V „SEDMÉM NEBI“ S ANDĚLY A ARCHANDĚLY

Měli jste někdy pocit, že je vám tak dobře, jako byste se ocitli v sedmém nebi? Pronesli jste vůbec někdy během svého života větu: „Cítím se jak v sedmém nebi!“? Možná si řeknete, že po období roku a půl, které máme za sebou, si málokdo mohl pomyslet, že je v sedmém nebi. Kdysi však Wayne W. Dyer řekl „Nebe na zemi je volba, pro kterou se můžeš rozhodnout, a ne místo, které musíš hledat.“ Ano mnohé, co zažíváme, resp. spíš jak to zažíváme, je v podstatě naší volbou.  

Někteří se mohli rozhodnout, že je jim jako v sedmém nebi, byť v porovnání s některými, kteří se narodili nebo si sami vytvořili mnohem lepší životní podmínky, zejména ty hmotné, bychom si zrovna netipli, že to budou právě oni. Někomu stačí k pocitu „sedmého nebe“ taková maličkost, jaká se objevuje v názvu slovenského filmu: „Sedím na konári a je mi dobře“ (konár je v češtině větev). Další se tak nemuseli cítit nikdy, byť k tomu mohli mít spoustu příležitostí. Mít se jako v sedmém nebi nebo být šťastný, je velice subjektivní záležitost a každý z nás k tomu potřebuje něco jiného. A tak je to v pořádku. Je však pravdou, že pokud chceme zvýšit šanci občas zažívat pocit „sedmého nebe“ a nikoli „pekla na zemi“, můžeme sáhnout po pomoci a energii andělů, kteří nám cosi podobného velice rádi zprostředkují.

Víte ale, odkud vlastně pochází přirovnání „mít se jako v sedmém nebi“, a proč naznačuje, že je nám v daném okamžiku lépe a blaženěji, než jsme si dovedli představit? No, protože to souvisí s anděly a jejich říší, a přece moci být v hájemství andělů, tudíž v zásadě v nebi, musí být přece vrcholný a nádherný zážitek, ne-li?

Koncept nikoli jednoho nebe, nýbrž vícero jakýchsi „nebeských divizí“ je prastarý. Nalézáme jej jak u dávných Sumerů, tak u hinduistů, v judaizmu, islámu, katolicizmu, v gnózi, hermetizmu i džinismu.

Kabalistický spis Zohar zná dokonce 390 nebes. Gnostický učitel z egyptské Alexandrie Basilides vyjmenovává přesně tolik, kolik má rok dní, čili 365. Židovský gnostik a kabalista Jellinek jich uvádí až 955. Možná je nakonec jednodušší znát jich pouze sedm, co říkáte?  

O tom, že nebe má víc úrovní, nasvědčují Ježíšova slova z Janova evangelia: „V domě mého Otce je mnoho příbytků…“ (Jan, 14,2)

Sedm nebes tvoří jakési stupínky k stále dokonalejšímu nebeskému světu. Takřka doslova jsou širokými schody do vybájeného sedmého nebe.

Jaká ale ta sedmipatrová nebesa jsou? Pojďte se mnou na malou procházku, tentokrát nikoli Prahou, nýbrž nebesy. Na vašich vlastních cestách do jednotlivých úrovní nebe však vašimi pomocníky a průvodci budou samotní andělé, archandělé a vyšší světelné bytosti, stačí je o to požádat, věřte mi.           

PRVNÍ NEBE A JEHO ANDĚLÉ

První nebe je tzv. atmosférické nebe, spojené s konceptem trojrozměrného vesmíru, s fyzickou úrovní bytí, která je odtud řízena. Zmínka o něm se často vyskytuje v Bibli, například v Janově Zjevení: „A viděl jsem nové nebe a novou zemi neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta…“ Jan zmiňuje nový Jeruzalém u prvního nebe, ačkoli je dáván do souvislosti spíš s nebem čtvrtým. Nový, nebeský Jeruzalém by se zjednodušeně mohl nazvat samostatnou „nebeskou divizí“, jakousi „zemí zaslíbenou“. Bůh, který v židovské tradici obývá „nebe nebes“ (v křesťanském podání pravděpodobně sedmé nebe), měl na Zemi svůj příbytek v Šalamounově chrámu právě v pozemském Jeruzalému, který byl jakýmsi modelem kosmu. Jeho součástí byla sekce reprezentující nebe.   

Andělským vládcem prvního nebe je Sidriel. Kromě něho se však považuje za jeho řídící andělskou sílu archanděl Gabriel, anděl ledna, prvního měsíce roku, a jeden z nejvyšších prostředníků mezi nebem a Zemí.

První stupeň nebes obývají všichni andělé panující nad hvězdami, planetami a přírodními jevy, kupříkladu andělé počasí. Tady se nejčastěji zdržují čtyři velcí archandělé jakožto vládcové planet, čili Michael, Rafael, Uriel a Gabriel. Podle některých autorů se v prvním nebi usadili také andělé strážní. Snad proto, aby mohli být podobně jako čtyři hlavní archandělé co nejblíže k lidem a k naší planetě.

K andělům prvního nebe se počítá rovněž Habbiel, anděl věrné lásky a romantiky, který bývá vzýván v milostné andělské magii a přivoláván k andělským zázrakům lásky. Habbiel dodává lidem důvěru, jistotu a lásku, díky kterým mohou uzavírat velice hluboká vzájemná spojení.     

Dalším z rezidentů prvního nebe je Boel, jeden ze sedmi Trůnů, kteří toto nebe obývají. Jeho jméno znamená „Ten, v němž je Bůh“. Je držitelem čtyř klíčů od čtyř koutů Země a řídícím andělem Saturnu.

Bydlí tu také jeden z cherubů, anděl peněz a finanční prosperity Sachiel.

DRUHÉ NEBE A JEHO ANDĚLÉ

Druhé nebe zahrnuje některé kosmické sféry, zejména však slunce, měsíc a hvězdy. Nazývá se Raquia a označuje se občas za duchovní nebo astrální nebe. Podle různých hypotéz mu vládnou různí andělé. Řadí se k nim archanděl Rafael, regent Slunce, kůru Sil a člen kůru Serafů, Cherubů a Panstev, také příslušník Sarim, skupiny andělských knížat. Jeho úkolem je střežit Strom života v Edenu, který se však nalézá ve třetím nebi.

Rafaelovi pomáhá archanděl Barakiel, „Osvícení Boží“, anděl bohatství, úspěchu štěstí, února, jeden z 18 andělských vládců Země, patřící do skupiny 7 archandělů.

K Rafaelovým pomocníkům se přidává též Calliel, jeden z mocného kůru Trůnů a 72 andělů Merkuru. Občas se setkáme s jeho zařazením mezi ženské anděly z kůru Cherubů. Stojí po boku lidí v nouzi a poskytuje rychlou první pomoc osobám, které se octly v obtížné situaci. Dohlíží na znamení Blíženců.

Aquariela, archanděla, který je spojený se znamením a věkem Vodnáře, rovněž počítáme k vládcům druhého nebe. Společně s dalšími jedenácti archanděli je dle novodobějších angeologů jedním z dvanácti „vysokých“ archandělů. Nabádá lidi k splynutí s transcendentním a kosmickým vědomím, aby se mohli duchovně rozvíjet. Uvádí do harmonie souš a vodní plochy na Zemi. Je v kontaktu s delfíny, zprostředkovává lidem poznání z jejich spirituální říše a umožňuje chápat jejich svět bez potřeby fyzického kontaktu.   

TŘETÍ NEBE A JEHO ANDĚLÉ

Kromě sedmého nebe se lidé snad nejčastěji upínají k třetímu nebi. Na jihu třetího nebe se totiž nalézá Rajská zahrada se Stromem života, na severu zase peklo. Ty jsou častým předmětem rozhovorů, myšlenek, článků, knih, dokonce i filmů. Ráj střeží tři sta světelných andělů. Nebeské včely zde produkují manu, nektar, jímž byli po exodu z Egypta živeni Izraelité v průběhu putování pouští. Občas se právě třetímu nebi říká Království nebeské. V původní židovské tradici byly nebesa pouze tři, třetí bylo tedy nejvyšší, a měl tady pobývat sám Bůh. Ráj znali v různých podobách rovněž ve starém Egyptě, v Asýrii a v Persii. Keltové měli svůj ráj na Šťastném ostrově neboli Ostrově blažených či v Magh Meall, Řekové na Elysejských polích, Indové ve třetím nebi, Slované v Iriji. Třetí nebe je známé taktéž v norské mytologii. Budou v něm dlít duše po Ragnaroku, soumraku světa.   

O třetím nebi se bezpečně vědělo již za života svatého Pavla. V druhém listě Korintským se Pavel zmiňuje: „Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe…“

Ve třetím nebi pramení čtyři řeky. První z nich je řekou mléka, další medu, třetí oleje a poslední vína. Mléčná a medová řeka silně připomínají „krajinu mlékem a strdím oplývající“, známou z legend o příchodu praotce Čecha a jeho lidu na naše území. Těmi samými slovy je v starších překladech Bible popisována právě země zaslíbená, tedy ráj. Takže my zkrátka žijeme již tady na Zemi rovnou ve třetím nebi!

Jako vládce třetího nebe je zmiňován ve třetí knize Henochově archanděl Baradiel, který chrání lidstvo před škodami způsobenými nepřízní počasí. Je jedním z „velkých, nádherných, velkolepých a ctěných andělských princů“ a také princů nebes, kteří přináší do světa lidí pokrok.

Jakýmsi lídrem andělů třetího nebe je Gedariah, který shromažďuje modlitby přicházející z druhého nebe, třídí je a poté posouvá do nebe čtvrtého. 

Z postav Starého zákona by měli obývat třetí nebe například Abrahám, Izák, Mojžíš, Áron a král David.

ČTVRTÉ NEBE A JEHO ANDĚLÉ

Čtvrté nebe je místem, kde se nalézá posvátný chrám a oltář Boží, také však nový „Nebeský Jeruzalém“, jakési „nebe v nebi“.

Možná víte, že „postavit“ nový Jeruzalém již tady na Zemi se pokoušeli mnozí. Jedním z nich byl český král a císař Svaté říše římské Karel IV. Mělo jím být Nové město pražské, které nechal zbudovat včetně několika chrámů způsobem na 14. století velice pokrokovým. Součástí obrazu Zjevení sv. Jana na Karlštejně je právě Nebeský Jeruzalém. Svatováclavská koruna zhotovená na příkaz Karla IV. symbolizuje opět nový Jeruzalém, který stojí na dvanácti drahých kamenech, má čtyři hlavní zdi a v každé z nich jsou tři brány. Spodní část svatováclavské koruny je zdobena dvanácti drahokamy, z jejích čtyř částí vystupují tři listy lilie.

Píše-li evangelista Jan o novém nebi a nové zemi, míní tím právě Nový Jeruzalém.

Nebeský Jeruzalém nebude lokalizován ve čtvrtém nebi náhodou. Čtyřka je totiž číslem kosmické celistvosti. Kromě toho máme čtyři světové strany, čtyři základní živly, čtyři roční období, čtyři hlavní větry, v antice byly známy čtyři základní prvky, v Egyptě původně vládly nad světem čtyři božské páry. V Bibli poukazuje čtyřka na Bohem stvořený svět. Známe čtyři “hlavní“ archanděly, čtyři starozákonní proroky, čtyři evangelisty, čtyři základní ctnosti a čtyři povahy. Řeka pramenící v ráji se rozděluje do čtyř proudů. Podle proroka Henocha není ráj umístěn ve třetím, nýbrž ve čtvrtém nebi.

Čtvrté nebe se vzpomíná i v Zjevení Pavlově, které je součástí koptských gnostických textů z Nag Hammádí.

Předsedajícím andělem čtvrtého nebe je Pachdial, nádherný, obrovský anděl harmonie, jeden z vládců andělů strážných a sám dokonalý strážce.

Zagzagel, „Boží spravedlnost“, je dalším z vládců čtvrtého nebe a jeden z nemocnějších andělů, člen Sarim, andělem Tóry, hořícího keře, moudrosti, učitelem andělů, ovládajícím 70 andělských jazyků a též Mojžíšovým učitelem a rádcem. Doprovodil jeho duši do nebe. Plní sice své povinnosti ve čtvrtém nebi, ale zdržuje se často v přítomnosti Boží v sedmém nebi. V židovských legendách je považovaný za anděla „rohů slávy“.   

PÁTÉ NEBE A JEHO ANDĚLÉ

V pátém nebi přebývá kůr Panstev. Viděl je v pátém nebi starozákonný prorok Sofoniáš, jeden z dvanácti „malých“ proroků. Někdy se mu říká „prorok lásky“ nebo „prorok náboženské reformy“. Za jeho života byla objevena 5. Kniha Mojžíšova, Deuteronomium, což bylo podnětem pro reformy iniciované králem Jóšiášem a připravované právě Sofoniášem. Podle něj mají Panstva na hlavách vysoké koruny a sedí na trůnech sedm krát zářivějších než slunce.

V pátém nebi pobývá podle Henocha Mojžíšův bratr Áron. Severní hranici střeží archanděl Sandalfon, pomáhá mu u toho Samael. V jižním cípu pátého nebe se nachází sídlo Boha a všech jeho sloužících andělů.

Sandalfon, původně prorok Elijáš, dvojče archanděla Metatrona, dohlíží na strážné anděly a přináší do nebe všechny prosby a modlitby. Pomáhá Michaelovi bojovat se zlem, k čemuž používá svůj světelný meč, proto si jej někdy lidé mýlí právě s Michaelem.

Samael, v podání Rudolfa Steinera jeden ze „sedmi velkých archandělů“, vládnoucí anděl Marsu, ochraňuje lidi a dodává jim odvahu. Jeho dvanáct křídel je pokryto nádhernými drahokamy. 

ŠESTÉ NEBE A JEHO ANDĚLÉ 

V šestém nebi prý prodlévá sedm fénixů a sedm cherubů. Fénixové jsou purpuroví andělé se šesti páry křídel. Jsou prý rovni Serafům a Cherubům, dohlíží na slunce a řídí jeho sluneční vůz. V Henochově vizi zpívali nejsladší písně na počest vycházejícího slunce. Šesté nebe připomíná velkou a neviditelnou kronika světa Akášu, neboť jsou zde uloženy všechny nebeské záznamy o veškerém dění na Zemi, o všem, co se kdy stalo v prostoru a času, o skutcích lidí od počátku jejich existence na Zemi a o všech přírodních jevech a událostech. Mohli bychom ho nazvat „nadkolektivním kosmickým vědomím“.

Andělským vládcem šestého nebe je Zachiel a archanděl Michael.

V šestém nebi přebývá také velkolepý strážný anděl Země a nebe, který je dle starých popisů napůl ze sněhu a napůl z ohně.

Jako vládnoucí anděl by tady měla dlít archai Gabriel a opět archanděl Sandalfon, také Sariel, jehož zmiňuje Henoch. Je jedním z andělů letního slunovratu, učí tajným znalostem o Měsíci a ochraňuje lidi před zlem.

SEDMÉ NEBE A JEHO ANDĚLÉ 

V nejposvátnějším, nejvyšším a nejdokonalejším ze všech nebes byste našli příbytek a trůn Boží, též tři nejvyšší z kůrů andělů, Serafy, Cheruby a Trůny. Právě tady dlí duše ještě nenarozených bytostí. Podle některých je právě toto Království nebeské, jež je velice často zmiňováno v Matoušově evangeliu.

Sedmému nebi panuje archanděl Cassiel, princ kůru Sil, anděl vyrovnanosti, umírněnosti a klidu, jenž umožňuje plynulý tok energie. Je patronem utlačovaných, nespravedlivě stíhaných, osiřelých a osamělých. Dodává naději v nejtemnějších chvílích, pomáhá nést břemeno života, najít ztracené věci i lidi. Má na starosti starší osoby, karmické záležitosti a esoterní poznání. 

Baratiel, je jedním z nejvýznamnějších andělů vůbec, neboť jak to poeticky popisuje Henochova kniha, „konečky svých andělských prstů podepírá sedmé nebe.“

Už jste si vybrali, ve kterém nebi byste se chtěli ocitnout, případně žít život tady na Zemi podobně, jakoby tomu bylo ve vámi vybraném nebi? A nevíte, jak toho dosáhnout? Možná mám velice prostý a snadno proveditelný recept: Používejte archandělské energetizované esence, které zvýší vaše vibrace do takové míry, že se občas budete cítit, jako byste se již vznášeli v některém ze sedmi nebes, a možná i v tom vybájeném sedmém… Například do prvního vás pozvedne Gabriel, do druhého a třetího Rafael, do čtvrtého Uriel, do pátého Sandalfon, do šestého Michael a do sedmého král andělů Metatron! 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie, oficiální lektor projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: