Význam farieb v automatickej kresbe, anjelskej terapii a ich liečivá moc

Základnou substanciou anjelskej energie je Svetlo. Farby sú taktiež svetlo. Rozoznávame ich len vďaka fenoménu zvanému svetlo. Farby majú svoju vlastnú energiu, vibráciu, silu a môžu pôsobiť cez anjelský zásah rovnako účinne ako samotná energia anjelov. Bez ohľadu na priradenie farieb k jednotlivým anjelským bytostiam má každá farba svoj vlastný význam a môžete s nimi pracovať, či už prostredníctvom automatickej kresby, použitia farebných sviečok, rituálnych šatiek, drahokamov, oltárnych predmetov a anjelských vizualizácií v rámci anjelského vzývania, anjelských rituálov, meditácií, výkladov, alebo aj samostatne.

Niektorí z anjelov, ku ktorým sa priraďujú farby, majú svoje vlastné mená, niektorí iba pridelené kompetencie.

 

Bezfarebnosť, čírosť (krištáľová priehľadnosť)

Spoločne s liečivou silou anjelov pôsobí očistne a zbavuje toxických látok. Predstavuje jasnosť, čistotu, energiu mesiaca, spojenie s nekonečnom, integritu, poctivosť, jednoduchosť, pravdivosť a rozhodnosť. Symbol mystického spojenia s vesmírom.

Anjeli tejto farby: Anjel pravdy (Aduachiel), Anjel spravodlivosti (Samanthiel), Anjel výpočtov (Hethitiel)

Biela

Znamená v reči farieb a anjelov nekonečno, múdrosť, zanechanie čohosi zo svojej minulosti za sebou, energetizáciu na spirituálnej úrovni. Symbol a vyjadrenie čistoty a čistenia, nedotknuteľnosti, začiatku aj konca, otvorenosti. Znak Ducha, a tiež archu čistého papiera, na ktorý môžeme napísať či namaľovať čokoľvek, čo len budeme chcieť. Náznak vzniku čohosi nového a prechod k niečomu novému. Vyjadrenie Svetla, Boha ako najvyššej bytosti, učiteľa a vodcu.

Anjeli tejto farby: Anjel plánovania a prehľadu (Asthiel), Anjel začiatkov (Beleguel), Anjel učenia (Libuel), Anjel víťazstva nad strachom (Tarosiel)

Perlovo biela

V neverbálnej "farebnej" reči anjelov symbol ochoty a schopnosti otvoriť sa, akceptovať aj trpké skúsenosti ako lekciu, ktorá vedie ku konečnému zdokonaleniu našej bytosti. Symbol Vianoc, zrodenia a čistoty svätého dieťaťa, nevinnosť novorodenca a všetkých, ktorí sa znovu zrodia do nového duchovného vedomia. Taktiež farba Veľkej noci ako vyjadrenie víťazstva Ducha nad smrťou a duše naplňujúcej telo životom, zotrvania v náručí Univerza aj v čase, keď telo už prestalo existovať, pocitu bezpečia v lone Kozmickej Matky, nekončiacej nevinnosti nového života. Prejav netelesnej reality, ktorá mení navždy beh vecí, prielomu do neznámych transpersonálnych dimenzií duše, toku životnej sily do nevedomia, pripravenosti na bezprostrednú zmenu, procesu premeny čohosi neprijateľného v niečo nádherné a príjemné. Znamenie zjednotenia. Výzva na hľadanie zmyslu toho, čím sme, pripomienka Svetla.

Anjeli tejto farby: Panna Mári ako Kráľovná anjelov, Anjel ochrany (Cesariel), Anjel životného poslania (Verchiel)

Kontrast bielej a čiernej

Aj v anjelskej terapii a pri liečení anjelskými energiami je to kontrast absolútnej temnoty a čistého svetla. Biela ako symbol nového začiatku, odvanutia všetkého nadbytočného, ​​uvoľnenia miesta pre niečo nové, očistenia duše od chaosu a jej dozrievania po zasiatí semena, ktoré vykvitne do znovu oživeného záujmu o život, dočasného zmiznutia emócií do stratena, relaxácie tela nutnej na zotavenie. Čierna ako prvotná hmota a biela ako Duch, duch vstupujúci do hmoty, príchod svetla do temnoty. Biela farba naznačujúca ego, prekonávajúce ťažkú ​​skúšku archetypálnou energiou (čierna) a dušu vynárajúcu sa z tmavej noci (opäť čierna) do nového, doteraz nevyskúšaného a neznámeho spôsobu bytia na svete. A biela ako zosobnenie bezčasovosti a extázy, jednoty, z ktorej pochádza. Znak cesty od ničoty až k zrodenia, do stavu ľudskej bytosti, cesta ducha (biela) do hmoty, ale aj návratu zo svetla (života) do temnoty (smrti).

Anjeli tejto farby: Anjel koreňov a pôvodu (Asradiel)

Broskyňová

Symbol ženskej vitality a dlhého života, ženského princípu a sobáša. Keďže anjeli rešpektujú dualitu nášho sveta, jeho póly a protipóly aj protiklady, je taktiež farbou ženy ako stelesnenia záhrady potešenia a rozkoší, pripravenosti na bohatý a zmysluplný sexuálny vzťah, uvoľnenia tvorivého potenciálu duše. Znak prítomnosti ženskej energie a vibrácií s jinovým nábojom, formovanej v skrytých hlbinách vlastnej bytosti.

Anjeli tejto farby: archanjel Gabriel, vyšší anjelský princíp Šechina (ženský aspekt Božstva, "Vonku spočívajúci")

Čierna

Farba prejavu kreativity (všetko povstalo z pôvodnej temnoty), aktivity súvisiacej s pohľadom na temné stránky vlastnej osobnosti a ich prijatím a s vysporiadaním sa s vlastným tieňom. Stelesnenie neznáma, odriekania, pokánia, prostoty, temnoty ako formy pre nový život. Čierna tiež ako symbol a vyjadrenie dočasného oddychu a času odpočinku, obdobia najvhodnejšieho ku koncentrácii alebo k modlitbe, nového začiatku (v tom sú významy čiernej a bielej obdobné), podstaty bytia, introspekcie, potreby obzrieť sa, schopnosti nechať veci odchádzať, tmy ukrývajúcej vo svojich hlbinách svetlo, konštruktívneho stavu pokoja, zotavovania sa zo všeobecného preplneniu. Prahmota a hmota vo svojej najhlbšej podstate.

Anjeli tejto farby: Anjel plánovania a konštrukcie (Sporkudiel), Anjel noci (Sailiel), Anjel odosobnenie sa a Anjel rozlúčky

Červená

Predstavuje zrelosť, blahobyt, vnútorné teplo, lásku, vášeň, izolovanú ochranu, uzatvorenie sa navonok, objektivitu a regeneráciu, odvahu a statočnosť. Symbol spojenia so Zemou a otázok prežitia či materiálnej stránky života. Farba kráľov a muža, symbol a vyjadrenia kráľovskej moci, vitality, znamenia a nositeľa života, krvi, ohňa, hrdosti, pohotovosti, veľkorysosti, pochopenia, podnetu k zvýšenej činnosti, energie a vôle.

Anjeli tejto farby: Anjel blesku (Baraqiel), Anjel tepla (Deusel), Anjel tvorivosti (Seraphel), Anjel sebarealizácie a plnenie prianí (Plagiguel), Anjel utíšenie nepokoja a výbušnosti (Saamiel)

Jasne červená

Farba posilňujúca, fyzicky stimulujúca, zosobňujúca veselosť, oheň emócií. Symbol duchovnosti či transformácie alebo dokonca najvnútornejšieho, posvätného ohňa. Vyjadrenie aktívneho temperamentu, mužnosti, energie potrebnej k nášmu prežitiu. Ukazovateľ silnej vôle byť úspešný.

Anjeli tejto farby: Anjel vytrvalosti (Miguel), Anjel temperamentu (Eguel), Anjel liečivých vibrácií a energie (Doradoel), Anjel denného svetla (Schimschiel)

Krvavo červená alebo čerešňová

Symbol citových funkcií, intenzívnych emócií a ich zintenzívňovania, ohňa aj transformácia našej duše. Znak zmyselnosti, sexuálnej lásky, erotiky, túžby. Sila a moc vášne.

Anjeli tejto farby: Anjel vyžarovania (Carbiel), Anjel ochrany pred sklamaním v láske (Simiel), Anjel premeny (Mizariel), Anjel Gabriel, vládca ohňa (nie archanjel Gabriel!)

Dúhová

Vyjadrenie aktivácie životnej sily. Znak prítomnosti vyšších síl, anjelov, svetelných bytostí a Boha. Symbol intenzívneho prebúdzania sa (pričom to môže byť veľmi liečivé), nového zrodenia, spojenia a zmierenia s Bohom, zasvätenie do tajov prírody.

Anjeli tejto farby: Kristus ako Pán anjelov

Fialová

Predstavuje spiritualitu a spirituálne autority, vyššie Ja, nový rast, spaľovanie všetkého negatívneho, liečenie a službu, hĺbavé úvahy a dokončovanie. Farba známky života, života pre život samý, tmavého hroznového vína a vínovo temného mora, živej predstavivosti a tvorivého úsilia, prechodu, sprostredkovania medzi dvoma svetmi či pólmi. Symbol snívania a romantiky, tiež snov ako anjelských a spirituálnych posolstiev, siahania do hlbších vrstiev duše ako zdroja inšpirácie, schopnosti "ísť do seba". Môže byť znakom psychologického splynutia s matkou, procesu osobného rastu, rozvíjania tvorivosti a energie kreatívnych a tvorivých činov, kľudného pohybu energie od niečoho hľadajúceho k niečomu, čo sa stane slobodným na inej úrovni a vnútorného pokoja. Upokojuje, tíši a má vynikajúce antistresové účinky.

Anjeli tejto farby: Anjel milosrdenstva a súcitu (Asturel), Anjel meditácie a rozjímania (Zahpkiel), Anjel súcitu a lásky k blížnemu (Therotiel), Anjel prognóz a veštenia (Speradiel)

Hnedá

Predstavuje múdrosť, prírodné, tzv. alternatívne spôsoby liečenia. Symbol stability, prapôvodných síl vesmíru i Zeme, sily harmonizácie a rovnováhy, intuitívneho poznania, avšak taktiež túžby nebyť priemerný, ale naopak stáť je výnimočným. Znak pokoja.

Anjeli tejto farby: Anjel ochrany pred otrasmi a zemetraseniami (Siiel)

Korálová

Symbolizuje skúšky osobnosti, možnosť zbaviť sa frustrácie a starých návykových vzorcov, oslobodiť sa od rôznych foriem závislosti. Prináša šťastie do ľudských obydlí, chráni pred podvodom a zradou. Farba obetovania svojej vlastnej individuality v prospech celku a spoločnosti. Symbol vyššej intuície a najhlbších tušení, spojenie vedomia s nevedomím, spontánnosti. Predstavuje schopnosť prijímať lásku vo všetkých jej podobách a radovať sa z nej.

Anjeli tejto farby: Anjel intuície, Anjel komunity a druženia

Levanduľová

Pripomienka blaženého stavu detstva, do ktorého sa môžeme utiekať ako na miesto odpočinku, liečenia alebo inšpirácie. Symbol vrcholného zážitku v nedávnej minulosti alebo blízkej budúcnosti.

Anjeli tejto farby: Anjel kryštalizácie (Cambiel), Anjel svetla a čistoty (Zerosiel)

Jasne modrá

Farba spojenia so svojím vyšším Ja, teda súčasne aj s anjelskými bytosťami. Vyjadrenie introverzie, bohatého vnútorného života, schopnosti ponoriť sa do hlbín vlastného vnútra. Symbol upokojenia, rastúceho duchovného uvedomenia.

Anjeli tejto farby: Anjel chemických procesov (Hamaliel), Anjel ovládnutie priestoru a astrálneho putovania (Ramodiel)

Kráľovská modrá

Predstavuje hlbokú múdrosť, autoritu, efektívnosť, rozhodnosť, triezvosť, objektivitu, úctu. Vyjadruje ochranu, silu, jasnosť a liečenie aj v zmysle liečenia svetlom, energiou, anjelským zásahom. Symbol ženskosti a Novu, mysticizmu, schopnosti nadhľadu a teda aj jasnozrivosti, jasnovidnosti a jasnoslušnosti ako vedomého prístupu, tiež "tretie oko".

Anjeli tejto farby: Anjel mystického nadšenia a večného blahoslavenia (Cosmoel), Anjel filozofie a múdrosti (Liriel)

Nebeská modrá

Symbol schopnosti milovať bez akýchkoľvek očakávaní a obmedzení, vyživovania, poskytovania potravy. Farba vesmíru, vody, hĺbky, oceánu, Veľkej Matky, sýtiacej matky, mieru, diaľav, hľadania lásky a oddanosti, nehy, vernosti, ženskosti, senzitivity, pokoja, súladu, schopnosti rozdávať sa bez nároku na odmenu, materstva. Predstavuje svätú pannu, Matku božiu a kráľovstvo nebies, ako aj všetky bohyne milosrdenstva, odpustenia, súcitu a liečenia. Symbolizuje krst, požehnanie, očistu a ochranu, dobromyseľnosť, miernosť, intuíciu, slobodu, introverziu, diplomaciu, vedenie a bytie obrátené do seba. Zosobnenie rýchlosti, komunikácie, priamočiarosti a bezprostrednosti.

Anjeli tejto farby: Anjel osvieženia ducha, duše i tela (Dosoel), Anjel zľutovania a milosti (Fenel), Anjel prílivu, odlivu, biorytmov a rytmu (Konfertiel), Anjel dažďa (Matariel), Anjel komunikácie, reči, jazyka a slovného prejavu (Samothiel)

Sýto modrá

Symbol a vyjadrenie spravodlivosti, vznešenosti, riadenia, prehodnocovania, tradície, uvedomenia si hlbšej reality, vnímania nekonečnosti času, ktorá je za udalosťami a konečnosťou osobného ega a jeho vedomia, a tiež božských sfér.

Anjeli tejto farby: Anjel hromu (Baamiel), Anjel krupobitia (Baradiel), Anjel lietania (Hethetiel), anjeli vánkov (Rikbiel, Ruchiel), Anjel dopravy a cestovania (Sanothiel)

Purpurová

Súvisí z bezpodmienečnou, neobmedzenou a nič nežiadajúcou láskou a oddanosťou, obetavosťou a službou ostatným, čo sú vlastnosti, ktorým nás učia anjeli už svojou prítomnosťou v našich životoch. Symbol lásky k najnepatrnejším veciam a k všedným impulzom života. Predstavuje radostné, bezstarostné očakávanie budúcich vecí, predstavivosť, kooperáciu a nachádzanie zmyslu života. Zosobňuje taktiež víťazstvo, majestátnosť, seriózne úmysly, lojalitu. Purpurové anjelské svetlo stimuluje prúdenie životnej sily a energie, pôsobí cez všetky čakry na celé telo. Zvyšuje a podporuje pozornosť.

Anjeli tejto farby: Anjel dôležitých spirituálnych udalostí stojaci nad poriadkom sveta (Hanael), Anjel pokoja, ticha a zahĺbenia (Katzachiel), Anjel úspechu (Stamiel)

Oranžová

Symbol spojenia tela a duše, manželského šťastia, stálosti vzťahov, snaženia, rovnováhy, harmonického rozvoja, tepla, plameňa a zapadajúceho slnka, spokojnosti, pohody, aktívneho úsilia, zdravého presadzovanie sa, silného zmyslu identity. Farba harmónie, dôvery, inštinktívnej múdrosti, oddanosti, potreby spolupatričnosti a nezávislosti. Zosobňuje elán a nadšenie, individualizáciu, družnosť.

Anjeli tejto farby: Anjel vôle (Malchjdael), Anjel uzdravovania a liečenia (Auretiel), Anjel splnenia pozemských prianí, Anjel vitality

Žiarivá oranžová

Vyjadrenie osvietenia, inšpirácie, prebudenia vedomého bytia, dosiahnuteľné tiež cez kontakt s anjelskými bytosťami. Symbol vyžarovania, presadzujúcej sa energie. Znak príťažlivosti a atraktivity. V anjelskom liečení vhodná pre zvyšovanie úrovne fyzickej energie.

Anjeli tejto farby: Anjel sebavedomie, bezpečia a rady (Malquiel), Anjel hudby (Bokumiel), Anjel naplnenie, Anjel krásy

Ružová

V anjelskej terapii symbol lásky, priateľstva, sebalásky, blízkosti, príbuzenských vzťahov. Predstavuje ducha prestúpeného energiou, nevinnosť zdravého dieťaťa, emócie a mladosť, telo a vzkriesenie, potešenie tela, nehu a potrebu starostlivosti, zdravie, vyžadujúce našu pozornosť. Farba zosobňujúca integráciu ženského princípu do moderného muža, vnútorné dieťa a dušu, rozpustenie protikladov, splynutie mužského a ženského princípu, zdôraznenie dôležitosti zapojenia mužského aj ženského aspektu do procesu transformácie, sobáš, emocionálny život, radosť zo zmyslových možností tela, hľadanie toho , čo je v nás nové.

Anjeli tejto farby: Anjel kozmickej lásky a mystických zážitkov (Asmodel), Anjel magnetizmu, a tiež liečenie magnetizmom ((Murjel)

Svetlo ružová

Farba ženskej, intuitívnej a inštinktívnej energie, sily ženy v jej pravej podstate. Spirituálna sexualita. Predstavuje bezpodmienečnú, bezvýhradnú lásku, prijatie, starostlivosť a jemnú nehu.

Anjeli tejto farby: Anjel radosti a potešenia zo života vôbec (Tattwaiel)

Sivá

Symbol neutrality, pôstu, svojho vlastného posvätného priestoru, hmly, vykúpenia, múdrosti, zamyslenia nad minulosťou, rovnováhy protikladov, absencie emócií (v zmysle nevystavovania sa zmietaniu prechodnými city), hľadania strednej cesty k problémovým morálnym otázkam, vnútorného pochopenia paradoxu ľudskej existencie, prirodzenej zastávky na púti životom.

Anjeli tejto farby: Anjel pohybu a hudby (Riguel), Anjel vedy a písania (Senekel ), Anjel fyzických zákonitostí (Segosel)

Strieborná

Symbol čistoty, Luny, svetla ženského vedomia, ženských božstiev, nadprirodzených síl, hrdinských činov ženskej povahy, iniciatívy v oblasti liečenia, rodinných vzťahov, tvorivosti, odrazových schopností zrkadiel, hlbokých emócií, kovu.

Anjeli tejto farby: Anjel duchovnej, duševnej i telesnej očisty (Tutiel), Anjel hviezd, hvězdářství a astrológia (Rahthiel), Anjel mesačného svitu, prílivu a odlivu (Ophaniel), Anjel smrti (Asrael)

Tyrkysová

Farba šťastia, ľahkosti bytia, takisto však slobodného ducha, jasného myslenia, mentálnej rovnováhy, jasnozrivých schopností, a tiež nového tisícročia, do ktorého sme nedávno vkročili. Anjelský symbol vciťovania, prijatia a súcitu, vyjadrenia emócií, poskytovania dostatočného priestoru svojmu vnútornému dieťaťu a jeho vonkajším prejavom, hravej spontánnosti a optimizmu. Predstavuje dôveru vo svoju intuíciu, schopnosť znášať zmeny so všetkými ich dôsledkami, vnútorné, najbytostnejšie Ja, tiež slobodu, inteligenciu, múdrosť, učenie a umenie. Zosobňuje aj komunikáciu prostredníctvom umeleckých výrazových prostriedkov podporovanú anjelskými bytosťami.

Anjeli tejto farby: Anjel kombinácie a schopnosti písomného vyjadrenia (Balachiel), Anjel strážny, Anjel usmerňovania, vychovávania, učenia a vedenia (Salaziel)

Zelená

Symbol sviežosti, mladosti, zdravia, nádeje, rastu, rozvoja, bytia v stave rozvoja, nových začiatkov. Znak dôvery, senzitivity, plánov do budúcnosti, nových možností, nevinnosti, nadšenia, schopnosti pripútať sa k niekomu v dôvernom sexuálnom vzťahu, nového vnútorného života.

Anjeli tejto farby: Anjel štúdia a učenia (Ambriel), Anjelský ochranca zvierat (Komutiel), Anjel rastu (Resethiel)

Modrozelená a smaragdovo zelená

V anjelskej terapii symbol stálosti, pevnosti, konštantnosti, zotrvačnosti, pevného a neotrasiteľného presvedčenia a silnej vôle. Vyjadrenie zdravého sebavedomia a uvedomenie si vlastnej ceny. Predstavuje liečenie, hojenie a uzdravujúcu silu prírody.

Anjeli tejto farby: archanjel Rafael, Anjel nachádzania cesty "domov" (Hachamel), Anjel výživy a stravovacích návykov (Konfitiel), Anjel poriadku (Malachiel), Anjel vodných plôch (Sabtiel), Anjel bdelosti a pomôci pri vyčerpaní (Shariel)

Sýto zelená

Vyjadrenie života a jeho regeneračných schopností, jari v živote aj v prírode, schopnosti vciťovania či empatie. Farba tvorcov a stvoriteľov, hojnosti a bohatstva, ktorými nás anjeli na požiadanie radi zahrnú.

Anjeli tejto farby: Anjel vzostupu, vývinu a zrelosti (Jophaniel), Anjel rozmnožovania (Labael), Anjel vodných ciest a cestovateľov (Sautiel)

Zlatá

Symbol vnútornej dôvery v pozitívne životné východiská. Predstavuje silu ukrytú za poznaním svojho poslania, spojenie Boha s človekom, svetlo, takisto však zlato ako bohatstvo ducha. Zosobňuje tiež múdrosť, stálosť, otca, slnko, zjavenie svätého Ducha, svetlo mužského vedomie, zdravie.

Anjeli tejto farby: archanjel Michael, Anjel šťastných náhod a blaha (Asinel), Anjel hmotného zabezpečenia (Emkiel)

Žltá

Symbol vedomia a aktívneho zapojenia dynamiky vedomia, teda vôle, samostatnosti, kontrolovaného nasadenia efektívne energie. Vyjadrenie zmeny, cieľavedomosti, dravého popudu k niečomu novému. Znak bezprostrednosti, nádeje, prehodnocovania rozhodnutí, uvedomenia si seba a svojej individuality, slobody myšlienok a citov, potreby uvoľniť napätie a zmierniť konflikty. V poňatí anjelského liečenie znamená tiež koncentráciu, sústredenie a pozornosť.

Anjeli tejto farby: Anjel zmierenia, útechy a udobrovania (Hestiel), Anjel mieru a vnútorného pokoja (Parkaduel), Anjel sily (Lamachael)

Zlatožltá

Symbol nežnosti, naplnenia, hojnosti, "povýšenia" a postupu, zrelosti. Predstavuje tiež anjelské a pozemské osvietenie, svitanie po temnej noci duše, z ktorej nám anjeli pomáhajú dostať sa svojou milujúcou prítomnosťou.

Anjeli tejto farby: Anjel Slnka (Galgalliel), Anjelský sprievodca pri hľadaní životnej cesty (Melathiel)

Žiarivá žltá

Symbol duševnej aktivity, intuície, aktívneho, plodného princípu, zvedavosti a bdelosti, čulosti a ostražitosti. Vyjadrenie múdrosti. Manifestuje sa predovšetkým cez slovo, optimizmus, dôveru v budúcnosť, inteligenciu, moc, naplnenie svetlom. V chápaní anjelskej terapie znamená preniknutie do budúcnosti, hľadanie nového, ešte nestvoreného.

Anjeli tejto farby: Anjelsky Strážca karmy (Karmael)

Žltozelená

Symbol všetko otvárajúceho očakávania, nádeje a túžby, cez ktorú sa môžeme napojiť na anjelské bytosti a dosiahnuť ich naplnenie.

Anjeli tejto farby: Anjel duchovnej plodnosti (Zuriel), Anjel oddychu a zdravia (Samuel)

Všetky farby spektra spoločne

Symbol nového nastolenie poriadku, utvorenie vlastného názoru na seba a na svoju minulosť. V duchu anjelskej terapie súhrn všetkých možností.

Anjeli tejto farby: Anjel večnosti

Aj o farbách v automatickej kresbe bude v najbližšom seminár v Bratislave 3.-4.2.2018: www.angelcity.cz/products/andelska-kresba-channeling-a-terapie1/

Judita Peschlová, prvý certifikovaný terapeut anjelské terapie v ČR aj v SR

Čítali ste už moju najnovšie knihy vydané v nakladateľstve Meduňka "Archanjeli v mojich dlaniach", "Nebo v prenájme: Anjeli zázrakov" alebo "Anjelský kalendár na rok 2018"?

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: