STRUČNE K DEJINÁM TAROTU

 
Za kolísku tarotových obrazov sa považuje od Atlantídy , Starého Egypta cez Indiu, Čínu a krajiny obývané starými Hebrejmi tiež sám kozmos. Niektoré hypotézy vyvodzujú z istých vlastností Tarotu jeho vesmírny pôvod. Podľa týchto kozmických teórií nám Tarot z hlbín Universa priniesli, odovzdali - a jeho posolstvo šifrované pre nevidiacich, nevedomých a nezasvätených - obyvatelia inej planéty , alebo medziplanetárnych priestorov . Čo vieme už s väčšou istotou je , že v 14. a 15. storočia sa na šľachtických dvoroch Francúzska, Talianska a Španielska objavujú súpravy zvláštnych obrázkov v rozmeroch, ktoré sa pomestia do menšej plochej krabičky . Veľakrát sú zdobené zlatom, ktoré malo zabrániť ich predčasnému opotrebovaniu a zmazaniu zobrazených výjavov. Hovorí sa, že boli vytvorené ako cyklus predstavujúci beh sveta . Podľa najrozšírenejšieho tvrdenia je Veľká arkána iného pôvodu ako arkána Malá. Tá sa pripisuje cigánskemu etniku, ktoré sa pomerne rýchlo po svojom príchode na východný okraj starého kontinentu rozšírilo - vraj aj so spomínanými kartami - po celej Európe. Kniha pravdy a života s voľnými 78 stranami prechádzala svojím vlastným vývojom, až sa celkom oddelila od hracích kariet a najmä kariet vykladacích, ktoré zostali aj podľa dodnes používaného názvu " Cigánske karty " doménou potulných, kočovných skupín. Hracie karty sa údajne vyvinuli z obrazov Malej arkány a v súčasnosti by sme ich skoro nespoznali. Až takou veľkou "transformáciou " prešli. Povedomé by nám boli niektoré dvorné a číselné karty a snáď ešte tzv. Jolly Joker. Kedysi nebol Tarot žiadnou lacnou záležitosťou. Objednávali si ho predovšetkým bohatí príslušníci vyšších vrstiev a dokonca kráľovských dvorov alebo aj samotní králi. Tlač neexistovala, obrázky v malom, kartovom formáte sa ručne premaľovávali či rozmnožovali. Napriek tomu sa pôvodná symbolika dochovala až do čias francúzskej revolúcie . Tvrdí sa, že v uvedenom historickom období slúžil Tarot svojim zriedkavým majiteľom ako tvorivá, zvedavosť utišujúca a túžbu po poznaní zaháňajúca hra. Najneskôr v 18. storočí sa z hravej pomôcky mocných stáva pravdivý a významný nástroj reflexie a sebareflexie. Začína byť opäť považovaný za úctyhodnú Knihu múdrosti s neviazanými stránkami a s obrázkami namiesto textu. Vzťah k tarotovému médiu sa prudko mení k lepšiemu opäť koncom 19. a začiatkom 20. storočia, kedy vzniká celý rad tarotových súborov. K všeobecnému nárastu záujmu o tarotové karty došlo v poslednej tretine posledného storočia druhého tisícročia. Počet tarotových setov vzrástol na niekoľko stoviek, pričom jeho vnútorná štruktúra a symbolický základ zostali zachované. Z nositeľa závažných aspektov prastarého poznania, z dôležitého artefaktu starovekých mystérií, zo zneváženého prostriedku magických rituálov a z nástroja hravého poznávania sa v priebehu vekov stáva sprievodca ľudí po krivolakých chodníkoch ich životov, pomocník v núdzi, učiteľ vedomostí rozšírených o netušené poznatky. Možnosti jeho aplikácie sú nepreberné, a nástupom tretieho tisícročia budú celkom iste rozšírené. Celý potenciál Tarotu však nemôže snáď byť nikdy vyčerpaný...
 
ŠTRUKTÚRA TAROTU (MAPA UNIVERZA)

 

Tarot ako celok je vo svojej klasickej a tradičnej podobe súborom 78 kariet ilustrovaných obrázkov alebo tiež - v prípade číselných kariet Malých arkány - príslušným počtom symbolov. Rozdeľujú sa do dvoch základných súborov : Veľkých a Malých arkán (v mojom podaní aj Stredných, čo sú Dvorné karty Malých arkán, „karty s figúrou“), čo v preklade znamená Veľké a Malé tajomstvo. Konečne sme sa teda dostali aj k tomu, čo znamená ATU: karty Veľkých arkán (trumfy, 22 domov múdrosti, v starom Egypte znamená slovo atu Dom alebo Kľúč) Veľká arkána je obyčajne zostavená z 22 tromfov (trumfy, ATU a pod.), teda z 22 kariet očíslovaných od 0 po 21. Niekedy býva karta s číslom 0, Blázon, umiestnená až za 21. kartu na koniec radu kariet Veľkých arkán (alebo v sete existuje Blázon ako 0 aj ako 22, a to na začiatku ďalšieho, nového cyklu nekonečného príbehu ľudstva, človeka, Univerza...). Malá arkána (obrazový výklad síl v prírode) s 56 kartami je rozdelená do štyroch skupín podľa farieb (živlov, symbolov), z ktorých sa postupom času vyvinuli farby bežných hracích kariet celého sveta: Poháre ( Kalichy, Čaše, Kvety atď.) = voda (Poznanie, radžas, Mem) Meče (Blesky atď.) = vzduch (Šťastie, tamas, Alef) Pentakle (Mince, Kotúče, Disky atď.) = zem (Tau Hole (Oštepy, Kyjaky atď.) = oheň (Bytie, sattva, Šin) Každá zo štyroch farieb (živlov) má desať číselných kariet v poradí od Esa (Jednička) po Desiatku plus ďalšie štyri - dvorné – karty, Kráľa, Kráľovnú, Princa a Princeznú. Kráľovský dvor však pri niektorých tarotových sadách podlieha zmenám "funkčného zaradenia". V najrozšírenejšom Tarote dvadsiateho storočia, v sete Rider-Waite, nájdeme Kráľa, Kráľovnú, Rytiera a páža. V druhom najznámejším sete Aleister Crowleyho sa v paláci Malých arkán producíruje Rytier, Kráľovná, Princ a Princezná. Tieto mätúce názvy nemajú za účel spliesť prípadných začiatočníkov. Dôvody k rôznorodosti pomenovania dvorných kariet u rôznych autorov sú hlbšie, než by sa mohlo zdať. Povrchnejším a ľahšie pochopiteľným vysvetlením je zmena v systéme následníctva trónu na panovníckych dvoroch stredoveku .

 
VEĽKÁ ARKÁNA A ARCHETYPY TAROTU
 
Trumfové karty odhaľujú naše kľúčovú zážitky, najsilnejšie vplyvy pôsobiace na naše pozemské bytie a najväčšie životné drámy. Poskytujú prehľad jednotlivých krokov prebiehajúceho vonkajšieho alebo vnútorného vývoja jednotlivca. Každá z kariet Veľkých arkány predstavuje samostatný archetyp, základný vzor, stav alebo významnú skúsenosť na ceste osobného rozvoja. Archetypy nemôžeme - a v žiadnom prípade by sme ani nemali - rovnako ako tarotové karty zaraďovať do hraničných kategórií negatívne - pozitívne, zlý - zlý, čierny - biely. Samé o sebe ich nie je možné takto charakterizovať, pretože sú vo svojej podstate neutrálnej povahy, tak ako napríklad prírodné živly priradené k jednotlivým farbám Malých arkán. Konštruktívny alebo naopak deštruktívny vplyv a pôsobenie archetypov alebo iných obsahov tarotových kariet spočíva v našom postoji k nim. Účinok a moc archetypov zakliatych v Tarote však nevychádza len z toho, ako sa k nim staviame, ako ich hodnotíme a vnímame, ale aj z toho, či sa im poddáme, podľahneme im alebo im tvrdošijne vzdorujeme, či ich ignorujeme alebo plne rešpektujeme, či s nimi urputne bojujeme alebo sa ich snažíme pochopiť a prijať. Archetypy môžu byť v našom živote a vo svete nášho vnútorného prežívania prítomné kedykoľvek alebo stále, ale najčastejšie sa ohlasujú v krízových obdobiach vyžadujúcich nasadenie celej našej vnútornej sily. Najzreteľnejšie je ich účasť na našom duševnom bytí v dôležitých prechodových obdobiach a v priebehu významných životných zmien, označovaných za univerzálnu ľudskú skúsenosť. V dobe fyziologických premien sa aktivizujú obzvlášť výrazne. Rovnako ako sú orgány tela všetkých ľudí v podstate rovnaké, sú identické aj archetypy, vstupujúce do našich životov, ktorým dávajú zmysel. Nemajú osobnú, individuálnu podobu, sú povahy kolektívnej, a teda spoločné pre všetkých ľudí .
 
ZAČIATOK ARCHETYPÁLNEHO PRÍBEHU TAROTU O CESTE (NIELEN TERAJŠÍM ŽIVOTOM)…
 
0. Blázon Prichádzame na hmotný svet Matky Zeme nezaťažení minulosťou, čistí a nevinní. Kdesi v kútiku duše si prinášame akoby v šatke zviazané, a preto naším vonkajším zrakom neviditeľné a bežnými prostriedkami vnímania človeka nepoznateľné a utajené poznanie súvisiace so všetkými stupňami a krokmi nášho predchádzajúceho vývoja. Začíname znovu takmer "od nuly". 
 
1. Mág Už v útlom pozemskom detstve sa snažíme čo najrýchlejšie dostať ku všetkým prístupným "tajomstvám", predovšetkým však tajomstvám "reči", učíme sa hovoriť, aby sme pochopili, komunikovali a - ovládali. A tak pomaly zabúdame, potláčame novozískanými znalosťami a schopnosťami dôležitosť poznania, že zákony Vesmíru a Kozmickej inteligencie platia aj tu, na Zemi. Ešte si letmo pamätáme nejasné etapy svojej nepozemskej cesty i predchádzajúcich pozemských pútí, ale s prílivom informácií z každodenného sveta okolo nás a čoraz pevnejším vrastaním do hmotného rámca života "teraz a tu" sa nám všetky stopy spomienok strácajú. 
 
2. Veľkňažka V ďalšej etape svojho terajšieho života často cítime nostalgiu a smútok za niečím, čo je akosi nehmatateľné a neuchopiteľné a čomu veľmi nerozumieme. Chceme však pochopiť, dopátrať sa, ale narážame na prekážky, ktoré nám múdrosť Univerza stavia do cesty. "Nevedieť" je väčšinou v takýchto prípadoch darom, ktorý dostávame, aby sme boli schopní znášať nezriedka trpké a utrpenie prinášajúce poučenia v jednotlivých ročníkoch školy osudu. Stáva sa, že občas nechceme prijať pomoc ochrannej ruky, ktorá nám v našom vlastnom záujme bráni zatiaľ pokročiť vpred, a tým aj nahliadnuť späť. Bojujeme s ňou a nechápeme, že tento boj je márny. Kto by dal dieťaťu do rúk ovládací panel diaľkovo riadenej strely? Začíname cítiť vplyv ženského princípu, ktorý svojou nežnosťou, ale niekedy i chladným odstupom pripravuje pôdu a priestor pre vytváranie ciest či chodníčkov, po ktorých budeme v budúcnosti kráčať.
 
3. Cisárovná Až do adolescencie sme predovšetkým pod hlbokým vplyvom materskej výchovy alebo v prípade absencie matky materského spôsobu výchovy, ktorú prijímame nielen vo forme lásky, bezpečia a pohody, ale občas aj ako čosi obmedzujúce. Súčasne sa učíme nalaďovať na skutočný, hlboký ženský princíp, nachádzať v sebe svoju Animu, žiť svoje ženské Ja, splynúť so svojou Bohyňou a chovať sa ako ozajstná Kráľovná svojho života. 
 
4. Cisár Začíname pociťovať vplyv prítomnosti či neprítomnosti otca a autority predstavovanej mužským princípom (ktorá je bohužiaľ v dnešnej dobe často zastupovaná tou istou osobou, ktorá nám dáva pocit lásky, bezpečia a pohody, pretože dostávame za úlohu vyrovnať sa s prítomnosťou len jednej stránky dvojprincípu jednoty). Mužský princíp nám dáva pocit istoty a vyvažuje ženský princíp, ktorý sa doteraz možno výraznejšie prejavoval na zvolenej ceste životom. Stáva sa však, najmä v neskoršom štádiu nášho vývoja, že sa proti tejto autorite otvorene či vnútorne staviame a búrime, pretože príliš intenzívne presadzovaná, "mužsky" chápaná autorita, ktorá neberie do úvahy všetky aspekty našej individuality - vrátane schopností a daností, ktoré sme si do tohto života priniesli - vzbudzuje vzdor, odpor a hnev, najmä v citlivom až precitlivenom veku puberty. 
 
5. Veľkňaz Okrem rodičovských autorít vstupuje do nášho života iný aspekt: autorita učiteľa. Nie je to len povinné učenie riadené zákonmi krajiny, v ktorej žijeme, ale aj príchod učiteľa, ktorého sme si zvolili sami - či prípadne zaslúžili - v priebehu terajšieho či minulých životov. Získavame buď ochrancu alebo niekoho, kto voči nám zneužíva svoje postavenie a moc, prípadne je pre nás skúškou toho, do akej miery sme schopní odolávať vplyvu dogmy, demagógie, fanatizmu... V konečnej fáze obdobia "Veľkňaza" si uvedomujeme (niekedy však nechceme uvedomiť), že najlepším učiteľom v tomto živote je práve život sám, a nakoniec: my sami. 
 
6. Milenci Postupujúcim poznaním zbavení detskej a mladíckej nevinnosti sa v tejto fáze dostávame do etapy života ovplyvnenej kontaktmi, stretnutiami a vzťahmi s rôznymi osobami nášho bližšieho, širšieho i širokého okolia, predovšetkým vzťahmi intímnymi, mileneckými, manželskými a následne rodičovskými... 
 
PRÍBEH OBRAZOV TAROTU POKRAČUJE SAMOZREJME ĎALEJ, A NIE JE TO LEN JEDEN PRÍBEH, ALE TOĽKO PRÍBEHOV, KOĽKO JE ĽUDÍ, SITUÁCIÍ, VZŤAHOV, OKOLNOSTÍ... ĎALŠIE SA OKREM MNOHÝCH INÝCH VECÍ DOZVIETE NA ATU – ARCHETYPÁLNEJ TAROTOVEJ UNIVERZITE...
 
 
 
 
ŽIVOTNÉ DOPOLUDNIE A POPOLUDNIE V ARCHETYPOCH TAROTU 
 
Ak by sme sa chceli symbolicky oprieť o Jungovo rozlišovanie psychológie životného dopoludnia a životného popoludnia, tak ku prvému obdobiu by sme mohli priradiť karty číslo nula až desať a do druhého karty číslo jedenásť až dvadsaťdva. V prvom období sa človek začína zo svojej vnútornej orientácie dieťaťa (Blázon) preorientovávať navonok (Mág), prispôsobovať sa svetu okolo seba, najčastejšie však prostredníctvom užšieho kolektívu od rodiny cez školské ustanovizne až po iné formálne či neformálne skupiny (Cisár a Cisárovná), stávať sa ich súčasťou, často pasívnou (Veľkňažka), neskôr nachádzať vlastné uplatnenie v spoločnosti (Veľkňaz), vo vzťahoch k druhému pohlaviu (Milenci), v práci (Voz) alebo v rodinných zväzkoch (Milenci, Sila). Túži vyniknúť nie ako individualita, ale ako časť istého spoločenstva, ktorá je jej neoddeliteľnou zložkou (Voz), zvládnuť jej ustálené či niekedy neustále sa meniace zákonitosti (Sila), naučiť sa pravidlá jestvovania mimo neho, ale stále v závislosti na jej existencii (Pustovník). Neskôr prichádza prelom, ktorý je obdobím karty Koleso osudu, keď sa začínajú meniť nielen životné postoje, ale zameranie človeka v oblasti jeho vnútorného života. V druhom období, v čase tzv. životného popoludnia sa navždy odlučuje od svojej mladosti a učí sa pravidlám hry "dospelých" (Spravodlivosť), zameriava sa smerom zvonka opäť dnu (Viselec), prejavuje túžbu po zmene (Smrť), po iných životných hodnotách a harmónii vlastných tvorivých síl (Harmónia), po vlastnej odlišnosti (Diabol). Často sa v priebehu tohto obdobia ocitá v kríze - nezriedka hlbokej - (Viselec), keď sa náhle musí zbavovať svojej závislosti na ustálenom spôsobe života, na zdedených i získaných zvykoch a osobných rituáloch, na vybudovaných hodnotách - všetko dedičstvách minulosti (Veža). Prekonaním krízy (možno aj kríz) sa konečne stáva sám sebou (Hviezda), psychicky dozrieva a rozvíja svoje duševné i duchovné schopnosti (Mesiac), prijíma svoju bytosť a osobnosť v celej jej nahote a plnosti so všetkými jej svetlými i temnými stránkami, a to z vlastnej vôle (Slnko), pripravuje sa vedome na starnutie a smrť (Posledný súd) a nakoniec dokonale poznáva vnútornú skutočnosť seba samého, pohľad do seba sa dokonale prehlbuje, získava širšiu znalosť ostatných ľudí i sveta samotného, jeho ľudská individualita úplne dozrieva (Svet).
 
PRÍKLAD ARCHETYPÁLNYCH, MYTOLOGICKÝCH A SYMBOLICKÁCH SÚVZŤAŽNOSTÍ JEDNEJ (RESP. DVOCH) KARIET, ČIŽE ATU TAROTU 
 
0 Blázon 
Jungiánsky archetyp: Duch: Zdroj 
 
Citát z Nového zákona alebo apokryfov: 
 
Kde je začiatok, tam bude aj koniec. Blažený ten, kto stojí na začiatku. Ten spozná aj koniec a neochutná smrť. Tomášove evanjelium, logion 18 
 
Ježiš povedal: Blažení osamelí (monachos) a vyvolení, lebo vy nájdete kráľovstvo. Pochádzate z neho a opäť sa tam navrátite. Tomášove evanjelium, logion 49 
 
A všetko bolo (pôvodne) v rozumom Nepostihnuteľnom, Neuchopiteľnom, ktorý je vyššie ako všetko myslenie. Evanjelium Pravdy 
 
Potom všetkom prišli aj malí, ktorým patrí poznanie Otca. Evanjelium Pravdy 
 
Postava z gréckej mytológie: 
1. Chaos, zosobnený prapôvodný zmätok, počiatok a zdroj všetkého, čo na svete jestvuje. 
2. Orión, syn Poseidóna a jeho milenky Euryaly, slávny poľovník. Jeho strastiplná cesta životom, plná útrap, úskalí, pokušení... 
3. Psyché hľadajúca svojho milenca Eróta a plniaca úlohy svojej budúcej svokry Afrodíty. 
4. Perseus na svojej víťaznej ceste za získaním Gorgóninej hlavy. 
5. Iásón a Argonauti na výprave za zlatým rúnom, ktorá sa preslávila tým, že dosiahla svoj cieľ a nikto pri nej nezahynul. Jej účastníci sa prostredníctvom svojich pravidelných stretnutí stali bájnymi zakladateľmi olympijských hier. 
6. Héraklés, najväčší hrdina gréckych mýtov a bájí, prežívajúci všetky radosti a úskalia svojho pozemského života, zakúšajúci rôzne skúšky a zdolávajúci rôznorodé úlohy... A ďalší či ďalšie iné...
 
Farba:
Biela. Suma všetkých farieb, symbol a vyjadrenie čistoty a čistenia, nedotknutosti, prázdnoty i vnútornej prázdnoty, začiatku a konca, otvorenosti, vnútornej nevyrovnanosti s nebezpečenstvom zrútenia, bezohľadnosti, extroverzie, nekonečna, múdrosti, zanechávania čohosi zo svojej minulosti za sebou, infantility, Ducha, farba symbolu Anima, hárku čistého papiera, na ktorý môžeme napísať či namaľovať, čo len budeme chcieť, prípadne bieleho odevu, ktorý môžeme ušpiniť, lež i ozdobiť, náznak vzniku čohosi nového a prechod k niečomu novému.
 
Gnóm:
bezstarostný rojko Sichen
 
I Ging:
4. Meng. Mladícka nerozvážnosť. (inak aj Márnosť. ...Nie ja hľadám mladého blázna, ale on hľadá mňa... Nerozvážnosti mladosti sú istým druhom chaosu, ktorý sa časom vyjasní. Tak ako voda vyplňuje všetky medzery a jamy neustálym tokom, ani človek nemôže chcieť niečo preskočiť... Neskúsený človek, ktorý hľadá poučenie, koná dobre. Človek bez pýchy, ochotný sa učiť, bude mať rýchly úspech. Nesmieme mieriť príliš vysoko. Dostaneme sa nám všetkého, po čom túžime, ale v pravý čas.)
 
25. Wu-Wang. Nevinnosť. (inak aj Práve to neočakávané. ...Ak sa človek odovzdá dobru, získa nevinnosť, ktorá inštinktívne koná správne... Majster Kungtse hovorí: " Kam sa dostane ten, kto sa odťahuje od nevinnosti? V činoch nevinného človeka je požehnanie, súhlas a vôľa nebies."... Čo nám skutočne patrí, o to nemôžeme prísť a nemusíme si robiť starosti. Starosťami by sme sa mali zaťažovať len preto, aby sme zostali verní sami sebe a nepočúvali iných...)
 
Aura-soma (liečivé farby, energia rastlín a drahokamov):
kráľovská modrá na tmavo purpurovej, Duchovná "prvá pomoc"
 
JUDITA PESCHLOVÁ, autorský text, judita.peschlova@gmail.com 
Výklady, poradenství, osobní, telefonické i skype konzultace, podpora v osobním, profesním, partnerském životě...

Kurzy Tarotu, Andělského Tarotu, tarotové numerologie, Symbolonu...

Kontaktujte nás