiným jakoukoli formu, každá z nich vyžaduje loajalitu. Důvěru. A vědomé, soucitné rozhodnutí zakořenit v partnerství.

9. Zavažte se

Chcete-li aktivovat svůj vnitřní archetyp Královny, měli byste se zavázat. Lidem, projektům, vaší věci, vašemu životu. Nebudete trvale a pevně schopni ukotvit Královnu ve vašem životě, pokud budete mít jednu nohu uvnitř a druhou venku. Královna potřebuje pevné základy, které jsou stavěny s odhodláním. Když jde do tuhého a objeví se výzvy, uchopte svůj královský archetyp, spojte se s ním celou svou bytostí, se vším všudy, s duší, tělem, krví, kostmi, a tak čelte výzvám. Královna je překvapivě vynalézavá a vytrvalá právě v potížích. Pokud jim čelí, místo aby se jim otočila zády a utekla, posílí jí to. A vás taktéž.

Vlastně ani tzv. „selhání“ nejsou pro Královnu selháním. Když věci nefungují, upraví kurz své královské regaty a cílevědomě jde (pluje) vpřed.

10. Přestaňte se se chtít líbit všem

Lidé s aktivním archetypem Královny vědí, že nemohou vyhovět všem. Cílem Královny rozhodně není potěšit nebo uspokojit každého.

Dokážete určit, jaké jsou vaše motivace pro každý den, týden, měsíc a rok, a pracujete na jejich naplnění? Váš dopad a vliv bude mnohem větší, pokud si je stanovíte jako své „vůdčí“ světlo a nebudete se zdržovat snahou vyhovět ostatním nebo se nenechat předběhnout.

11. Převezměte za sebe zodpovědnost

Převzetí odpovědnosti za sebe sama je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou může kdokoli udělat, aby přivolal, probudil a přivedl k životu vlastní archetyp Královny. Přesouvání zodpovědnosti na jiné lidi, na události či osoby z minulosti nebo na společnost, vládu, podmínky, situace je spolehlivý způsob, jak zabránit spojení se svou vnitřní Královnou a odpojit se od její životodárné energie.

Důvod je jednoduchý, pokud nedokážete převzít zodpovědnost za sebe, stáváte se obětí. A opravdová Královna není nikdy, opravdu nikdy obětí. Pokud se necháváte vést či ovlivňovat jinými lidmi nebo okolnostmi, projevujete se jako úplný opak Královny.

Všichni jsme bezesporu ovlivňováni ostatními. Paradigmata, kterými žijeme, do určité míry řídí naše individuální životy. Avšak to, jak na ně reagujeme a jak odpovídáme na výzvy a dění kolem, určuje naši suverenitu, protože je to naše volba. Takže, pokud chcete, aby vaše Královna vzala konečně do rukou jí náležící moc a vládla své říši, převezměte stoprocentní odpovědnost za sebe, za svůj život, za své jednání, za své kroky a rozhodnutí.

12. Používejte esenci s energií Královny vládnoucí své říši

Mezi další prostředky, kterými můžete posílit a aktivovat svou vnitřní Královnu, patří aromatická esence Královna ve své říši s jasmínovým a růžovým esenciálním olejem. Během jejího užívání zjistíte, že jste víc uvolnění, vaše sebevědomí roste, zaujímáte konečně své právoplatné místo, cítíte spojení se svou vnitřní Královnou – a cítíte se jako Královna. Spočíváte ve svém středu a své říši. Začnou mizet stará omezení a bloky. Vaše skryté a dosud neprojevené talenty a schopnosti se začnou projevovat a prosazovat. Posílí se vaše propojení s typicky ženskou silou. Objevíte svou vlastní ženskou cestu. Esenciální oleje obsažené v této vonné esenci jsou záměrně zvoleny tak, aby posílili ženský aspekt a podpořili znovuprobuzení vaší vnitřní Královny.

Judita Peschlová, spisovatelka a žurnalistka, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací, lektorka ženských kruhů a rituálů, krom jiných titulů autorka knih Léčivé ženské archetypy a Velká kniha rituálů

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: