Kdo jsou Elohim (Elohimové)?

Často se potkávám s otázkou, kdo nebo co jsou to vlastně Elohim, protože speciální skupina vonných (a velice efektivních) esencí je nazvána právě podle nich.

Abych se dostala k objasnění tohoto dotazu, asi musím nejdřív vysvětlit rozdělení nebeských bytostí do různých kůrů, tedy do hierarchie andělů, z níž však byly příchodem křesťanství bytosti Elohim postupně vynechávány.

Andělská hierarchie

Dle dnes převládající hierarchie nebeských bytostí je andělských kůrů devět. Dělí se do tří skupin po třech kůrech. Toto ponětí vychází z Nebeské hierarchie Dionýsiose Pseudo - Areopagita, jehož si mnozí pletou s Dionýsosem Areoapagitem, kterého zmiňuje v Novém zákoně apoštol Pavel. Ten se mimochodem objevil v americkém filmu Hellboy jako světec, který odhání démony.

Údaje o kůrech andělů jsou čerpány také z utajené šesté a sedmé knihy Mojžíšovy, které nebyly na rozdíl od prvních pěti knih určeny masám. Tyto dvě magické knihy obsahují kromě mnohého jiného také tajné znalosti o ovládání andělů. Od Mojžíšových dob je směl uzřít pouze malý počet lidí.

Pro ty, kteří se ještě s tímto rozdělováním andělů nesetkali, jej velice stručně uvádím v sestupném pořadí, od nejvyššího kůru po nejnižší. U každého z nich najdete krátký popis jejich přínosu pro lidské bytosti.

Serafové, nesmírně jasní a zářiví andělé, naplňují lidská srdce vroucí láskou a soucitem. Vnukují člověku inspiraci a vedou jej k naplnění jeho pozemské mise. Přivádějí z vyšších sfér pozitivní energii na Zemi a k jejím obyvatelům. Pracují intenzivně na proměně vědomí lidstva. Pánem Serafů je archanděl Metatron.

Cherubové se přičiňují o osvícení lidské mysli. Dodávají lidem sílu, moudrost, vědění a vznešenost. Andělé na arše úmluvy byly právě Cherubové, velice mocné bytosti, které znají tajemství Boží moudrosti. Střeží vstup do ráje, a též do pozemských chrámů. Šíří celým Univerzem nesmírnou, bezbřehou, vše proměňující lásku. Vládcem Cherubů je archanděl Ofaniel.  

Trůny, někdy nazývaní Kola, poskytují stabilitu, pevnost, energii, většinou však nepřímo, skrze anděly strážné. Většina planetárních andělů patří k Trůnům. Vštěpují lidem mnohé důležité znalosti a pomáhají jim usměrňovat myšlenky na ušlechtilé cíle a „větší věci“. Nad Trůny panuje archanděl Zafkiel. 

Panstva se tak nazývají proto, neboť vládnou všem andělským kůrům pod sebou. Vydávají jiným andělům příkazy. Je jich 70 000 myriád, chrání stromy, každé stéblo trávy, obiloviny a plody Země. Pomáhají integrovat hmotnou a spirituální úroveň bytí v harmonii a souzvuku všech komponentů. Rozhodují o krocích, které je nutné udělat, aby vesmír fungoval. Podporují nové projekty a velké plány. Zabezpečují štěstí, úspěch a prosperitu lidem s vůdčími schopnostmi, a také těm, kdo se jimi nechají vést. Zachraňují větší skupiny lidí, octnou-li se ve větším ohrožení. Učí lidi ovládat vlastní smysly a potlačovat nezřízené choutky. Členy tohoto kůru jsou například archandělé Muriel a Zacharael. Jejich vládcem je archanděl Michael anebo také Zadkiel.

Ctnosti pracují na kosmické, planetární a hvězdné úrovni. Stanovují a sledují dodržování přírodních zákonů, rovněž však zázraků, které se těmto zákonům vymykají. Chrání všechny, kteří konají hrdinské skutky a překonávají sebe sama. Vštěpují lidem trpělivost, odvahu a pokoru. Pomáhají zasvěceným konat zázraky, léčit a předvídat budoucnost. Ctnostem velí archanděl Chamuel.

Mocnosti, andělé všeobjímající lásky a vyšší spravedlnosti, se nazývají Mocnostmi proto, neboť mají moc nad zlem a tzv. démony. Vlévají do nás sílu, která nám umožňuje bojovat proti nepřátelům pravdy, pomáhají nám bojovat s vlastními pokušeními, vášněmi a neřestmi. Odměňují spravedlivé, různými způsoby varují před nebezpečím, riziky, nesprávně zvolenou cestou či volbou. Anděl, jenž se postavil do cesty Bileámovi (prorokovi, který se za peníze zaprodal nepřáteli izraelských kmenů, moábskému králi Balakovi), patřil pravděpodobně k Mocnostem.  Mocnosti střeží stezky vedoucí do nebes. Řídí je archanděl Rafael.

Knížata, někdy zvaná Knížectva, dostali své jméno proto, neboť vládnou dvěma andělským kůrům pod sebou. Zastávají se lidských práv, bdí však i nad vyšší, nežli lidskou spravedlností. Bylo jim svěřeno vedení kosmických těles stejně, jako pozemských království, knížetství, států a národů. Vyskytují se všude, kde se řeší globální ekonomické záležitosti. Nezřídka jsou anděly strážnými větších celků, od měst až po celé planety. Stojí za správnými politickými rozhodnutími. Podněcují osoby ve vyšším postavení, aby převzali moc nikoli kvůli svému prospěchu, ale ve vyšším zájmu. Umožňují člověku čerpat z tajných znalostí a využívat nadpřirozené schopnosti. Knížatům velí archanděl Haniel.

Archandělé vládnou nad všemi stvořenými bytostmi a věcmi, nad zvířaty, poli, lesy, lukami, nad rybami v moři i v sladkých vodách a nad nebeským ptactvem. Přinášejí na Zemi poselství z vyšších sfér. Jsou nositeli dobrých zpráv. Pohybují se napříč všemi sedmi nebesy a mezi všemi andělskými kůry. Posilují lidi v jejich víře a důvěře, projasňují jejich mysl a vnímání věcí mezi nebem a zemí. Vedoucí sílou archandělů je archanděl Michael. 

Andělé mají k lidem nejblíž. Učí je žit ctnostně a spravedlivě a jsou připraveni kdykoli jim pomoci. Mnozí andělé strážní patří právě k tomuto kůru, někdy však mohou být z jiného řádu andělů. Ochraňují nás, provází, utírají nám slzy, dodávají odvahu a sílu stát se zprostředkovateli mezi anděly a jinými lidmi. Vnukují zasvěcencům proroctví. Mají na starosti hmotnou manifestaci, jinak řečeno materializaci našich přání. Anděly vede archai Gabriel.

Elohim (Elohimové)

Jak jste jistě zaznamenali, ve výše popsané hierarchii andělů Elohim skutečně nenajdete. Slovo Elohim bylo úplně vynecháno (neboli nahrazeno řeckým Theos) v Novém zákoně, čili v části Bible psané prvními křesťany. V evangeliu Ježíše Krista od Leviho se však přece jenom uvádí: „Trojjediný Bůh vydechl, a před jeho tváří stálo sedm duchů." (Hebrejci nazývají těchto sedm duchů, jak, jinak, Elohim).“… „Je zde jeden Bůh, z jehož velké bytosti vyšlo sedm duchů, kteří stvořili nebe a zemi."

Výraz Elohim se ve Starém zákoně, nestarší části Bible psané v hebrejčině, objevuje víc jak 2500 krát! Z toho asi 250 krát označuje vysloveně anděly.

„Elohim“ by mělo znamenat „Bůh“ (nebo „Jahve“, JHVH). Jde o plurál, množné číslo hebrejského slova Eloah. Koncovka „–im“ označuje množné mužské podstatné jméno. Mojžíš říká, že Bůh je „Elohim z Elohimů“ (Dt 10:17). Pouhým vykládáním hebrejského slova Elohim jako „Bůh“ se ztrácí původní význam, kterým je „zářící bytosti“, "mocní“, nebo „mocné bytosti" či "mocnosti". Nejsou to však tytéž Mocnosti, které jsou zahrnuty v kůrech andělů!

Dle Klíčů Šalamounových patří Elohim do deseti (tedy nikoli pouze devíti) andělských kůrů. Do hierarchie andělů je zařazuje také Moše Maimonid, Pico della Mirandola i Kniha Zohar (Sefer ha-Zohar, hebrejsky: ספר הזוהר, doslova „Kniha Záře“, kabalistický spis obsahující mystický komentář k Tóře; v části Hechalot – Chrámy byste našli popis sedmi paláců – chrámů, skrze které vystupují duše a modlitby k Bohu, je tady kladen velký důraz na angelologii). Sedmi významnými anděly jsou Elohim rovněž v gnosticizmu (ke kterému měl údajně velice blízko Karel IV.).    

V starších, původnějších verzích nebeské hierarchii zastupuje „Sedm Mocných Elohimů“ nejvyšší vibrace světla, které lidé mohou pochopit. Elohimové jsou tedy mocné bytosti světla vskutku nesmírně vysokých vibrací, současně „Ochránci řádu a světla“, kteří dlí vysoce nad Akášou. Projevují se skrze barevné světelné vyzařování.

Elohim jsou „sedmi Duchy Božími“, jak je označuje starozákonní kniha Zjevení. V knize Job jsou zmiňováni jako „ranní hvězdy, které spolu zpívaly“.

Elohim jsou „Andělé tvůrci“, „Tvůrci forem“, „Architekti života“, což znamená, že jsou zodpovědní za vytváření věcí na Zemi, za přeměnu energie ve hmotu. Když první verš Bible říká „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Genesis 1: 1), je slovo „Bůh“ přeloženo z hebrejské verze Starého zákona z výrazu „Elohim“, tudíž „tvůrci“, „pravá ruka boží“. U stvoření světa měli sehrát zásadní roli. Theosofka Helena Blavatská je nazývá staviteli a pozorovateli sedmi sfér. V jejím ponětí jsou tito „Stavitelé" skutečními tvůrci vesmíru a jako jeho architekti se nazývají „Strážci“ sedmi sfér.

Annie Besant píše: „První Logos, pramen celého života, je Otec; Logos dvojí povahy je Syn, Bůh-člověk; Třetí Logos je tvořivá mysl, Duch Svatý…“  „Pak následuje „sedm Duchů Božích“ a za nimi zástupy archandělů a andělů.“

(Na vysvětlení pojmu Logos uvádím popis z Wikepedie: „V původním širokém smyslu chápali slovo logos někteří novoplatonci, kteří mu ale připisovali božskou povahu zosobněné Moudrosti. V této podobě přišlo slovo logos do helénistického židovství (Filón Alexandrijský), do řeckého překladu Bible a do Nového zákona: “Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlem lidí“ (J 1,1-4 J 1, 1 (Kral, ČEP).“)

Elohim patří k nejmoudřejším a nejmocnějším bytostem, dle mínění některých angeologů k nim patří i archanděl Michael. Elohim řídí také nebeské vládce čtyř živlů; Elohim tvoří, vládci živlů chrání a také poskytují „krmi“ skrze čtyři elementy, vodu, vzduch, zemi a oheň.   

Sedmi Mocnými Elohimy se ale nemyslí, že těchto bytostí bylo skutku pouze sedm, to nikoli. Ačkoli je barevných kosmických paprsků víc, sedm Elohimů, kteří vedou celé skupiny Elohim, pomáhá, tvoří a projevuje se skrze základních sedm paprsků. Každý z těchto sedmi paprsků se specializuje na projevování aspektů Universa právě prostřednictvím jednoho ze sedmi paprsků. Z těchto sedmi paprsků se rozvíjí paprsky další, z nichž každý působí na éterické úrovni.  Lidé mohou mít z nich prospěch, pokud se naladí na energii Elohim a jejich paprsky. Velice účinnou podporu a pomoc mohou od Elohim obdržet za použití speciálních esencí. Zkontaktujete-li se skrze tyto výjimečné energetické vonné esence s jejich enormní sílou, budete je moci využít nejenom na spirituální, nýbrž i na fyzické úrovni.

Energetizované vonné esence a éterické olejíčky Elohim

Elohim, či jinak Elohimové, ztělesňují božské principy a disponují velkou transformační silou. Jejich vibrace odstraňují energetické a jiné blokády, čistí a uvolňují karmu i omezující mentální či emocionální vzorce.

Vonné energetické esence a éterické olejíčky, které jsou speciálně vyráběny a nabíjeny vibracemi Elohimů tak, aby jejich energie byla docela čirá, netknutá a nenarušitelná lidskými či jinými vlivy, spojují s bytostmi Elohim v průběhu několika sekund, a to bez jakékoli námahy či dlouhé přípravy na takovéto podnětné, léčivé a energetizující setkání.

Většinou se pracuje s dvanácti barevnými paprsky Elohimů, kteří „pokrývají“ všechny oblasti lidského života.

Jsou vhodné při řešení hlubších a závažnějších témat přesahujících rovinu každodenního života a pomáhají zvládat důležité milníky na naší životní cestě.

Mnoha lidem pomohly nejenom ve „věcech mezi nebem a zemí“, nýbrž také při fyzických potížích, např. při bolestech svalů. Zcela přirozeným a velice jemným způsobem navracejí tělu ztracenou energii.

O jednotlivých esencích Elohim budu psát později postupně jedno po druhém.

Judita Peschlová, psychoterapeutka, hlavní lektorka a terapeutka projektu Lichtwesen

Objednat esenci Elohim

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: