BARVY A ANDĚLSKÉ ZÁZRAKY (co se už do knihy nevešlo)

Knihy mají občas svá "prostorová omezení" a vy musíte jednoduše škrtat, škrtat... To se mi stáva dost běžně, kniha Nebe v pronájmu - Andělé zázraků nebyla výjimkou. Ne že by tím byla jakkoli ochuzena, měla velký úspěch a báječně šla na odbyt, takže bylo nutno postarat se o druhé vydání. Proto zůstali některé její části v mém archivu, kupříkladu význam barev v andělské terapii, jejich symbolika ve spojení s anděly a adnělskými zázraky. Teď vám je po 4 letech od prvního vydání dávám k dispozici... 

Význam barev v andělské terapii, symbolech a propojeních na jednotlivé anděly a andělské zázraky najdete níže: 

Snažíte-li se umožnit andělům, aby způsobili zázrak ve vašem životě, můžete přirozeně pracovat i s jinými barvami, než čtyřmi výše uvedenými. Základní substancí andělské energie je světlo. Barvy jsou taktéž světlo, neboť je rozeznáváme pouze díky fenoménu zvanému právě – světlo. Barvy mají svou vlastní energii, vibraci a sílu, a mohou působit skrze andělský zásah stejně účinně jako samotná energie andělů. Bez ohledu na přirazení barev k jednotlivým andělským bytostem mají všechny barvy svůj vlastní význam a můžete je použít v podobě barevných svíček, rituálních šátků, vlastního oblečení, bytových doplňků, barvy stěn ve svém domově nebo v kanceláři, andělských amuletů a talismanů, andělům přiřazených drahokamů a oltářních andělských předmětů, také však ve formě barevného světla v andělských vizualizacích. Někteří z andělů, kterým se přiřazují barvy, mají svá vlastní jména, někteří pouze přidělené kompetence. Každá z barev působí v jiné oblasti, nebudou tedy souviset jenom s blahobytem a prosperitou. Pro ilustraci a obohacení vašeho „andělského kouzelného arzenálu“ uvádím tedy i další barvy:                           

Bezbarevnost, čirost (křišťálová průhlednost)

Společně s kouzelnou sílou andělů působí očistně a zbavuje toxických látek. Představuje jasnost, čistotu, energii měsíce a archai Gabriel, spojení s nekonečnem, integritu, poctivost, jednoduchost, pravdivost a rozhodnost. Je symbolem mystického spojení s Univerzem a s říší andělů. Anděly této barvy jsou anděl pravdy Aduachiel a anděl práva Samanthiel.

Perlově bílá

V neverbální „barevné“ řeči andělů je perlově bílá symbolem ochoty a schopnosti otevřít se, akceptovat i trpké zkušenosti jako lekci, která vede ke konečnému upevnění a zdokonalení. Je projevem netělesné reality, jež mění navždy běh věcí a umožňuje andělské zázraky, též průlomu do neznámých transpersonálních dimenzí duše, toku životní síly do nevědomí, připravenosti na bezprostřední změnu, procesu proměny čehosi nepřijatelného v něco nádherného a blízkého. Ztělesňuje sjednocení a je výzvou k hledání smyslu toho, čím jsme a připomínkou Světla. Anděly této barvy jsou Panna Marie jako Královna andělů, anděl ochrany Cesariel a anděl životního poslání Verchiel.

Kontrast bílé a černé

Nejenom v andělské terapii a při léčení andělskými energiemi je tato barevná kombinace symbolem kontrastu absolutní temnoty a čistého světla. Bílá představuje v tomto případě zázrak nového začátky, eliminace všeho nadbytečného, uvolnění místa pro něco nové, očištění duše od chaosu a její dozrávání  pro zasetí semena, jež vykvete do znovu oživeného zájmu o život. Černá vystupuje jako prvotní hmota a bílá jako Duch vstupující do hmoty a signalizuje objevení se světla v tmách. Bílá je v kontrastu s černou znamením cesty od nicoty až k zrození, do existence v těle lidské bytosti, cesty ducha do hmoty. Andělem této barvy je anděl kořenů a původu Asradiel.

Broskvová

Tato něžná barva je symbolem ženské vitality, dlouhého života a ženského principu. Jelikož andělé respektují dualitu našeho světa, jeho póly a protipóly, je broskvová též barvou uvolnění tvořivého potenciálu duše a signálem přítomnosti ženské energie, vznikající v skrytých hlubinách jakékoli lidské bytosti, tedy i mužů. Anděly této barvy jsou opět archai Gabriel a Šekinah, ženský aspekt Božství.

Černá

Černá nemusí být nevyhnutelně negativní barvou a někteří andělé dobra mají dokonce černá křídla. Zapálení černé svíce u rituálů rozpouští negativní energie. Je to barva projevu kreativity, přijetí a vypořádání se s vlastním stínem. Symbolizuje neznámo, odříkání, pokání, prostotu a tmu jako formu pro nový život. Představuje rovněž dočasný odpočinek, období koncentrace a stejně jako u bílé barvy nový začátek, podstatu bytí, introspekci, potřebu ohlédnout se, schopnost nechat věci odcházet a konstruktivní stav klidu. Ačkoli se černá v rámci metod přivolávání andělských zázraků většinou nepoužívá, několik andělů, k nimž se tato barva vztahuje, by vám s nimi přece jenom mohli pomoci. Třeba anděl plánování a konstruování Sporkudiel. 

Jasně rudá

Kvalita této barvy je využitelná například v andělských zázracích zdraví, neboť je to barva posilující, fyzicky stimulující. Zosobňuje veselí a oheň emocí, duchovnost a transformaci, aktivní temperament a zejména silnou vůli k úspěchu. V procesu andělského zázraku uzdravování z těžších nemocí se nad léčeným člověkem nezřídka vznáší obláček jasně rudého světla. K andělům této barvy patří anděl vytrvalosti Miguel, anděl temperamentu Eguel a anděl léčivých vibrací a energie Doradoel.

Krvavě rudá nebo třešňová

Tato barva souvisí především s emocemi, proto její andělé často spolupracují na zázracích lásky. Je symbolem intenzivních citů a transformace duše, lásky a touhy. V momentě velkého zázraku lásky mohou vnímaví lidé vidět právě světlo třešňové barvy. Anděly této barvy jsou anděl vyzařování Carbiel, anděl ochrany před zklamáním v lásce Simiel, anděl proměny Mizariel a anděl Gabriel, vládce ohně (nikoli archai Gabriel).

Duhová

Barvy duhy aktivují životní síly. Jsou znamením přítomnosti vyšších sil, andělů, světelných bytostí a Boha. Symbolizují intenzivní probouzení se, které může být hluboce léčivé, nové zrození a zasvěcení do tajů přírody. Tam, kde dojde k některému z andělských zázraků, se často objeví duha, i kdyby měla být pouze malinkatá, třeba v kapce rosy. Hlavním andělem této barvy je Ježíš jako Pán andělů.

Fialová

Fialová je symbolem snění a romantismu, také však snů jako andělských a spirituálních poselství, sahání do hlubších vrstev duše jako zdroje inspirace,  schopnosti „jít do sebe“. Může být znakem psychologického splynutí s matkou, procesu osobního růstu, rozvíjení tvořivosti a energie kreativních a tvořivých činů, klidného pohybu energie od něčeho hledajícího k něčemu, co se stane svobodným na jiné úrovni. Představuje spiritualitu a spirituální autoritu, vyšší Já,  nový růst, spalování všeho negativního, léčení a službu, hloubavé přemítání a dokončování. Je to barva života pro život samý, živé představivosti a tvořivého úsilí, přechodu, zprostředkování mezi dvěma světy či póly, kam spadá například andělský channeling a poselství andělů předávána lidem. Ve spojení s andělskou energií uklidňuje, tiší a má vynikající protistresové účinky. Skrze fialovou se projevuje anděl milosrdenství a soucitu Asturel, anděl meditace a rozjímání Zahpkiel, anděl soucitu a lásky k bližnímu Therotiel a anděl prognóz a věštění Speradiel.

Hnědá

Hnědá barva symbolizuje stabilitu, prapůvodní síly vesmíru a Země, sílu harmonizace a rovnováhy, kterou ztělesňují mnozí andělé. Představuje moudrost, přírodní, tzv. alternativní  způsoby léčení, intuitivní poznání, touhu nebýt průměrný, ale naopak stát je výjimečným. Za současného napojení na anděly přináší klid a smíření. Andělem hnědé je docela zvláštní andělská bytost, a to anděl ochrany před otřesy a zemětřeseními Siiel. Můžeme ho chápat rovněž jako ochránce před životními otřesy a emočními zemětřeseními.

Korálová

Korálová barva vnáší do lidských obydlí štěstí, můžeme ji tedy použít u přivolávání andělských zázraků štěstí. Společně s příslušnými anděly chrání před podvodem, klamem a zradou. Korálová se objevuje v auře lidí, kteří obětovali svou vlastní individualitu ve prospěch celku. Korálová symbolizuje zkoušky osobnosti, možnost zbavit se frustrací a starých návykových vzorců, vysvobodit se z různých forem závislosti. Představuje vyšší intuici a „tušení“ a spojení vědomí s nevědomím. Jelikož zosobňuje také schopnost přijímat lásku ve všech jejích podobách a radovat se z ní, je možné integrovat ji do svých snah dosáhnout andělský zázrak lásky. Nejvýraznějšími anděly této barvy jsou všichni andělé intuice, komunity a družení se.

Levandulová

Připomíná fialovou, má však své vlastní významy, zejména pokud ji spojíme s technikami andělské terapie a andělskými zázraky. Zosobňuje blažený stav dětství, do kterého se můžeme v andělských vizualizacích utíkat jako na místo odpočinku, léčení nebo inspirace. Symbolizuje rovněž vrcholný zážitek z nedávné minulosti. Levandulovou září se prezentují andělé krystalizace, například Cambiel, taktéž anděl světla a čistoty Zerosiel.

Jasně modrá

Spojení se svým vyšším Já, tedy současně i s andělskými bytostmi je snad nejdůležitějším aspektem této barvy ve vztahu k andělským zázrakům. Jasně modrá je symbolem upokojení a rostoucího duchovního uvědomění. Vyjadřuje introverzi, bohatý vnitřní život, schopnost ponořit se do hlubin vlastního nitra. Jasně modré vyzařování provází anděla chemických procesů Hamaliela a anděla ovládnutí prostoru a astrálního putování Ramodiela.

Královská modrá

Tento odstín modré, spojené s léčením světlem, energií a andělským zásahem, je dost podobný jasně modré, je však „hlubší“. Můžeme ji aplikovat v rámci žádostí o andělský zázrak zdraví. Královská modrá znamená moudrost, autoritu, efektivnost, rozhodnost, objektivitu, úctu, ochranu, sílu, jasnost, ženskost a novoluní, mysticizmus, schopnost nadhledu, jasnozřivost a jasnoslyšnost. Je jednou z barev „třetího oka“. Auru královsky modré bary má anděl mystického nadšení a věčného blahoslavení Cosmoel a anděl filozofie a moudrosti Liriel.

Nebeská modrá

Pro všechny bohyně milosrdenství, odpuštění, soucitu a léčení, stejně jako pro svatou pannu, Matku boží, královnu nebes a andělů je tato barva typická. Odedávna je též barvou vesmíru, vody, hloubky, oceánu, Velké Matky, sytící matky, mateřství, ženskosti, rovněž však míru, dálav, hledání lásky a oddanosti, něhy, věrnosti, senzitivity, klidu, souladu, schopnosti rozdávat se bez nároku na odměnu, schopnosti milovat bez jakýchkoli očekávání a omezení, vyživování, poskytování potravy. Symbolizuje křest, požehnání, očistu a ochranu, dobromyslnost, mírnost, intuici, svobodu, introverzi, diplomacii, vedení, bytí obrácené do sebe, rychlost, komunikaci, přímočarost a bezprostřednost. Posiluje naše touhy po andělském zázraku odpuštění a náleží andělu osvěžení ducha, duše i těla Dosoelovi, andělu slitování a milosti Fenelovi, anděl přílivu, odlivu, biorytmů a rytmu Konfertielovi, andělu deště Matarielovi, andělu komunikace, řeči, jazyka a slovního projevu Samothielovi, andělu létání Hethetielovi a andělům větrů Rikbiel a Ruchielovi.

Purpurová

Tuto vznešenou barvu je možné použít u přivolávání andělského zázraku lásky. Purpurová souvisí s bezpodmínečnou, neomezenou a nic nežádající láskou a oddaností, obětavostí a službě ostatním, což jsou vlastnosti, kterým nás učí andělé již pouhou svou přítomností. Symbolizuje lásku k nejnepatrnějším věcem, k všedním drobnostem a impulsům života. Představuje radostné, bezstarostné očekávání věcí budoucích, představivost, kooperaci a nalézání smyslu života, vítězství, majestátnost, seriózní úmysly, loajalitu. Purpurové andělské světlo stimuluje proudění životní síly, působí skrze všechny čakry na celé tělo. Zvyšuje pozornost. Anděly této barvy jsou anděl důležitých spirituálních událostí stojící nad pořádkem světa Hanael, anděl klidu, ticha a zahloubení Katzachiel a anděl úspěchu Stamiel.

Oranžová

Tato barva božské a andělské harmonie, důvěry, instinktivní moudrosti, vhledu, oddanosti, potřeby sounáležitosti a nezávislosti, symbolizuje spojení těla a duše, manželské štěstí, stálost vztahů, snažení, rovnováhu, harmonický rozvoj, teplo, plamen a zapadající slunce, spokojenost, pohodu, aktivní úsilí a zdravé prosazování se. Zosobňuje uchvácení a nadšení, hluboký vhled a družnost. V oranžovém nebeském světle se objevuje anděl vůle Malchjdael, anděl uzdravování a léčení Auretiel, anděl splnění pozemských přání a andělé vitality. Oranžovou můžeme počítat k barevnému spektru působícímu v průběhu andělských zázraků léčení.

Zářivá oranžová se zlatavým tónem

Podobně jako klasická oranžová je vhodná u přivolávání andělského zázraku léčení. Vyjadřuje osvícení, inspiraci, probuzení vědomého bytí, dosažitelné skrze kontakt s andělskými bytostmi. Tato barva znamená vyzařující, prosazující se energii, přitažlivost a přitahování. V andělském léčení je velice efektivní při zvyšování fyzické energie. Touto barvou se prezentuje anděl sebevědomí a bezpečí Malquiel, anděl léčivé hudby Bokumiel, andělé naplnění a krásy.

Růžová

Jedna z nejněžnějších barev, jaké vůbec známe, skvěle účinkuje při vyvolávání andělských zázraků lásky. V andělské terapii je růžová symbolem lásky, přátelství, sebelásky, blízkosti, příbuzenských vztahů, rovněž však ducha prostoupeného energií, nevinnosti zdravého dítěte, emocí a mladosti, těla a vzkříšení, potěšení těla, něhy a potřeby starostlivosti, zdraví, vyžadujícího naší pozornost. Růžová představuje vnitřní dítě a  duši, rozpuštění protikladů, splynutí mužského a ženského principu, zdůraznění důležitosti zapojení mužského i ženského aspektu do procesu transformace, sňatek, emocionální život, přijímání lidských podmínek, radost ze smyslových možností těla, hledání toho, co je v nás nové. K andělům této jemné barvy patří anděl kosmické lásky a mystických zážitků Asmodel, anděl magnetismu a léčení magnetismem Murjel.

Světle růžová

Náleží k barvám andělských zázraků lásky. Světle růžová zastupuje ženskou, intuitivní a instinktivní energii, sílu ženy v její pravé podstatě, bezpodmínečnou, bezvýhradnou lásku, přijetí, starostlivost a jemnou něhu. Jedním z andělů této barvy je anděl radosti Tattwaiel.

Stříbrná

Jako zrcadlící barva a barva ženských božstev provází stříbrná andělské zázraky krásy. Reprezentuje měsíc, čistotu, světlo ženského vědomí, nadpřirozené síly a anděly měsíčního svitu, hrdinské činy ženské povahy, iniciativu v oblasti léčení, rodinné vztahy, tvořivost a hluboké emoce. V záblescích stříbrné záře se objevuje anděl duchovní, duševní a tělesné očisty Tutiel, anděl hvězd, hvězdářství a astrologie Rahthiel a anděl měsíčního svitu, přílivu a odlivu Ophaniel.

Tyrkysová

V průběhu andělských zázraků štěstí se často kolem nás zjevuje tyrkysová, barva lehkosti bytí, svobodného ducha, jasného myšlení, mentální rovnováhy, jasnozřivých schopností, věku Vodnáře, vciťování, přijetí, soucitu, emocí, poskytování dostatečného prostoru svému vnitřnímu dítěti a jeho vnějším projevům, hravé spontánnosti a optimismu. Představuje také důvěru ve svou intuici, schopnost snášet změny se všemi jejich důsledky, vnitřní, nejbytostnější Já, svobodu, inteligenci, moudrost, učení se, umění a andělů, které bychom mohli nazvat „múzami“ umělců z různých uměleckých oborů. Tyrkysová se často vyskytuje v aurách strážných andělů, je také barvou anděla kombinace a schopnosti písemného sdělení Balachiela a anděla usměrňování, vychovávání, učení a řízení Salaziela.

Modrozelená a smaragdově zelená

V kontextu andělských zázraků jsou tyto dvě nádherné a přitažlivé barvy průvodci andělů krásy a zdraví. Ukazují na stálost, pevnost, konstantnost, setrvačnost, pevné a neotřesitelné přesvědčení a vůli, schopnost sebehodnocení, uvědomění si vlastní ceny, léčení, hojení a léčivou sílu přírody. Kromě archanděla Rafaela jsou modrozelená a smaragdově zelená typické pro anděla nacházení cesty „domů“ Hachamela, anděla výživy a stravovacích návyků Konfitiela, anděla řádu Malachiela, anděla vodních ploch Sabtiela a anděl bdělosti a pomoci při vyčerpání Shariela. 

Žlutá

Žlutá se vztahuje k andělskému zázraku úspěchu. Je barvou vědomí, vůle, samostatnosti, kontrolovaného nasazení efektivní energie, vyjádřením změny, cílevědomosti, dravého popudu k něčemu novému, bezprostřednosti, naděje, přehodnocování rozhodnutí, uvědomění si sebe a své individuality, svobody myšlenek i citů, potřeby uvolnit konflikty, koncentrace, soustředění a pozornosti. Žlutou bývá zahalen anděl usmíření, útěchy a udobřování Hestiel, anděl míru a vnitřního klidu Parkaduel a anděl osobní síly Lamachael.

Zlatě žlutá

Představuje andělské osvícení, svítání po temné noci duše, z níž nám andělé pomáhají se dostat svými zázračnými zásahy. Můžeme ji přiřadit k světelnému vyzařování andělů způsobujících zázraky prosperity. Žlutá se záblesky zlaté symbolizuje něžnost, naplnění, hojnost a zralosti. Světlem v této barvě bývá obklopen anděl slunce Galgalliel a anděl Melathiel, který nás provází při hledání životní cesty.

Zářivá žlutá

Jeden z barevných odstínů žluté je projevem andělů manifestace. Symbolizuje duševní aktivitu, intuici, aktivní, plodný princip, bdělosti a čilosti. Vyjadřuje moudrost, která se manifestuje především skrze slovo. Je projevem optimismu, důvěry v budoucnost, inteligence a naplnění světlem. V oblasti andělských zázraků znamená uplatnění se v budoucnosti, nacházení nového, do zázraku ještě nestvořeného. Andělem této barvy je andělský Strážce karmy Karmael.

Žlutozelená

Spojení žluté a zelené v jedné barvě je snad nejvíc spojeno s andělskými zázraky zdraví, štěstí a manifestace. Tato barva je symbolem pozitivního očekávání, naděje a touhy, jejíž prostřednictvím se můžeme srdcem i duší spojit s andělskými bytostmi a dosáhnout naplnění svých přání. K andělům s touto barvou vyzařování můžeme počítat kupříkladu anděla duchovní plodnosti Zuriela a anděla oddechu a zdraví Samuela.

Všechny barvy ve vzájemné synergii

Společně tvoří všechny barvy symbol nově nastoleného vyššího řádu, který je v souladu s harmonií andělské říše na všech jejích úrovních. Mohou také ukazovat na utvoření vlastního názoru na sebe a na svou minulost. V duchu andělských zázraků představují souhrn všech možností, všech potenciálních a uskutečnitelných andělských zázraků. Andělem této barvy je bezejmenný, nikoli však bezvýznamný Anděl věčnosti..."

Teď má mnoho z nás mnohem víc času na různé aktivity, kupříkladu na čtení knih nebo článků. Nebe v pronájmu si stále ještě můžete objednat a nikam nemusíte... 

Objednat knihu Nebe v pronájmu - Andělé zázraků

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: