TERAPIE A LÉČENÍ S TAROTEM, UZDRAVENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE A PALLAS ATHÉNA

Ještě donedávna mnozí z vás pravděpodobně netušili, že nějaké karty by mohly být nástrojem jakékoliv terapie a léčby. Avšak...

Doktor House mezi alternativními diagnostickými nástroji

Osvícení terapeuti, psychoterapeuti a psychologové z jiných zemí už desetiletí aplikují tarotové karty podobným způsobem, jakým byl kdysi používán u starověkých kultur. Například, v Imhotepově chrámu v egyptském Memfisu bylo objeveno 22 velkých obrazů, které sloužily jako prostředek tzv. chrámové léčby. Jsou to obrazy se stejným archetypálním obsahem, jaký má 22 karet Velkých tarotových arkán (svým způsobem pokračovatelů zmíněných posvátných chrámových obrazů). Jejich diagnostická, ale i terapeutická a léčiva stránka vychází už ze samotného výtvarného ztvárnění a ze zpodobnění symbolů, znaků a archetypů. A také až z nemilosrdně otevřené neverbální komunikace prostřednictvím obrazů, ukazující vždy jen holou, pro někteří dost nepříjemnou pravdu. Prostě, malovaný dvourozměrný doktor House...

Starý, ale všeobsažný

Tarot se vyvíjel tak dlouho, v podstatě několik tisíciletí, že dosáhl formu vystihující všechny možné životní situace, okolnosti, poměry, podmínky, důvody, příčiny.

Každá tarotová karta obsahuje ve své symbolice různé úrovně a významy. Tarot, velký vypravěč, může svými obrazy a výjevy na nich vyprávět příběhy o partnerských vztazích, o spirituální cestě, o velkých i malichernějších potížích všedního dne, o pracovní problematice, o finančních záležitostech, o našich každodenních zápasech a bojích o přežití či o kousek místa pod sluncem, a v neposlední řadě o našem psychickém, mentálním i fyzickém zdraví, či spíše o příčinách vedoucích k narušení zdravotního stavu našeho těla i duše a o důvodech způsobujících somatizaci našich duševních pochodů.

Žádná tarotová karta není jen pozitivní či jen negativní. Všechny v sobě zahrnují celé spektrum mezi oběma extrémy. Objevení negativních úrovní při procesu diagnostiky a terapie napomáhá odhalovat skryté příčiny nefungujícího vztahu k sobě, ke svému zdraví a k životní spokojenosti. A to je už velký krok směrem k odhalení důvodů uvedených zdravotních či psychických problémů. Přirozeně, v žádném případě nelze Tarotem nahradit klasickou lékařskou péči a léčbu.

Postup při analýze a určení způsobu řešení problému

Při určování příčin potíží je možné vycházet z nevědomého (klient vidí jen zadní stranu karet) i vědomého výběru karet (klient si vybírá sám obrazy, které podle něj odpovídají jeho pocitům, stavu, prožívání), jakož i z tarotové numerologie, při které se vypočítávají osobní karty klienta z data narození. Vypočtené i tažené karty dávají nakonec komplexní obraz současného stavu, příčin k němu vedoucích i cest k jejich odstranění a uzdravení.

Příběh

Sympatická, 49-letá učitelka, která žije sama již několik let, přičemž její dvě dospělé dcery už dávno opustili domov, přišla na osobní konzultaci kvůli dlouholetým zdravotním problémům. Udržuje intimní vztah s partnerem, který sice bydlí ve stejném městě, ale ve vlastním domě. Klientka trpí delší dobu astmatem. Onemocnění jí způsobuje řadu problémů a starostí. Vyzkoušela už téměř všechno, jenže bez trvalých výsledků a skutečného vyléčení.

Výkladová diagnostika

Primární psychickou kartou klientky se ukázala být jedna z karet Velkých arkán, Ďábel. Její název snad zní odstrašujícím dojmem, ale dosvědčuje enormní kreativitu a tvořivost klientky, zatím zablokovanou. Při pohledu na ni začala klientka přerývaně dýchat a zdálo se, že se jí náhle přitížilo. Svůj pocit z obrazu popsala jako pobyt v příliš těsném a temném kovovém potrubí. Nemohla v něm dýchat, bylo jí v něm úzce. Ve vzduchu vnímala zápach a částečky cizorodých látek.

Interpretace

Archetyp Ďábla probudil v klientce zapomenuté vzpomínky a asociace. Nejvýraznější byla pravděpodobně vzpomínka z dětství, v níž viděla samu sebe ležet na louce osamělou a opuštěnou. Pocházela z venkova, kde byli všichni příliš zaneprázdněni namáhavou prací, nikdo z rodiny neměl na ni čas, nikdo se jí nevěnoval, nikdo neposkytl láskyplnou péči a něžný dotek. Přiblížili se k ní nebo nahlédli do jejího pokoje pouze proto, aby ji upozornili, že si ji určitě vezme čert z hlubokého pekla, pokud nepřestane plakat nebo pokud nebude ticho. V Ďáblovi poznala klientka ještě jiné aspekty svého života: postoj k vlastní sexualitě a svůj potlačovaný sexuální apetit, své skryté, zatím nepřiznané pokusy ovládat druhé a "vlastnit" je: pouze proto, aby ji milovali a akceptovali.

Přiznala se, že potřebuje ostatní, aby zaplnily obrovskou, černou díru její osamělosti. Tuto bezednou díru (připomínající temné pláně pekla z jejích dětských představ) pociťovala právě v oblasti hrudníku. Na druhé straně byla přesvědčena, že společnost ostatních si nezaslouží a nemá právo žádat od kohokoli lásku a uznání, neboť je to hřích, je to „ďábelské“. Navíc si osvojila mechanizmus vyvolávání pocitů viny a výčitek svědomí u lidí, na kterých jí záleželo, opět proto, aby ji nakonec neopustili. 

Výklad cesty k řešení

Způsob řešení se ukrývá už v první kartě, Ďábel. Vytáhla však další tři: Páže holí, 3 hole z Malých arkán a Velekněžku. Kromě té poslední samé ohnivé karty, včetně Ďábla.

Interpretace

Oheň potřebuje ke své existenci kyslík a odčerpává ho ze vzduchu, může se nám pak těžko dýchat...

Ďábel naznačuje, že by klientka měla přestat s neustálým posuzováním a hodnocením své situace, jakož i s odsuzováním těch, kteří participovali na nepříjemných vzpomínkách z dětství a dospívání svým nezájmem a nedostatečnou péčí. S rodiči už situaci nevyřeší, nejsou naživu.

Ďábel dává celkem jasný návrh: otevřeně mluvit s partnerem o svých potřebách. Největší z nich je momentálně potřeba po objetí, po něžném dotyku, po uspokojení požadavků jejího těla.

Astma je zjevné volání o pomoc, skrytá prosba: "Nejsem naplněna vzduchem a životem, ale strachem. Pomozte mi, prosím!". Klientka se dosud vyhýbala žádosti o cokoliv, neboť by se tak vystavila riziku, že bude odmítnuta. Už položení otázky v rámci konzultace je však aktem lásky k sobě samé. A tato probuzená sebeláska může mít léčivější efekt, než jakékoli ozdravné pobyty, homeopatika a jiné léky. Její láska k sobě by konečně zaplnila temný, prázdný otvor v hrudi a ona by mohla poprvé v životě svobodně a bez zábran dýchat.

Páže a 3 hole odkrývají jinou rovinu klientčina života: je příliš zaneprázdněna a kromě náročných pracovních povinností se zapojuje i do jiných aktivit. Očividná je také její snaha po dosažení duchovního rozměru života a pokládání si otázek, týkajících se bytí mezi nebem a zemí. Problém je v tom, že to vše nepodniká ze svobodné vůle a skutečné vnitřní potřeby, ale z obavy, že jinak nebude akceptována a milovaná. Proto se necítí těmito aktivitami naplněna, čili ji "chybí vzduch v plicích".

Podle karet se má zapojit do takových činností, které by jí opravdu vyhovovaly. Měla by opustit všechno ve svém nynějším životě, co neobsahuje v sobě "svěží vzduch", je naplněné jedovatými výpary z něčeho, co je už v rozkladu, ale ona se toho stále drží ze strachu, že nezíská žádnou náhradu.

Velekněžka ukazuje cestu ven, byť se tímto způsobem zřídka vykládá. Je strážkyní brány, a je pouze a jenom v její moci, zda ji otevře nebo nikoli. Zastupuje panenský archetyp, panenské bohyně, k nimž patří rovněž Pallas Athéna, velká ochránkyně, spravedlivá, a mocná, dárkyně olivy a všech jejích využití lidstvu. Návrhem pro klientku bylo užívání energetické esence odpovídající kvalitám Velekněžky, Pallas Athény. Tato vskutku velice mocná vibrační esence s energií bohyně, po níž dostalo jméno město Atény, pomáhá lidem vyjadřovat vnitřní obrazy, vnitřní znalosti a pocity tak, aby jim ostatní lidé rozuměli. Uvolňuje vnitřní bloky, které dosud bránily projevení a vyjádření vlastní kreativity a usnadňuje učení i pronikání do zatím nedostupného poznání, což je jeden z aspektů právě karty Velekněžka.

Síla esence Pallas Athény léčí bolestné zážitky z dětství, uzdravuje zraněné vnitřní dítě, které pak můžeme znovu vnímat a prožívat naplno jeho spontánnost, radost a tvořivost. V konečném výsledku můžeme žít zcela otevřeně, plný úžasu, zvědavosti, potěšení, hravosti a již vzpomenuté radosti. A hlavně, můžeme volně dýchat jako to nevinné, spontánní dítě a poznávat svět novým způsobem, a také se volně a bez překážek dostávat do rovin, do nichž nás může uvést pouze Velekněžka a jeden z jejích aspektů, Pallas Athéna!

Výsledek konzultace

Sezení s touto klientkou muselo být víc, její bloky byly vskutku až neuvěřitelně úporné, ale účinek se nakonec dostavil.

Pomocí Athéniny esence nakonec nahlédla nejen do původních příčin zdravotního problému a těžkostí v partnerství, ale i do současných vlastních mechanismů, zesilujících následky bezcitné výchovy v dětství. Pomáhala jí v tom jak Athénina esence, tak „teplo“, reprezentované třemi „ohnivými“ kartami, které stejně jako předepsanou esenci nosila neustále u sebe, také však teplo jejího nového domova. Velekněžka a Pallas Athéna ji totiž krátce po třetím sezení a dvoutýdenní terapii uvedenou esencí pustila za dosud „zapovězený práh“ a ona se mohla náhle, až zázračně přestěhovat ze staré, chladné, vlhké budovy v centru města do slunného, ​​útulného bytu u lesa s potokem.

Dokonce si brzy našla v místě nového bydliště jiného, ​​oddanějšího přítele a navázala vřelejší vztah se svými dcerami.

Kupodivu nebyly nutné žádné zvláštní intervence. Její stav je i dnes vynikající. Záchvaty astmatu se sice občas, i když zřídka, objeví v situaci, kdy se opět vystaví zbytečnému stresu, začne se litovat a vrátí se k poškozujícím a bolestným vzpomínkám. V takových chvílích má po ruce esenci Pallas Athény, stačí stříknou do dlaní a několikrát se nadechnout

Dostali jste také chuť podívat se do zrcadla nastaveného obrazy Tarotu a sáhnout po energetizované esenci Pallas Athény, abyste vyřešili svá dávná zranění z dětství a mohli jít dál svobodněji, radostněji, veseleji, s víc lásky, svobody a snad i úspěchu? Směle do toho! Ublížit vám neublíží, ale pokud to vy sami připustíte a dovolíte, pomoci vám pomůže.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací, spisovatelka, žurnalistka, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: