DRACI A ANDĚLÉ

Zarazil vás název článku? Protože, co by tak andělé a draci mohli mít společného! Možná se budete divit, ale mohou, ať již v takovém nebo onakém smyslu.   

Drakobijci nebo Ďáblobijci

V legendách o svatém Jiří nebo rovněž o svaté Markétě z Antiochie, což jsou oba známí křesťanští drakobijci, představují draci ďábelské mocnosti. Oba světci jsou jakousi polidštěnou obdobou archanděla Michaela, který v podobě draka zabíjí Lucifera, padlého anděla (jehož jméno znamená Zornička, potažmo Nositel světla), ze kterého církev „vymodelovala“ nejvyššího ze všech ďáblů a vládce pekel. Michael se svými andělskými šiky vítězí nad celou armádou Luciferem vedených andělů, kteří byli všichni svrženi z nebe na… No, kam jinam, než na Zem.

Narážíme na první spojnici andělských bytostí s draky v tomto článku, byť je tato návaznost dost negativní, zejména pro draky. Dodnes jsou však v některých částech naší planety draci považováni za výsostně pozitivní tvory, kteří mohou přinášet štěstí, hojnost, zdraví apod.

Živly, andělé a draci

Boj dobra se zlem, do kterého byli draci zřejmě zcela nevinně vtaženi na straně zla, není jedinou kontinuitou andělů a draků. I jedni i druzí jsou vybaveni křídly, která jim slouží k rychlému pohybu a k velice vzdáleným přesunům. V nebeských zástupech se vyskytují andělé čtyř živlů, tedy země, vody, vzduchu a ohně. Stejně, jako se v dračím světě setkáváme s draky těch samých elementů.

Již zmíněný archanděl Michael panuje Slunci a živlu ohně, může vám z tohoto důvodu pomoci značně zvýšit silu vůle a dodat mnoho ohnivé, mocné energie, která je tak typická i pro draky.

Archanděl Rafael vládne živlu země, proto není pouze andělem léčení, nýbrž i dárcem materiálního užitku. Jak se ještě dočtete níže, dračí energie je velice vhodná právě na použití u léčení a celkového uzdravení, zejména pro zesláblé osoby s nedostatkem životní síly a vitality.  

Archanděl Uriel řídí živel vzduchu, dodává tak lidem naději na věčný život a zvyšuje intelektuální schopnosti. Intelekt znamená jistou formu moudrosti, které vybraní draci učí své lidské svěřence.

Někdy se však přiděluje živel země a ochrana planety Země Urielovi a živel vzduchu Rafaelovi.

Element vody a Měsíc spadá do kompetence archanděla Gabriela, jenž je andělským expertem na řešení emocionálních problémů a trablů v lásce, což je rovněž forma pomoci vodních draků, především však dračic.

Pro draky je zařazení do živlových skupin ještě charakterističtější. Ohniví draci, pokud je máte jako svá osobní, spirituální nebo totemová zvířata, vám přináší vyšší sebeovládání, kreativitu, mentální bystrost, cílevědomé vedení a alchymistickou transformaci. Poslední aspekt dává ohnivé draky a dračí linie do úzké souvislosti například s Prahou a jejími energetickým místy a tzv. dračími uzly.

Vodní draci vám mohou pomoci nejenom v otázkách lásky, nýbrž i se soustředěnějším zaměřením na to, co pohání „loď vašeho života“, a také odložením nezdravých vzorců a vyplutí vstříc svému osudu.

Zemští draci stabilizují, poskytují pocit uzemnění i klíč k trvalému dosažení vašich tužeb a uspokojení vašich potřeb, s tím samým pomáhají lidem andělé živlu země.

S podporou a pod záštitou vzdušných draků získáte lepší osobní i globální perspektivu a nebudou vás natolik zasahovat ani znepokojovat „větry“ změn. Snadnějším překonáváním změn, závažnějších nebo mírnějších, vás provedou také andělé živlu vzduchu.

Ve většině asijských kultur existují ještě draci prvků dřeva a kovu. Modernější ponětí draků, zejména ve fantasy literatuře a filmografii, přineslo, nebo spíš „stvořilo“ ještě navíc draky ledu, světla atd.

Anděly i draky živlů můžete přivolat, když máte pocit, že je nutné se ochránit před nebezpečími hrozícími právě od těchto elementů (třeba formou přírodních pohrom), anebo naopak i tehdy, když přejete podpořit své vlastní cnosti s nimi spojované. 

Světové strany, andělé a draci

Kromě živlů jsou každému ze čtyř kardinálních archandělů přiděleny i čtyři světové směry. Solární a ohnivý archanděl Michael dostal do péče jih, který souvisí stejně jako samotný oheň, tak častý jev u mnoha draků, s energií, vitalitou, sílou, vášní, sluncem, polednem, dynamickým růstem a mládím nebo ranní dospělostí.

Sever byl přidělen archandělu Urielovi, představuje noc, zanechání nepodstatného a vytvoření prostoru pro podstatné, proměnu, hloubavého ducha, vědu, mysl, moudrost, znalosti, filozofii a náboženství. Draci severu jsou často charakterizováni taktéž těmito aspekty.

Východ náleží pod patronát archanděla Rafaela, vztahuje se k úsvitu, zrození, dětství, novým počátkům, tvořivosti, inspiraci, k poznání a pochopení.

Západ je doménou archanděla Gabriela, k němuž se vztahuje večer, intuice, introspekce, kontemplace, zrání a zralá dospělost, někdy dokonce i stáří, emoce, skutečná hloubka života i duše, inspirace a změny.

Podobně jako je tomu u andělů, i příslušní draci střeží brány světových stran a jejich kvality a dobrodiní. Ne jinak je tomu u ročních období, jak archandělé, tak draci nad nimi bdí a pomáhají překonávat lidem jejich nástrahy nebo naopak využívat jejich pozitivní a přínosné stránky. Jar má na starosti Rafael, léto Michael, podzim Gabriel a zimu Uriel. Archanděl Uriel je strážcem a ochráncem naší zeměkoule, Velké Matky Země. Nejinak je tak tomu s draky, zejména s draky zemského živlu.

Podotýkám, že se v různých zdrojích můžete setkat i s jiným přidělením světových stran a ročních etap, než jak jsem je uvedla já, toto je však nejběžněji uváděné.  

Andělé strážní a dračí strážci

O andělech strážných slyšel snad každý, i ti, co na anděly vůbec nevěří. Provází nás na každém kroku, chrání, varují, podporují, utěšují, poskytují pomoc a vedení. Draci jako vaši osobní strážci a spirituální zvířecí bytosti se shodně s anděly objevují vždy s ohledem na vaše nejvyšší dobro. Někdy však může toto nejvyšší a nejlepší dobro znamenat něco úplně odlišného, než co odpovídá vaší představě.  Například může jít o nutnost čelit tzv. „draku“ a „zabít“ jej, v přeneseném a spíš křesťanském smyslu tedy eliminovat „ďábla“ a svůj vlastní Stín uvnitř sebe, čili například závislost v jakékoli její formě, problémy s násilím nebo vztekem, potíže se sebevědomím a vlastní hodnotou. Váš „strážný drak“ se prostě může dostavit ve stejné chvíli jako váš anděl strážný, v momentě, kdy je čas čelit „ďáblu“, který škodí vám nebo vašim blízkým, komunitě, domovině, atd. Aby bylo jasno, „zabití“ se používá jako metafora, nikoli jako výzva k fyzické, duševní nebo emocionální újmě, jak si to vzali za své ti, kteří udělali z draků nepřítele namísto přítele a vyhlásili je za představitele všeho zla.

Dračí témata zahrnují rovněž již uvedené prapůvodní přírodní síly, a to na všech úrovních existence, též dlouhověkost a nejstarší magii, jejíž mnohé prvky byly bohužel ztraceny, nikoli však všechny. Nekonečné bitvy mezi rytíři a draky, které dnes sice probíhají zejména na stránkách knih, na filmovém plátně a herních monitorech, odráží vnitřní boj člověka a snahu vyrovnat se s vlastní duchovní, éterickou, nebo naopak „ďábelskou“, stinnou přirozeností.

Draci v Evropě i mimo ní

Draci sehrávají velkou roli v dávných legendách Keltů, v nichž jsou spojováni se všemi čtyřmi živly a světovými směry. V představách keltských druidů představovali draci vitalitu, vyšší Já, prastarou moudrost a sílu samotného stvoření. Příběhy draků, kteří chrání tajné a posvátné portály do jiných světů jsou v keltském a druidském folklóru zcela běžné.

V keltských oblastech se energetickým liniím Země, tzv. Ley Lines, říkávalo Dračí linie, toto označení se již značně rozšířilo i daleko mimo původní keltská území. Megalitický kruh Stonehenge v Anglii je považován za prastaré místo odpočinku draků překonávajících delší vzdálenosti.

Anglosaské označení pro draka znamená „jasný věštec“. Z čeho se dá předpokládat, že Keltové považovali draky za proroky a skutečné věštce obdařené velkou moudrostí, ale též za znamení dobrého zdraví a bohaté úrody. Dodnes jsou u potomků Keltů draci respektováni jako ochránci Matky Země.

Na bílo zeleném pozadí vlajky Walesu spatříte majestátního Rudého draka. Motto se zhruba překládá jako „Rudý drak nás vede“. Na rozdíl od mnoha postpohanských, křesťanstvím silně ovlivněných evropských příběhů jsou welští draci velmi benevolentní. Pokud vůbec „škodí, tak pouze tehdy, když bojují se zlem, čili tady platí úplně opačný koncept, nežli v zkreslených a antagonistických postojích pozdějších bájí, legend a pohádek kontinentální Evropy.

Na Dálném východě je symbolika a význam draků výhradně záležitostí autority císaře. V tomto prostředí - a mnoha dalších - vládne drak živlům a může mít jakoukoli podobu, jakou si jen přeje, čili nejenom podobu draka, jaká se ustálila v našich kulturních kruzích. Metafyzicky se drakova schopnost měnit podobu a tvar vyrovnají šamanovu mistrovství v ovládání živlů, v schopnosti proměnit se v různá zvířata a překračovat hranice mezi naší realitou a „časem a říší snů“.

Ve feng-shui drak představuje štěstí, autoritu, růst, hojnost a rozvoj. V Evropě kdysi symbolizovaly tyto impozantní bytosti schopnost povznést se nad stávající okolnosti a vidět věci zcela jasně a s potřebným odstupem.

V americké indiánské tradici se potkáváme spíš s hady než se skutečnými draky. Je tomu tak proto, neboť dračí mýty a legendy jsou velice úzce spjaty s hady, a někdy se dokonce zaměňují. Přečtete-li si vše o hadí symbolice a významu, může vám to pomoci lépe porozumět drakovi jako osobnímu totemu a silovému zvířeti.

Energie draků a andělů

Přivolání draka například jako svého silového zvířete přináší sebou stejně velkou karmickou odpovědnost, jako když si přivoláte anděla strážného, anděla se specifickou působností, archanděla, cheruba atd. Draci vás ochrání podobně jako andělé, budete-li působit a konat v zájmu nejvyššího dobra jak svého tak všech ostatních. Draci však vůbec nemají rádi, začnou-li jejich chráněnci chtivě sahat po moci, šplhat po zádech jiných ze ziskuchtivosti nebo ctižádosti případně jakkoli ubližovat jiným. Takovéto chování vede ke ztrátě kontaktu s dračí energií a záštitou, dokonce může končit dosti neblaze.

Dračí energie a „medicína“ jsou obzvláště vhodné pro ty, kteří se chtějí stát léčiteli a lékaři, mohou u toho současně využívat pomoc archanděla Rafaela, případně sáhnout po jeho vibrační esenci.

Máte-li v úmyslu využít dračí sílu a draky obecně na boj se negativitou, společenskými nešvary, agresivitou, ponižováním sebe nebo jiných, resp. na obhajování práv svých či druhých, určitě vás u toho kromě draků podpoří i archanděl Michael nebo jeho energetizovaná esence.

Berou-li vás za srdce živloví draci, nebo drak konkrétního živlu, klidně doplňte jeho vliv energií archandělů Uriela, Gabriela, Rafaela a Michaela.

Pokud vás přitahuje cestování na magická dračí místa spojená se čtyřmi světovými stranami (a nemusí to být zrovna Stonehenge, u nás jich máme také dostatečné množství, v Praze i jinde), můžete taktéž zvýšit intenzitu moci draků světových směrů energií čtyř archandělů.   

Ještě stále pochybujete o tom, že by draci mohli mít přece jenom něco společného s anděly a archanděly? Já nikoli…

p.s. Pokud byste se chtěli dozvědět víc o dračích liniích a dračí energii na silových místech Prahy, možná vás zaujmou mé magické procházky, na kterých si o nich budeme povídat: www.juvita.cz/terminy-akci/

Judita Peschlová