OTCOVÉ A DCERY: V ČEM SPOČÍVÁ DŮLEŽITOST ROLE OTCE V ŽIVOTECH DCER

Blíží se kvapem další vánoční svátky, a zejména tam, kde nejsou orientovány především komerčně, vystupuje do popředí rodina, její členové a vztahy mezi nimi. Konec konců, i zaměření pouze na hodnotu a kvantitu dárečků ukazuje na kvalitu rodinných pout. Na jedno z nich, velice konkrétní, se v tomto článku zaměříme. Z názvu jste zajisté pochopili, že pozornost bude soustředěna na pouto, nebo v opačném případě na absenci pouta mezi otcem a dcerou, potažmo dcerami. Věděli jste, že podle psychologů, psychoterapeutů i psychiatrů mohou mít vztahy dcer s jejich otci zcela zásadní dopad na jejich budoucí duševní zdraví, sebevědomí a také vztahy, a to dokonce nikoli pouze s muži a potenciálními partnery?

Pravděpodobně málokdo zpochybňuje, že rodiče, jejich přítomnost nebo nepřítomnost, způsob jejich výchovy, postoje k dětem i jejich vlastní charakterové črty a projevy mají významný podíl na duševním zdraví dětí, na jejich schopnosti uspět v životě, na sociálních dovednostech, schopnosti učit se i na studijních výsledcích, budoucích vztazích s jinými lidmi, atd. Vztah otce se synem je přirozeně také nesmírně důležitý, v tomto článku se však budeme zabývat vztahem otec – dcera.

Ačkoli se matka považuje za stěžejní osobu pro celkový vývoj každého jedince, otcové hrají nesmírně důležitou roli v mnoha aspektech budoucnosti svých dcer. Povaha nebo kvalita jejich vzájemného pouta může mít významný dopad na to, kým se jejich dcera nakonec stane, jaká bude, jaké bude její prožívání, její citový svět a emoční projevy, schopnost prorazit, či naopak tendence stát vždy v někde v koutku, být šťastná a spokojená, apod.  Důvodů, proč jsou vlastně vztahy otců s dcerami v dětství i v dospělosti tak zásadní, je samozřejmě víc, já se zaměřím na ty snad nejpodstatnější.

To, že otcové ukazují svým dcerám, jak si ženy zaslouží, aby s nimi bylo zacházeno, je možná i pro laickou veřejnost nejznámější „dar“, jaký dává každý otec do vínka své dceři. Jsou prostě tvůrci jakéhosi „zlatého standardu“ pro budoucí „romantické“ vztahy svých dcer. Přestože matky hrají v životě svých dcer a všech dětí principiální roli, mnoho z toho, co se ženy o sobě, o svém postavení, o své hodnotě a celkově o životě naučí a dozví, souvisí s jejich otci. Dcery si často již odmala vybírají kamarády, kteří mají podobné vlastnosti jako jejich otec. To znamená, že tatínkové skutečně „modelují“, co se jejich dcery naučí očekávat od vztahů. K tomuto vlivu dochází mnoha způsoby. Uctiví a podporující otcové, kteří dodržují své sliby, učí své dcery očekávat to samé od svých vlastních vztahů s muži.Od útlého věku jsou dcery ovlivňovány tím, jak se jejich otcové chovají k jiným ženám, především však k jejich matkám. Otcové, kteří jednají určitým způsobem se svými manželkami nebo družkami na verbální i neverbální rovině, zanedbávají nebo ubližují svým ženám, nevědomky učí své dcery, jaké zacházení si ženy zaslouží (odhlédnou od toho, že současně učí své sny, jak se ženami zacházet). Většina žen, které vstupují v dospělosti do nevhodných vztahů, uvádí špatnou vazbu s otcem, špatné jednání s jejich matkou, dokonce někdy i násilí v rodině či nějakou formu týrání, ať již fyzickou nebo psychickou. Otec, který projevuje lásku a úctu své choti a dcerám, je učí, že ženy mají být milovány a ctěny. Jednoduše, milující otcové, kteří se ke všem ženám, nejenom ve své rodině, chovají s úctou, jsou dobrým příkladem pro své dcery (i pro své syny) a pomáhají podporovat jejich zdravější vztahy s muži. Výše uvedené by si měli přirozeně vzít k srdci také rozvedení tátové! Způsob, jakým táta interaguje se svou bývalou chotí, rovněž a stejnou měrou ovlivňuje jejich dcery.

Vědecké studie naznačují, že raná stadia života ženy mohou formovat její budoucnost prostřednictvím jejího vědomého i nevědomého vnímání ostatních v jejím okolí, samozřejmě včetně jejích rodičů. Od útlého věku se dívka učí, jakého má vyhledávat potenciálního partnera, a to právě sledováním skutků, jednání i vlastností jejího otce. Výzkum naznačuje, že zdravé vztahy mezi otcem a dcerou jsou spojeny také s pozitivnějším a méně rizikovým sexuálním chováním. Otcové tedy definují budoucí vztahy svých dcer s jejich partnery.

Nejenom to, otcové rovněž definují všechny ostatní vztahy jejich dcer. Odborné studie ukazují, že otcové již od útlého věku určují standard, podle něhož pak jejich dcery hodnotí ostatní muže bez ohledu na rovinu vztahu k nim, mohou to být vztahy kamarádské, pracovní, obchodní atd. Být otcem prostě znamená být vzorem, dle kterého jeho dcera bude hodnotit ostatní příslušníky mužského pokolení.  Láskyplný, soucitný, přitom však skutečně silný (čímž není myšlena fyzická síla) otec nastavuje zdravé hranice dcery, takže se bude mnohem snáze vyhýbat nezdravým vztahům a přátelstvím s muži, a možná nikoli pouze s muži.

Jak již bylo řečeno výše, psychologie dříve kladla velký důraz na vztah mezi matkou a jejími dětmi. Je to sice oprávněný poznatek, nedávné výzkumy však prokázaly, že otcové mají velký vliv na vývoj behaviorálních dispozic (vnějších rysů) svých dětí. Otcové, kteří svým dcerám dávají najevo lásku, podporují zároveň jejich pozitivní vlastnosti a pozitivní pocit ze sebe sama. Nedbalost, lhostejnost, neúcta, násilí otců mohou poslat jejich dcery na temnou cestu depresí, agrese, sebepoškozování, zneužívání návykových látek, alkoholismu, workoholismu, psychosomatických potíží a psychických problémů. Je tedy víc jak zřejmé, že otcové svým chováním ovlivňují chování svých dcer.

Otcovská výchova, která se vyznačuje vřelostí a láskou, kterou však doprovází rovněž odpovědnost, pravidla a korektnost, pěstuje v dcerách vytrvalost, výdrž a cílevědomost. Odborníci z oboru psychologie tvrdí, že pro dcery (a pro syny stejně tak) jsou nejlepší ti otcové, kteří naslouchají svým dětem, mají k nim blízký vztah, stanovují však rovněž vhodná pravidla, vštěpují jim pevné, především morální zásady, ale na druhé straně poskytují odpovídající svobodu.

Nedostatek vhodné komunikace mezi otcem a dcerou může mít trvalé následky na společenskou interakci a sociální rysy dcery. Tento komunikační deficit má možná také určitý podíl na sociální inteligenci dcer. Studie jednoznačně prokázaly, že dcery, s nimiž pravidelně a pozitivně komunikují jejich otcové, pak lépe komunikují s muži i ženami obecně, ať již v jakékoli oblasti svého života. Úroveň a kvalita komunikace mezi otcem a jeho dcerou má taktéž posiluje nebo naopak oslabuje schopnost dcery vyjádřit své pocity, emoce a myšlenky.

Sebeúcta a sebehodnota dcer je do velké míry odrazem klíčové role otce v jejím psychologickém vývoji už od narození. Rozdíl mezi milujícím, pozorným tátou a nepřítomným, či dokonce „toxickým“ otcem může mít obrovský dopad nejenom na to, jak dítě vyrůstá, ale také jaký se z něj stane člověk a jak bude sám sebe vnímat. Pokud otcové v životě dcer chybí, ať už fyzicky nebo emocionálně, jsou dcery ovlivňovány mnoha negativními způsoby. Jsou-li otcové plně přítomní, čili nejenom fyzicky jako nějaký komparz u filmu, a projevují své dceři lásku, pochopení a plné přijetí, rozvíjejí ve svých dcerách zdravou sebeúctu a důvěru v sebe sama a své schopnosti. Pro rozvoj pozitivní sebeúcty je tudíž velice zásadní zdravé, hluboké a dostatečně „sytící“ pouto mezi otcem a dcerou.

I když souvisí s obecnou sebeúctou, vnímání vlastního těla si zaslouží zvláštní zmínku. V určitém okamžiku se většina dívek necítí moc sebejistá stran svého těla a celkově výzoru. Pro některé je to drobnější nebo krátkodobější záležitost, pro jiné zas velké trápení, které může postupně eskalovat. Dívky se špatným vnímáním svého těla se mohou společensky izolovat, souží se tím, jak vypadají, a ztrácejí sebevědomí. V extrémních případech se u nich může objevit deprese, úzkostná porucha anebo porucha příjmu potravy. I když otcové nejsou jediní lidé, kteří ovlivňují způsob, jakým se jejich dcery dívají na svá vlastní těla, hrají v tomto směru velmi důležitou roli. Nejen, že se mladé dívky chovají způsobem, jakým s nimi otcové mluví o tom, jak vypadají, ale také jsou ovlivněny tím, jak otcové mluví o vzhledu ostatních. „Správní“ otcové s úctou mluví o ostatních lidech bez ohledu na tom, jak vypadají zvenčí. Náš vlastní pohled na naše tělo často nemá nic společné s tím, jak nás ve skutečnosti vidí naše okolí. Tím, že otec projevuje bezpodmínečnou lásku své choti i dceři, podporuje pozitivní obraz těla u své dcery, který se jí bude držet po většinu jejího života a rozvíjí v ní zdravé sebevědomí a sebehodnotu. Naopak, otcové, kteří neustále poukazují na domnělé či reálné nedostatky vzhledu svých dcer či manželek, nechávají negativní otisk v psychice dcer. Negativní obraz vlastního těla se může vyvinout i tehdy, když otec často verbálně komentuje, anebo neverbálně dává najevo svůj názor či postoj k tomu, jak ženy v jeho blízkosti vypadají fyzicky. Nemusí to být pouze pohrdavé, ponižující nebo zahanbující komentáře stran ženského tělo, nýbrž i „pouhé“ sledování televizních pořadů nebo filmů, které nepřiměřeně zdůrazňují vzhled žen.

Vazba otce s dcerou souvisí rovněž s jejími budoucími studijními výsledky a úspěchy. Nedávné studie ukázaly, že silné a pozitivní pouto mezi otcem a dcerou neformuje jenom její sebeúctu, image těla, vztahy a její chování, nýbrž také ovlivňuje její studijní schopnosti a výsledky, případně i akademické výkony. Přestože výzkumy ještě stále probíhají a vyvíjí se veliká snaha zjistit, proč k tomu vlastně dochází, je víc jak zřejmé, že ženy, které měly zdravé vztahy se svými otci po většinu svého života, měly lepší výsledky ve škole, na zkouškách a na různých vědomostních testech, dokonce i přijímajících pohovorech než ženy, které neměly se svým otcem žádný vztah nebo byl tento vztah nezdravý a jejich vzájemné pouto velice slabé. Dívkám s otci, kteří se účastní jejich vzdělávání, se jednoznačně ve škole daří lépe. Pokud otcové povzbuzují své dcery (a vlastně jakékoli své děti) ve studiu a ve vzdělávání, mohou se stát velice úspěšné. I malé činy, jakými je například pomoc s domácími úkoly nebo povzbuzení dcer k účasti na náročnějších kurzech nebo kroužcích, mohou mít nesmírný význam. Otcové, kteří dobrovolně působí ve školách, navíc ukazují svým potomkům, jak důležité je vzdělání.

Otcové učí své dcery odvaze a řešení vlastních problémů. Ať už zkouší nový sport, užívají si nového jídla, opravují auto, malují byt, cestují sólo, nebo se dokonce odváží postavit šikaně, získávají dcery odvahu na podobné skutky a také smysl pro dobrodružství od svých otců. Tatínci však musí být opatrní ve způsobu, jakým přistupují ke svým dcerám, pokud je něčemu podobnému chtějí naučit. Tatínkům se často doporučuje, aby byli ochránci, opraváři a záchranáři. Někdy je to vskutku dobrá věc. Aby však mohli vychovat dcery, které se nebojí pustit do něčeho dobrodružného, přebírají „pravomoc“ řešit své vlastní problémy a které se jsou ochotné a schopné riskovat, neměli by dobří tátové s těmito svými otcovským instinkty přehánět. Místo toho by bylo lépe povzbudit a vést své dcery k tomu, aby byly schopné dělat cokoli, co dělat samy chtějí.

Máte-li nějaké potíže s tématem otce, řešíte-li některou ze zmíněných životních oblastí a právě jste došli k závěru, že vaše potíže mohou souviset se vztahem nebo naopak s ne-vztahem k otci, zkuste energetizovanou esenci Zlatý Elohim, která pomáhá „léčit“ právě – taky velice obtížné a dlouho neřešené – téma otce a otcovství. Ženy po jejím užívání lépe chápou chování mužů, začínají se k nim jinak chovat a tím mění chování mužů k nim, navazují zcela jiné, ideálnější vztahy. Esence dokonce podporuje ženy v době, kdy potřebují nebo samy chtějí „ustát“ své partnery, než se jejich vztah upraví nebo ujasní. Zlatý Elohim má další výhodu, již v pubertě umožňuje klukům rozvíjet v sobě své individuální mužství a vyrůstat jako správní chlapi a dává jim základ pro to, aby se z nich později stali správní otcové.

Dcery (a nejenom ony) potřebují skvělé otce. Ve skutečnosti by bylo téměř nemožné zveličovat význam vztahu otce a dcery. Mladé ženy, které mají pozitivní vztah se svými otci, dělají lepší volby ve vztazích, mají vysokou sebeúctu, mají lepší studijní výsledky, věří, že mohou dosáhnout svých cílů, chápou důležitost tvrdé práce, aby jich dosáhli.

Milující a aktivně zapojení otcové si zaslouží pochvalu a povzbuzení. Hrají velkou roli při přeměně dívek na úžasné ženy. Z toho potom máme prospěch úplně všichni.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektora rodinných konstelací a andělské terapie, žurnalistka a spisovatelka, hlavní lektorka projektu Lichtwesen v ČR a v SR  

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: