Archanděl Gabriel a jeho energetická esence

Archanděl Gabriel je v současnosti jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších archandělů, zejména proto, že je zmiňovaný jak v Novém, tak v Starém zákoně. Nejtradovanějším biblickým příběhem spojeným s Gabrielem je snad „vánoční příběh“. V Lukášově evangeliu se totiž s Gabrielem potkáte jako s poslem Božím, zvěstuje Panně Marii, že se stane matkou Božího Syna (Lukáš 1:26-28). Gabriel je rovněž tím andělem, který vedl tři moudré muže, tři krále, k místu Kristova narození. Zmínky o něm však se však týkají až biblických dob.

Gabriel oznámil Zachariášovi, že jeho manželka Alžběta povije Jana Křtitele (Lukáš 19:19). Na úrovni duše Gabriel sděluje budoucím otcům a matkám, když přichází ten pravý čas zplodit dítě, otěhotnět a přivést na svět své potomky.

Muslimové nazývají Gabriela Duchem Pravdy. V islámské tradici je popisován jako anděl Zjevení, který opakovaně přicházel poučovat proroky a nadiktoval Mohamedovi Korán.

Jednou z vibračních andělských esencí, vonných sprejů, s výjimečně mocnou energií, je esence archanděla Gabriela.

Nejdřív se podívejte na stručnou Gabrielovu charakteristiku. Až poté se budu věnovat podrobnějším informacím, které vám napoví víc o tom, v čem, v jaké oblast vám jeho andělská energie zakódovaná v esenci s nebeskou frekvencí lásky může pomoci, podpořit vás a v čem vést směrem, který je pro vás prospěšný. 

Překlad jména Gabriel: „Hrdina Boží“ anebo „Bůh je moje síla“ (proto pomáhá lidstvu vstoupit do vlastní „božské síly“)

Symbol: bílá lilie

Příslušná barva: bílá (Archanděl Gabriel vládne bílému světelnému paprsku a současně se skrze něj projevuje)

Příslušná čakra: druhá

Oblasti, v nichž je na něj můžete obrátit se žádostí o pomoc a podporu:

Duchovní dary: vedení při rozvíjení vašeho duchovního života; odhalení vašeho životního plánu a poslání; zvýšení odvahy a eliminace strachu; vnesení radosti a štěstí do života.

Praktická pomoc: pomoc při osvojení disciplíny a zavádění pořádku a řádu; zlepšení organizace různých životních aspektů, například ve vlastním vzdělávání nebo v kariéře a v práci, v domácích povinnostech, třeba nákupech, finančních výdajích apod.

Služba a pomoc jiným: pomoc při organizaci mírových akcí; distribuce potravin a lékařské pomoci potřebným, zejména dětem a přestárlým občanům ve svém vlastním okolí a krajině; pomoc obětem přírodních katastrof atd.

Obecněji o archanděly Gabrielovi

Gabriel představuje „čistotu Boží“, dokonalost, disciplínu, radost a naději. Zahání žal a zoufalství a dodává lidem naději. Je andělem komunikace a nových začátků.

Archanděl Gabriel dle legend učí děti v lůně matky před příchodem na svět, ve chvíli zrození jim však přikládá prst na ústa a ony na všechna poučení (alespoň na jistou dobu, která se u každého jedince liší) zapomenou. Proto máme prý malou prohlubeň nad horním rtem. Právě tak učí každou duši, jak jít „cestou vzestupu“.

 • Pomáhá též lidem nejenom pochopit, nýbrž také přijmout a realizovat své skutečné životní poslání. V jedné z knih Bible, v Knize Daniel, pomáhá Gabriel prorokovi Danielovi interpretovat jeho vize a obohacuje jej o větší moudrost a porozumění (Daniel 8:16). V židovské tradici připravoval na vůdčí roli Mojžíše i Jákobova syna Josefa. V rabínských spisech je uváděn jako Princ spravedlnosti. V Kabale ztělesňuje Jesod („Základ“), devátou sefiru, „základ“, a představuje plodnou životní sílu vesmíru. Jesod je sférou astrálního světla, kterou známé rovněž jako Akášu. Do této sféry patří též intuice, podvědomí, také však získávání zkušeností a pravá osobnost. Jesod odpovídá vibracím Luny, které je Gabriel patronem i andělským vládcem stejně, jako je Michael pánem Slunce. Tato sefira je odpovědná za průběh a realizaci karmy, taktéž procesu involuce a evoluce ducha do hmoty a z hmoty do vyšších světů.
 • Archanděl Gabriel je velkým a věrným přítelem lidí. Snaží se jim říct: „Jsem váš přítel. Znáte mě dobře. A když mě vidíte k vám přicházet obklopeného zářivým světlem, klidně mě kamarádsky pozdravte: "Zdravíme tě, Gabriely, starý, dobrý příteli!"
 • Sděluje jim také: „Já jsem Gabriel, Velký Utěšitel života. Jsem zde, vždy a stále po vašem boku a neopustím vás, ani jednoho z vás, dokud nesplníte své poslání a důvod, pro který jste se zrodili na Zemi.“
 • Archanděl Gabriel a andělé, kteří jsou mu po ruce u plnění jeho „archandělských povinností“, vám mohou na vaše požádání pomoci pochopit plán, který jste vy, vaše Vyšší Já, vaše duše a vaši duchovní průvodci „vypracovali“ pro tento váš život předtím, než jste se narodili do této své inkarnace.
 • Pomohou vám rovněž si zapamatovat, anebo si vzpomenout, co musíte udělat, abyste tento svůj plán naplnili (resp. plán své duše) a setkali se na své životní cestě právě s těmi lidmi, kteří vás u jeho realizace podpoří, nebo vás nasměřují, poučí.
 • Gabriel vám také kdykoli pomůže ochránit svůj životní plán před vším, co by vám v jeho naplnění mohlo bránit, též před tím, abyste se od něj nechali odradit, před výsměchem u jeho snahy jej uskutečnit. Bude-li to zapotřebí, pomůže vám dokonce v případě nedostatku peněz a jiných potřebných zdrojů.
 • Zasáhne ve váš prospěch i tehdy, budete-li si přát uspořádat život, abyste byli schopni plnit své každodenní povinnosti a zároveň usilovat o dosažení vyšších cílů.
 • Gabriel je taktéž nazýván „radostným archandělem“, protože lidem přináší čistou radost. Pod jeho vedením může být život vskutku stálou, věčnou radostí. Připomíná všem, že pokud se stanou tím, čím skutečně jsou, naplní je čirá, nebeská radost. K udržení „ducha radosti“ se musíte od něj naučit, jak se držet světla, protože vaše vnitřní světlo je vaší radostí a vaše radost je vaším světlem.
 • Archanděl Gabriel posiluje světlo ve vás, protože vnitřní světlo vás činí silnými, odolnými, pevnými. Toto světlo vyživuje všechny vaše orgány. Bez něj nastává degenerace, úpadek, nemoc. Gabriel a jeho energie udržuje plynulý tok světla ve vašich čakrách, od základní až po korunní, aby vás udržel ve stavu naprosté extáze a radosti a v dokonalém zdraví.

Jak vypadá spojení s archandělem Gabrielem po aplikace vonného spreje s jeho energií

 • Pokud budete esenci archanděla Gabriela používat společně s vašimi běžnými „andělskými praktikami“, meditacemi, vzýváním andělů apod., bude se vám Gabriel zjevovat v podobě krásného bílého, někdy však také zlatistého až měděného světla.
 • Esence vám pomůže vidět jeho brilantní, třpytivé a zářící světlo vnitřním „zrakem“, také proto, neboť jeho energetická esence směřuje vaši pozornost víc dovnitř, zejména pokud jste ji dosud směrovali většinou nebo pouze do vnějšího světa.
 • Užijete-li esenci a vynasnažíte-li se pak spočinout v klidném meditativním stavu (k čemu vám Gabrielova esence rovněž napomůže) a požádáte Gabriela, aby byl s vámi, nebo se vám dokonce zjevil, může se stát něco doslova magického. Ve vaší oblasti srdečné se rozleje nádherný, neobyčejný a dosud nepoznaný pocit tepla a lásky, nebo můžete skutečně uzřít Gabriela, jak k vám přistupuje, případně vidět jeho zářící bílé, zlaté či měděné světlo.
 • Gabrielova energie může připomínat teplý proud v širých plochách studenějšího oceánu, čistí duši, srdce i tělo. Jeho energie působí na naše smysly a emoce jako když se probudíme za východu slunce a před námi je výhled na horské jezero s průzračnou vodou, která odráží modř jasného nebe. Stejně jako příroda jsou Gabrielovy vibrace, i ty zakódované do jeho energetické esence, krásným odrazem nejvyššího Božského Světla. Je to prostě jemné, teplé a absolutně blažené.
 • Když ucítíte tuto teplou, nádhernou energii, pravděpodobně cítíte přítomnost archanděla Gabriela. Pokud umožníte Gabrielovu světlu a jeho esenci, aby vás naplnili svou energií, zharmonizuje to vaši vlastní energii, váš čakrový systém a vy budete postupně a stále vnímavější a otevřenější k projevům andělské komunikace.
 • Znamením Gabrielovi přítomnosti může být bílá, zlatá nebo měděná světelná „koule“ ve vašem periferním vidění. Nebuďte překvapeni či zklamáni, že se světlo rozpustí, když se na něj pokusíte vědomě zaměřit. Někdy je nutné aplikovat esenci a ponořit se do klidového, meditativního stavu víc krát, než se vaše osobní zkušenosti s Gabrielem prohloubí.
 • Budete-li trpěliví, Gabrielovo světlo a jeho vibrace vám otevře cestu k jasné komunikaci s andělskou říší.
 • Dalším z výsledků působení esence archanděla Gabriel je stále častější objevování se různých andělských symbolů. Můžete častěji vidět malby, kresby andělů, a to i tam, kde jste se předtím častěji vyskytovali, a přesto jste si tam žádné obrazy nikdy nevšimli. Můžete najednou vidět sochy andělů nebo slyšet písně, v nichž se zpívá o andělech. Na vašem Facebooku, Pinterestu nebo jiných sociálních sítích se objeví anděl vznášející se nad jesličkami - v červenci! Nebo vás někdo upozorní na vynikající restauraci či kavárnu, či vás do ní dokonce pozve, a její název bude znít „Angel Café“, Andělská kavárna, resp. „Gabrielova cukrárna“ apod.
 • Četnost setkávání s anděly v roztodivných uměleckých dílech, médiích nebo na obyčejných poštovních známkách, se také často zvyšuje, když začnete užívat esenci archanděla Gabriela. Současně je to zcela jasné znamení Gabrielovi přítomnosti, nebo toho, že se snaží sdělit vám nějaké poselství.

Léčivé vibrace vonné esence archanděla Gabriela

Nejznámějším archandělem léčení a uzdravování je archanděl Raphael. Každý z archandělů však vládne určitou léčivou frekvencí, specifickou energií, která vás může zahojit, vyléčit, podpořit a vést na vaší cestě za zdravím.

 • Archanděl Gabriel obvykle podporuje proces hojení tím, že vás inspiruje jasným poznáním příčin a následků, a také tím, že zlepšuje vaší celkovou životní situaci. Gabriel je, jak již bylo řečeno výše, andělským poslem a jeho léčivá energie vás dovede naladit na poselství a rady nebeské, andělské léčivé Lásky.
 • Archanděl Gabriel léčí občas tím, že vám prostě připomene, jak moc jste milovaní a podporovaní, jaká je vaše skutečná hodnotu. Jeho vibrace zvyšují vaší duševní a emoční energii tak, abyste se dostali do souladu s léčivým andělským světlem.
 • Fyzická onemocnění i potíže s jejich léčením jsou nezřídka způsobeny energetickou a emoční blokádou. Když aplikujete vibrační Gabrielovu esenci, blok zmizí a rozproudí se tak andělský nebo i božský energetický tok života.
 • Pokud se vám nedaří z čehokoli se vyléčit, vězte, že léčivá energie z vyšších úrovní, kupříkladu z říše andělů, a to i ve formě vibračních esencí, je pro vás dostupná. Co se týče léčivé energie archanděla Gabriela, někdy spíš než dojde k přímému zásahu nebo náhlému zázračnému uzdravení, vás Gabriel bude inspirovat, abyste začali jednat v zájmu svého uzdravení vy sami, abyste vy sami vyléčili své tělo, změnili životní styl, naučili se víc odpočívat a otevřeli se jiným možnostem, jak žít svůj život a být šťastní, radostní, spokojení.
 • Archanděl Gabriel a jeho vibrační esence aktivují kreativní schopnosti. Jak to souvisí se zdravím? Kreativita má obrovský léčivý potenciál. Takže pokud jste žádali o léčivou energii a namísto toho vám byl seshora „doručen“ návod, jak probudit, rozvinout nebo využít svou tvořivost, nepochybujte, že kreativita je součástí vaší léčivé cesty.

Samozřejmě, je toho mnohem víc, co bychom si mohli vyprávět jak o archandělu Gabrielovi, tak o účinnosti energií jeho vibračních esencí. Pokud byste se chtěli dozvědět, co mohou přinést vám osobně, můžete se objednat na osobní konzultaci.

Judita Peschlová, hlavní terapeut Lichtwesen pro ČR a SR, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací

Objednání esence

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: