JAK ODHALIT SVÉ SKUTEČNÉ ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ A PLÁN DUŠE

12 ZPŮSOBŮ, JAK ZJISTIT, CO JE VAŠÍM PRAVÝM ŽIVOTNÍM POSLÁNÍM A JAKÝ JE PLÁN VAŠÍ DUŠE

Kolik krát jste si již položili otázku, možná starou jako lidstvo samo: „Jaký je smysl mého života?“ Už v dobách antiky, přesněji ve čtvrtém století p. n. l., se dost intenzivně věnoval smyslu svého života a svému poslání Aristoteles, filosof, zakladatel filosofické nauky o životě, Platonův žák a učitel Alexandra Velikého. Přišel s naukou o teleologii, tedy o zaměření na cíl a účel a o jejich naplnění. Účel lidského bytí spatřoval ve zdatnosti, chápal ji však po svém. Zdatnost všeho živého nalézal v dokonalém zvládnutí činnosti, která je člověku vlastní, v současném jazyce tedy ve zvládnutí svého skutečného poslání. Důraz kladl na roli činnosti, která přináší jedinci radost a potěšení. Jenomže…

V dnešním rychle se rozvíjejícím a technologiemi zahlceném světě, v němž jsme „taženi“ a „tlačeni“ mnoha směry najednou, se zdá být nalezení smyslu našeho života a tím pádem i našeho skutečného poslání důležitější než kdy jindy.

Mnozí z nás tráví svůj život pouhou reakcí na situace, místo abychom byli proaktivní a hledali i nacházeli v nich to, co je „řídí“. I když se domníváme, že známe své poslání a smysl svého života, často si je pleteme s krátkodobými cíli.

Vědecká bádání došla k zajímavým výsledkům, dle nichž nalezení skutečného životního poslání souvisí s dožitím se vyššího věku. Vědci zkoumali u vzorky sestávající z cca 7 000 starších osob spojitost mezi úmrtností a nalezením pravého životního poslání. U účastníků, kteří ve svém životě nenašli nebo nenaplnili své životní poslání a tím ani smysl svého života, byla více než dvakrát větší pravděpodobnost, že se dožijí nižšího věku než ti, kteří si byli vědomi svého poslání a naplňovali jej. U těch, kteří naplno žili svým posláním, se potvrdil nižší výskyt kardiovaskulárních příhod, například srdečního infarktu nebo mrtvice. Výsledky byly stejné i po selektování zkoumaného vzorku podle příjmů, pohlaví, rasy nebo vzdělání. Vědci tudíž dospěli k závěru, že pokud nalezneme své životní poslání, integrujeme jej naplno do svého života, plníme jej s radostí a vášní, tak je náš život zdravější, šťastnější a spokojenější.

JAK NAJÍT SVÉ SKUTEČNÉ ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ A ODHALIT PLÁN SVÉ DUŠE

1. HLEDEJTE UVNITŘ

Na otázky „Jaké je mé životní poslání,“, „Jaký je smysl mého života?“, „Jaký je plán mé duše“„Jak mohu být šťastná/ý?“ je odpověď ve skutečnosti stejná. Nenajdete ji však nasloucháním názorů druhých a ani v souhlasu jiných lidí, dokonce ani těch ve vašem nejbližším okolí. Vše, co potřebujete vědět, je ukryto ve vás samotných, uvnitř, nikoli tam někde venku. Jediné, co vás brzdí a blokuje, jsou vaše vlastní omezující přesvědčení a vaše vlastní víra či naopak nevíra v sebe, v život, ve svět, ve způsob jak věci fungují nebo nefungují. S každým omezujícím přesvědčením, které dovedete identifikovat a pak nahradit pozitivní, posilující vírou, získáte větší sebedůvěru, sílu, odhodlání, sebeuvědomění. Pokud budete mít kontrolu nad svými emocemi, které jsou reakcí na události ve vašem životě, budete mít i kontrolu nad celým svým životem.

2. DÁVEJTE PŘEDNOST SMYSLU ŽIVOTA, ŽIVOTNÍMU POSLÁNÍ A PLÁNU DUŠE PŘED POUHÝMI CÍLI

Pokud se zaměříte a koncentrujete pouze na dosažení krátkodobých cílů, nebudete moci najít svou skutečnou vášeň a nezjistíte, jak a kde najít své poslání, jak odhalit plán duše a smysl svého života. Nezbyde vám na ně totiž dost energie, síly a času. Cíle, ke kterým směřujete, by měli vždy mít návaznost na vaše pravé životní poslání, plán duše a smysl vašeho života. Dokud tomu tak není, pocítíte po každém dosažení vytyčeného cíle jenom letmý, krátkodobý pocit uspokojení či zadostučinění, brzy však začnete hledat něco víc. A stále víc a víc. A neuvědomíte si přitom, že život prochází mimo vás.

Když si budete stanovovat jakýkoli cíl, všímejte si, jak se u toho cítíte, co na to vaše duše, vaše srdce, vaše tělo? Jak se u toho cítí?  Má váš cíl kořeny a zdroj ve vašem srdci, ve vaší duši, nebo pouze v hlavě, příp. v touze mít či dosáhnout něčeho, co již dokázali a dosáhli jiní? Zeptejte se nejdřív sami sebe: „Pomůže mi naplnění tohoto cíle cítit se víc naplněnou/ým?“ „Souvisí tento cíl s mým životním posláním, plánem duše a se smyslem mého života?“ „Cítím u vytyčování tohoto cíle vášeň, naplnění, radost?“ „Jsem doslova ve vytržení u pomyšlení na každičký krok, který povede k splnění tohoto cíle?“ „Jsem celá/ý bez sebe vzrušením při pomyšlení na chvíli, kdy proběhnu cílovou rovinkou?“ „Je každá buňka mého tělo „zalita“ elixírem radosti z cesty k tomuto cíli?“  

3. PŘIVLASTNĚTE SI SVŮJ ŽIVOT

Chcete-li skutečně vzít život do svých rukou, být jeho absolutním pánem i „vlastníkem“, nedosáhnete to jinak, než že přestat hrát roli oběti. Pokud chceme najít a žít skutečný smysl a poslání svého života i plán své duše, měli bychom si uvědomit, že každá okolnost a událost, která se odehrála v našem životě, je výsledkem našich vlastních rozhodnutí. Dokud nepřevezmeme odpovědnost za nalezení svého poslání a smyslu života, nepřestaneme se stále vymlouvat nebo obviňovat někoho jiného a zůstaneme v pozici oběti, jednoduše nemůžeme odhalit ani smysl života, ani životní poslání, a už vůbec ne vést šťastný, radostný a naplněný život. Chcete-li tedy najít své opravdové poslání a smysl života a plán své duše, budete se muset se rozhodnout, jakou roli budete na jevišti svého života hrát: vládce/vládkyni nebo oběť? Skutečně naplněný život vyžaduje vlastní „životní kreaci“ a práci na formování svého života. Budete-li sami svým „životním návrhářem“ a současně „realizátorem návrhů“, odemknou se před vámi dveře, o kterých jste neměli ani tušení, dveře do nádherné říše, v níž budete jako ryba ve vodě.

Co je pro vás skutečně správné, víte vy sami, víte to v hloubi svého srdce a ví to i vaše duše, jak již bylo řečeno výše. Chce-li objevit své životní poslání, nesmí být pohonem vozidla vašeho života strach, úzkost, obavy. Rozhodnutí učiněné ze strachu je vždy nesprávné a toxické rozhodnutí. Ani trochu vám nepomůže pochopit smysl a poslání života, jenom vás ještě víc zmate.

4. VZPOMEŇTE SI NA VŠE, CO VÁM KDY PŘINESLO RADOST

Podívejte se zpětně na svůj život a najděte chvíle, události, situace, v nichž jste cítili největší radost. Bylo to, když se vám povedla úspěšná prezentace v práci? Nebo když jste vytvořili něco tvořivého? Anebo když jste vypěstovali své první nádherné květy? Upletli unikátní svetr? Věnčili smečku psů od sousedů? Napsali svou první povídku či báseň? Vzali po prvé do ruky tužku a hned nakreslili realistický portrét? Zvládli nový počítačový program? Chodili číst knížky seniorům? Naučili plavat skupinku dětí na táboře? Vytvářeli vonné kompozice z esenciálních olejů? Vyléčili kamarádovi poranění nějakou bylinkou, kterou jste znali od své babičky? Říkají vám vaši přátelé, že jste skvělí posluchači anebo jim dokážete skvěle poradit po každé, když se na vás obrátí? Případně něco úplně jiného? Pokud si uvědomíte, co vám kdy přineslo radost, obvykle také zjistíte, kde je zdroj vaší vášně, tudíž pravděpodobně i vašeho skutečného životního poslání, plánu duše a smyslu života.

Vaše opravdové schopnosti jsou vždy spojeny s pocitem radosti, jinak to nemůže být to pravé poslání. Když se zaměříte na činnosti nebo dovednosti, které vám jdou úplně přirozeně a současně vás nesmírně těší, zřejmě narazíte na své osobní vášně, které můžete proměnit v báječnou a rovněž ziskovou kariéru.

5. VYTVOŘTE IDEÁLNÍ VIZI SVÉHO ŽIVOTA

Než si položíte otázku: „Jaké je mé životní poslání?“ anebo „Jaký je plán mé duše“ či „Jaký je smysl mého života?“, měli byste nejdřív vědět, jak by měl vypadat váš vlastní ideální svět, váš ideální život a jak do něj zapadáte. Vytvoření životní vize zahrnuje identifikaci toho, jak by vypadal život, kdyby každý žil úplně naplno, včetně vás samých. To vám pomůže vybudovat cestu, která vás povede správným směrem k vašemu životnímu poslání a k radosti.

6. DEFINUJTE SVÉ SKUTEČNÉ POTŘEBY

Pokud jde o životní poslání, plán duše a smysl života, mnoho lidí ani neví, kde vlastně začít. Pokud spadáte do této kategorie, pomůže vám prozkoumání šesti lidských potřeb, které bez toho, abychom si toho většinou byli vědomi, ovlivňují naše rozhodnutí. Patří k nim: jistoty, láska, vztahy a spojení s jinými lidmi obecně, růst, vlastní přínos světu, rozmanitost. Uvedené potřeby nejsou úplně totožné se základními potřebami, které nám pomáhají přežít, spíš jsou částí potřeb nutných k nalezení smyslu života a životního poslání.

Nedostatek povědomí o vlastních potřebách může vytvářet falešné, resp. iluzivní představy o naplnění smyslu života. Iluzivní a falešné proto, neboť jsou ve skutečnosti založené na očekávání těch druhých, nikoli na našich opravdových potřebách. To je jeden z důvodů, proč se třeba klidně dostaneme na vrchol kariérního žebříčku, nebo si najdeme „dokonalého“ partnera, jsme v nejlepší formě, ale stále nejsme úplně a skutečně šťastní.

7. NAPIŠTE SVŮJ PŘÍBĚH

Psaní pomáhá utřídit naše myšlenky - a také objevovat nové, o kterých jsme možná ani netušili, že nám proběhli hlavou. Je dokonce prokázáno, že psaní deníku, sepisování myšlenek, vlastně také psaní jako takové zlepšuje paměť, snižuje stres a přispívá k dosahování cílů, což je velká pomoc u hledání životního poslání.

Když položíte na papír svůj příběh, běh svého života, můžete odhalit skryté významy, které byste jinak přehlédli. Začněte například tím, že si zapíšete odpovědi na následující otázky: Jaké silné stránky vám pomohly překonat těžké časy? Jak jste pomáhali a vskutku pomohli ostatním? A jak pomohli jiní lidé vám? Jakým způsobem jste podpořili někoho jiného? Jakou podporu jste dostali vy od dalších osob? Možná se vám to v této chvíli nezdá, ale důkladným a poctivým sepsáním odpovědí začnete rozeznávat prvky, které vám pomohou najít vaše životní poslání, plán duše i smysl života.

Pište si deník o svých pocitech a krocích, abyste mohli sledovat, zda linie následování cíle je vskutku zároveň linií vašeho vytouženého životního poslání a smyslu života.

8. UDĚLEJTE SI ČAS NA SEBE

"Jaké je moje skutečné životní poslání?", „Jaký je plán mé duše?“ je velice hluboká a zásadní otázka, jejíž zodpovězení vyžaduje čas a reflexi. Když strávíte veškerý svůj čas pobíháním od jednoho závazku ke druhému, nikdy si nebudete moci tiše sednout a navázat tak potřebné spojení sami se sebou.
Naplánujte si proto pravidelnou denní dobu pro sebe sama, abyste „vypnuli“ požadavky vnějšího světa a soustředili se na to, co chcete a potřebujete.

Když se cítíte u hledání životního poslání, plánu duše a smyslu života skleslí nebo vyčerpaní, zhluboka chvilku dýchejte a soustřeďte se. Vezměte si dostatek času na péči o sebe, ať už celý den ve wellness, týden v lázních, dvě hodiny na procházce lesem apod.  Když se důkladně a pravidelně budete nořit a dívat dovnitř, dokážete identifikovat své hodnoty, které jsou vůdčí sílou vašeho života. Těžko odhalíte své skutečné životní poslání, plán duše a smysl života, aniž byste se uvolnili, zrelaxovali a trávili dostatečný čas sami se sebou, se svými myšlenkami, emocemi, potřebami, se svými niternými zážitky a vhledy.

9. ZAUJMĚTE POZICI POZOROVATELE

Součástí nalezení životního poslání a plánu duše je akceptování vlastních možností. Místo toho, abyste byli frustrovaní sami sebou, něčím, co s vámi, vašimi schopnostmi, danostmi, vědomostmi, atd. souvisí, raději „odstupte od sebe“. Zkuste se na sebe podívat jako na vzácný obraz v galerii, čili s dostatečným odstupem. Poznávejte sami sebe kousek po kousku, postavte se do role sebe-pozorovatele.

Mějte se sebou trpělivost a soucit. Jenom si soucit nepleťte se sebelítostí! Mít pocit, že jste tak trochu ztraceni a nevíte, co je vaším skutečným posláním, plánem duše a smyslem života, může být někdy dezorientující a frustrující, buďte k sobě něžní, laskaví a chápající.

10. NAJDĚTE SVŮJ „KMEN“

Objevení životního poslání a plánu duše občas souvisí s objevováním toho, kam patříte, kde, v jaké skupině, v jakém „kmenu“ je vaše místo. Když se setkáme s „našimi lidmi“, máme pocit, že jsme doma: uvolněni a v pohodě, skutečně sami sebou. Vaše komunita vám pomůže v hledání a nalezení svého poslání.

Chcete-li najít svou kmenovou komunitu, platí opět: následujte své vášně. Připojte se k dobrovolnické skupině. Zúčastněte se kurzu a rozvíjejte dovednosti, které vás baví. Vyhledejte podporu online. Najděte „soukmenovce“, kteří mají rádi stejnou hudbu, knihy nebo hry. Říkává se, že jsme tím, čím jsou naši přátelé. Začleníte-li se do správného „klanu“, bude to pro vás prospěšné v každém ohledu.

11. BUĎTE FLEXIBILNÍ

Jednou z nejtěžších věcí u hledání životního posláni a plánu duše je zbavit se pout nebo až závislosti na staré identitě a zájmech, které nám již neslouží. Flexibilita v tomto případě znamená nestavět se do cesty změnám, naopak, vyjít jim v ústrety. Budete-li se držet sice známého a starého, ale již dávno překonaného, nic nového neočekávejte. To nové potřebuje nový a zejména volný prostor. A je jenom na vás, abyste flexibilně reagovali a uvolňovali průběžně jak cestu tak místo pro všechno nové, včetně vašeho životního poslání. Odmítáte-li opustit práci účetní, která vás vůbec nebaví, necítíte-li se v ní ani šťastní ani spokojení, máte-li spoustu výmluv, proč to nemůžete, nesmíte, nedokážete udělat, nikdy nenajdete své skutečné životní poslání a neodhalíte plán své duše, které by vás těšilo, a proto i přinášelo hezké živobytí. Pokud přece jenom na něco narazíte, nebude to ono, to pravé.

Budete-li svolní se měnit a růst, budou se měnit a růst i podmínky a okolnosti vašeho života a rozvinou se taktéž vaše schopnosti potřebné k naplnění životního poslání a splnění plánu vaší duše. Být flexibilní zároveň znamená být věrní sami sobě. Věrní svému vyššímu životnímu poslání a smyslu svého života.

12. POUŽÍVEJTE ENERGETIZOVANÉ ESENCE

Sáhněte po esenci Modrý paprsek stvoření anebo noste ve dne v noci přívěšek Modrého paprsku. Nejenom, že vás energeticky velice účinně podpoří u hledání životního poslání, odhalování plánu duše a smyslu života, ale také vám vrátí spokojenost a stabilitu, přivede vás k poznání toho, co je zapotřebí udělat, abyste své poslání a plán duše objevili, uvolní vás, uklidní a poskytne sílu i výdrž v časech životních přechodů a změn. Přivede vás na cestu, která vede ven z vnitřního i vnějšího chaosu, zvýší vaši intuici, sníží nesoustředěnost a roztržitost. 

Ať své životní poslání a plán duše najdete co nejdřív a žijete slastný, šťastný a báječný život!

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie, oficiální lektor projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: