INDIGOVÉ DĚTI A ESENCE INDIGO

Zdá se i vám, že děti, které se rodí minimálně ve dvou posledních desetiletích, jsou specifickým způsobem odlišné od předchozích generací? Anebo máte doma potomka, který se svými vlastnostmi, schopnostmi, chováním odlišuje od svých vrstevníků? Je vaše ratolest rozdílná, jako většina dětí, které znáte ve svém okolí? Myslí si lidé ve vaší blízkosti, že vaše dítě je nevychované, drzé, neukázněné, vzdorovité, excentrické, nepoddajné, ačkoli vy dobře víte, že pravda je někde docela jinde?

Pokud jsou vaše odpovědi pozitivní, možná jste rodiči takzvaného indigového dítěte. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že dnes už jsou téměř všechny děti indigové, případně patří do podobných skupin jako tyto zvláštní děti.

Proč právě indigové? Indigová barva je podobná barvě inkoustu, kterým se psala ještě na počátku druhé poloviny minulého století. Indigové děti mívají auru právě této barvy, která dokazuje jejich výjimečnost. Aura je energetické pole kolem živých organismů, cosi jako elektromagnetické pole, ve kterém jsou obsaženy všechny emoce, myšlenky, představy, zkušenosti a záměry.

Podle autorů zabývajících se teoriemi o těchto jedinečných dětech je poznáte podle některých charakteristických atributů:

- přicházejí na svět s pocitem urozenosti a tak se i často chovají

- nechápou, proč ostatní nepřijímají vždy jejich přesvědčení, že být zde na zemi si „zasloužili“

- jsou velmi zvídavé, kladou neobvyklé množství otázek, přičemž očekávají vyčerpávající a nekonvenční odpovědi

- vyskytují se u nich problémy s uznáváním autorit, zejména těch falešných nebo nesmlouvavých, neboť ty neposkytují ani vysvětlení ani možnost volby

- těžko se podřizují různým příkazům, pravidlům, překonaným, zastaralým poučkám, ideálům či ideologiím a dogmatům

- je jim naprosto cizí „stádovitost“,  je nesnadné je zmanipulovat, davová psychóza je nikdy nemůže sebou strhnout

- jsou samostatné v rozhodování a v myšlení, nezávislé na názorech jednání ostatních

- milují originalitu, nesnášejí fádnost, nudnost, jednotvárnost, zažité klišé a průměrnost

- některé věci, které nejsou v souladu s jejich přesvědčeními, nebo jsou v rozporu s jejich představou o tom, co se dělat má a co ne, neprovedou za žádnou cenu, ani pod hrozbou trestu ani pod slibem odměny

- dogmatické systémy a postupy prosté kreativního myšlení, v nich vyvolávají pocit frustrace nebo odporu

- nevyhovuje jim současný systém, ve kterém žijeme, a některé z nich se vůči němu bouří sobě vlastním způsobem

- hledají a nezřídka i nacházejí nové způsoby, cesty, techniky a postupy, ať už ve škole nebo doma, čímž mohou vyvolávat zejména u konzervativnějších jedinců nevoli, nevraživost, vztek až zlobu, averzi a nepřátelství

- v nepřijímajícím, odmítavém nebo nesouhlasícím prostředí se uzavírají do sebe, cítí se nepochopeny, občas se dokonce mohou chovat asociálně

- tradiční školní prostředí je pro ně většinou společensky náročné, konfliktní a psychicky náročné

- ve škole často neprospívají navzdory obvykle vyššímu IQ

- mnohé z nich mají umělecký talent

- metody výchovy podobné stylu „cukr a bič“ na ně nezabírají, na výhrůžky nereagují, vyvolávání pocitů viny pro něco co vykonali či naopak neprovedli nemá na ně žádné účinky

- nerozpakují se vyjádřit své skutečné potřeby

- jsou citlivé na mnohé druhy potravin, především chemicky upravované, polotovary, fast foody a podobně

- často trpí různými alergiemi

- fyzicky nejsou moc zdatné, naopak, vzhledem k jemným smyslům se nezřídka fyzicky necítí dobře

- mají sníženou potřebu spánku

- spojují v sobě mužské a ženské kvality

- jsou obdařeny vysokou mírou empatie, nejednou i paranormálními schopnostmi, telepatií, napojením na myšlenky ostatních lidí atp.

Jak zacházet s indigovými dětmi?

Asi tak, jak bychom se měli chovat ke všem dětem:

- projevovat jim bezpodmínečnou lásku navzdory všem jejich projevům, nebo právě kvůli nim

- vyhnout se jakékoli manipulaci, ať už negativní nebo „pozitivní“

- respektovat je samotné, jejich emoční i fyzickou citlivost, psychickou zranitelnost a zvláštní schopnosti

- vést je k samostatnosti, přenést na ně adekvátní odpovědnost

- být čestní, pravdiví a upřímní

- stát vždy na jejich straně

- hovořit a jednat s nimi otevřeně

- zavést v jejich životě pravidelnost a vyžadovat její dodržování

- jednat s nimi jako se sobě rovnými osobnostmi

- vyžadovat dodržování dohod a sami dohody dodržovat

- dát jim přijatelnou míru rozhodovacích práv v rodině

- zadávat jim zajímavé, pro ně přitažlivé úkoly

- vyslechnout si jejich názory na řešení jakýchkoli problémů

- podávat jim adekvátní vysvětlení

- projevovat jim vzájemnost

- často se jich něžně a s láskou dotýkat, pokud nepatří k těm, kterým je fyzický dotek nepříjemný

- neposuzovat, neodsuzovat či nebagatelizovat jejich výroky nebo příběhy, které působí jako „z jiného světa“ či se vymykají konvenčnímu chápání světa

- citlivě jim stanovit hranice, které však musí mít pro ně opodstatnění a logiku

Úskalí fenoménu indigo

Úskalím u výchovy těchto dětí se může stát:

  • když rodiče zamění mimořádnost s diagnózou, protože mnohé znaky indigových dětí jsou vlastní i dětem se syndromem ADHD ((„Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ - hyperaktivita s poruchou pozornosti), případně s Aspergerovým syndromem (porucha osobnosti považována za mírnou formu autismu, při němž však je rozdíl viditelný minimálně v jednom bodě: indigové děti jsou nadprůměrně empatické k druhým, „aspergři“ nejsou vůbec nebo téměř vůbec empatický, je to jeden z jejich charakteristických rysů).
  • Přílišné zdůrazňování je ojedinělosti může vést ke zkreslenému vnímání reality a k pocitům neoprávněné nadřazenosti.
  • Pro některé rodiče je jednodušší přijmout teorii o výjimečnosti svého dítěte, přehlížet vývojové poruchy nebo poruchy učení, než tyto poruchy vzít v úvahu a věnovat dětem se jmenovanými příznaky speciální péči, vyžadující velmi mnoho času, pozornosti, trpělivosti, obětavosti, pochopení a spolupracovat přitom s příslušnými odborníky.
  • Je přirozeně obtížnější akceptovat skutečnost, že máme doma potomka s problémy, a lákavější podlehnout pokušení zařadit jej do skupiny neobvyklých dětí.

Indigo esence

Indigo děti a již dospělí lidé jsou dnes potřeba více než kdy jindy. Jelikož tito lidé  přemýšlí a konají jinak než převládající většina, jsou často marginalizováni. Proto své schopnosti a výraznou jedinečnost tají nebo dokonce popírají i sami před sebou. V důsledku toho potom zapomínají, s čím vším by se mohli s ostatními dělit a co všechno dokázat. Napětí mezi vlastním bytím, svým nitrem, prožitky a vnějším okolím může být pro ně natolik stresující, že u nich vede k neklidu, hyperaktivitě a dezorientaci.

Díky energii indigo esence si jak děti tak i dospělí postupně uvědomí, jak až jsou jedineční. Esence podpoří jejich neobvyklé schopnosti a talenty, posilní spojení s duší a pravým Já. Být jiný přestane být pro ně zátěží, naopak, začnou si svou odlišnost cenit.

Hyperaktivní jedinci, kteří obtížně zapadají do kolektivu, do konzervativnějšího prostředí nebo do klasických struktur, které si těžko zvykají na jejich jinakost, najednou dovedou být klidnější a stabilizovanější a spí klidněji. Dospělí indigo se cítí být silnější, uvolněnější, víc tady a teď, víc „doma v sobě samých“. 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, hlavní terapeutka a poradkyně projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: