DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH ZÁSAD A PRAVIDEL V ŽENSKÝCH KRUZÍCH, SKUPINÁCH OSOBNÍHO ROZVOJE ČI JAKÝCHKOLI JINÝCH TERAPEUTICKÝCH SKUPINÁCH

Tentokrát trochu vážnější téma. Jak jistě mnozí víte, jsem krom jiného akreditovaná psychoterapeutka, a proto provozuji i praxi soukromé terapeutky, nejčastěji zaměřenou na ženy. V poslední době přicházelo víc žen, s nimiž jsme společně pracovaly na tématech porušování etických zásad na skupinových akcích, sezeních, kurzech atd. ze strany – bohužel – těch, kteří nebo které je vedly. Ne každá žena se dovede přímo ozvat nebo dokonce bránit, i když respektování jejich práv vycházejících například z GDPR by mělo být automaticky a bez diskuze dodržováno.

Upozorňuji, že tento článek není součástí profesionální poradenství, ale obecnou informací, která pochází z mého studia na několikaleté soukromé psychoterapeutické fakultě, z pětiletého psychoterapeutického výcviku, kde se zachovávání etických zásad terapeuta často zdůrazňovalo, také z mé praxe a mezinárodně dodržovaných pravidel práce se skupinami klientů.

Skupinové kurzy, workshopy, výcviky apod. zahrnují interakci mezi členy skupiny (kruhu) a také mezi nimi a osobou, která je vede. Tyto „akce“ by měly sloužit podpoře osobního růstu, vést ke změnám, pokroku, růstu, někdy i k uzdravení, zejména na emoční či psychické rovině. Skupiny mohou být zaměřeny na různá témata, životní oblasti, na různé cíle, problémy nebo potřeby, otázky, jakými jsou třeba sebevědomí, komunikace, vztahy, rodina, společenské dovednosti, sebepoznání, sebeúcta, spiritualita, tvořivost, relaxace, prevence, podpora, atd. Skupiny či kruhy (především ženské) mohou být i různě strukturované, od otevřených a flexibilních, kde se členové mohou přidávat a odcházet podle potřeby, po uzavřené a pevné, kde je počet členů a délka setkávání stanovena dopředu. Skupiny mohou být také různě vedené, od facilitovaných, kde je přítomen jeden nebo více těch, kteří řídí a podporují proces skupiny či kruhu, až po autonomní (méně časté), kde si členové sami určují pravidla a cíle skupiny (kruhu).

Ženské kruhy jsou specifickým typem skupin, které jsou určeny pouze pro ženy a které se zaměřují na jejich specifické potřeby, zájmy, výzvy a zdroje. Ženské kruhy mohou být motivovány různými důvody, jako jsou například spiritualita, sesterství, osobní rozvoj, sebeláska, sebepéče, hojnost, rituály, kreativita, atd. Ženské kruhy mohou být také různě organizované, od formálních a profesionálních, kde je zapojena kvalifikovaná terapeutka (ženské kruhy jsou nezřídka ať již vědomou nebo nevědomou terapií), ceremonialistka, kněžka, koučka, atd., po neformální, kde si ženy samy vytvářejí a udržují prostor pro sdílení, podporu a inspiraci.

Ať už je terapeutická či jiná skupina jakéhokoli typu, je důležité, aby se dodržovaly určitá etická pravidla a zásady, které chrání jak členy skupiny, tak terapeuty, a které zajišťují kvalitu a efektivitu skupinového (někdy vskutku terapeutického) procesu. Mezi tyto etické pravidla a zásady patří například:

·        Respekt k důstojnosti, hodnotám a právům každého člena (členky) skupiny, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, etnicitu, náboženství, sexuální orientaci, zdravotní stav, sociální postavení, atd.

·        Respekt k osobním hranicím každého člena (členky) skupiny (včetně toho, že se je ani laskavě ani nijak jinak nesnažíme přimět ke sdílení s ostatními, pokud jim to není příjemné, nebo se na to v konkrétní chvíli či situaci necítí apod., potažmo k jakkoli decentním nebo jemným dotekům).

·        Zásadní a neporušitelná mlčenlivost o všech osobních informacích, které se dozvíme v průběhu existence skupiny či kruhu, nebo terapeutického procesu, a jejich ochrana před neoprávněným zveřejněním, zneužitím nebo ztrátou.

·        Informovaný souhlas každého člena (členky) skupiny s účastí na skupině nebo v kruhu, který zahrnuje jeho seznámení s cíli, metodami, pravidly, podmínkami, riziky a benefity.

·        Profesionální kompetence a zodpovědnost osoby, která skupinu či kruh vede, a která má dostatečné vzdělání, zkušenosti, dovednosti a kvalifikaci pro vedení konkrétně zaměřené skupiny (kruhu), a která se průběžně vzdělává a rozvíjí (žel, stává se, že někdo, kdo absolvoval jedno nebo dvoudenní seminář, okamžitě začne vést své vlastní kurzy a za úplatu vystavuje certifikát, který sám/a po získání nedostatečně obsáhlých a hlubokých vědomostí nevlastní).

·        Nestrannost a nehodnotící přístup osoby, která skupinu (kruh) vede nebo terapeuta, vyhýbání se jakékoli zaujatosti, předsudkům, manipulaci, zneužití, konfliktu zájmů nebo dvojí roli vůči členům skupiny.

·        Osoba, která skupinu (kruh) vede, by měla být vůči členům (členkám) skupiny otevřená, upřímná, empatická a respektujíc, a měla by mít dostatečnou úroveň emoční inteligence.

·        Spolupráce a komunikace mezi terapeutem - či osobou, která vede skupinu nebo kruh - a členy skupiny, která je založena na důvěře, porozumění, podpoře a zpětné vazbě. Vedoucí by měl/a být schopen/a naslouchat, reagovat, vysvětlovat (nikoli reagovat na podněty, připomínky apod. někoho ze skupiny pouhým přikývnutím nebo krátkým „hm“ a „jít si dál svou“), motivovat, řešit případné problémy, řídit potenciální konflikty, stimulovat změnu/y a podporovat růst členů (členek) skupiny.

·        Respekt k obecným etickým zásadám.

·        V SOUČASNOTI VELMI DŮLEŽITÉ: dodržování zásad GDPR v rámci skupiny, zejména zveřejňování fotografií nebo videí pořizovaných během akce, před nebo po ní. GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které platí v celé Evropské unii od 25. května 2018. Cílem je zajistit, aby byla respektována práva a svobody jednotlivců v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, a aby byli informováni o tom, kdo, jak, proč a kde jejich údaje zpracovává, a jak se mohou bránit proti zneužití nebo porušení jejich údajů.

·        Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo, zdravotní stav, genetické údaje, biometrické údaje, názory, preference, zájmy, atd. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které se provádějí s osobními údaji, jako je například sběr, záznam, uchování, úprava, přenos, zveřejnění, využití, zničení, atd. Tyto údaje jsou (nebo by v každém případě měly být) chráněny mlčenlivostí a důvěrností. Osoba, která skupinu či kruh vede (nebo terapeut) je povinná dodržovat etické a profesní zásady a zákonné povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů členů skupiny (kruhu).

·        Zveřejňování fotografií nebo videí je zvláštním případem zpracování osobních údajů, který vyžaduje zvláštní pozornost, opatrnost, empatii, ohleduplnost, citlivost, vzájemnou úctu a respekt k těm, kteří na nich jsou zobrazeni nebo snímáni. Fotografie nebo videa mohou ukazovat jejich tváře, postavy, oblečení, výrazy, gesta, atd. Tyto aspekty mohou být citlivé nebo důvěrné, a mohou být využity, zneužity, zkomoleny třetími stranami, které by je viděly nebo získaly. Proto je dle obecně uznávaných a zavedených zásad je zveřejňovat pouze se souhlasem všech (bez výjimky!) členů skupiny (kruhu), kteří se na nich nacházejí. Souhlas musí být informovaný, svobodný, konkrétní, výslovný a doložitelný. Členové skupiny musí být seznámeni s účelem, způsobem, rozsahem, dobou a místem zveřejnění fotografií nebo videí, a s možností kdykoliv svůj souhlas odvolat nebo omezit.

·        Zveřejňování fotografií nebo videí by mělo být omezeno na nezbytné minimum, a to jak počtem, tak obsahem. Fotografie nebo videa by neměla zobrazovat žádné intimní, kompromitující nebo zraňující detaily, které by mohly poškodit důstojnost, soukromí nebo pověst členů (členek) skupiny (kruhu).

·        Zveřejňování fotografií nebo videí, by mělo být provedeno způsobem, který zajistí ochranu osobních údajů členů skupiny před neoprávněným přístupem, zveřejněním, zneužitím, využitím pro osobní účely osoby, která skupinu či kruh vede, ztrátou nebo poškozením. Fotografie nebo videa by měla být uchovávána na bezpečném místě, a to pouze po dobu nezbytnou. Fotografie nebo videa by měla být zveřejněna pouze na vhodných platformách, které respektují práva a zájmy členů (členek) skupiny (kruhu), a které umožňují jejich kontrolu, správu a odstranění.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, lektorka ženských kruhů, strážkyně posvátných ženských praktik, profesionální průvodkyně, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů