1. Lekce Školy Tarotu Zdarma - Úvod

Srdečně Vás vítám ve svém světě a ve světě Tarotu, jenž se již prvními řádky této vstupní lekce stává také Vaším světem a otevírá Vám své brány. Bran – do všech světů – je mnoho, stejně jako cest ke každé z nich. Jsem poctěna tím, že jste zvolili právě moji cestu a bránu, kterou do tajuplného a nádherného světa tarotových zázraků vstupuji.

Vezměte, prosím, do úvahy, že tyto lekce byly vytvořeny před přibližně 15 roky a v některých aspektech již zcela neodpovídají úrovni mého vlastního poznání a zdaleka ne mému vědění v této oblasti. 

Další mé upozornění se týká jazyka, v němž jsou jednotlivé lekce psané: bude se v nich střídat čeština ze slovenštinou, aby to bylo aspoň trošičku spravedlivé...

Je mi skutečným potěšením potkávat se s Vámi – i když pouze takto, neosobně – a smět doufat, že naše setkání budou dlouhá, tvořívá, příjemná a oboustranně plodná.

Přirozeně, každý z nás je pln očekávání ve chvíli, kdy nastupuje novou etapu ve svém životě anebo začíná získávat nové zkušenosti způsobem, jenž doteď nepoznal. Každý z nás si vytváří vlastní představy o tom, co by mělo přijít a jakou by to mělo mít podobu. Nemyslím si, že můžu splnit očekávání všech. Nejsem přesvědčena, že bych mohla uskutečnit představy kohokoli v plné míře. Očekávání a představy mají stejně vždycky více nebo méně daleko od naší reality. Neznamená to však, že realita musí být nevyhnutelně zklamáním. Nikoli. Někdy se stává, že naše skutečnost všechna očekávání a představy předčí. Já však jenom skromně doufám, že se mi postupně podaří alespoň do malé míry naplnit ty Vaše.

Každý z nás má jinou základnu vědění, zkušeností, poznatků a jejich zkoumání. Může se proto stát, že těm, kdo jsou na začátku důvěrnějšího obeznamování s jistými okruhy znalostí, se budou některé části lekce jevit náročné. I když jedním z cílů školy je postupovat od nejjednodušších stupňů k těm složitějším. Dalším, kteří již nějaké vědomosti v průběhu své cesty životem nabyli, se počáteční lekce budou zdát snad příliš obecné, nezáživné a brzdící. Náročnost studia však bude stoupat stejně, jako obtížnost cvičení, které jsou do něho zahrnuta jako nevyhnutelná pomůcka a podpora studujících.

Některé úseky studijních textů na Vás budou někdy působit snad jako nesouvisející s Tarotem a jeho studiem. Důvěřujte mi však, po tolika letech práce s ním mám již přibližnou představu o tom, s čím vším má Tarot souvztažnosti a co na cestě k jeho pochopení přináší pokroky. Pokusím se o konkrétnější vazbu: cviky na zvýšení pozornosti může leckdo považovat za irelevantní pro hledajícího, jenž se snaží najít smysl tarotových karet a jejich funkce ve svém životě, odhalit zákonitosti Tarotu a nahlédnout za roušku jeho dobře střežených tajemství. Bez náležité schopnosti soustředit plně svou pozornost na studované – a především studované mající dosah až do netušených úrovní bytí – však výsledky studia nebudou adekvátní ani vynaložené námaze studujícího, ani jeho představám.

Inspirativní návrhy ke studiu a nevyhnutelné instrukce ke studii práci

Nechci Vás zatěžovat striktními pokyny k způsobu, časovému vymezení, nejvhodnějšímu místu a k intenzitě studia. Vybrali jste si korespondenční typ školy zřejmě i proto, abyste nebyli omezováni ve svých zvycích a zaběhnutém rytmu života. Chci Vám jen v rámci zvýšení efektivnosti studia a k lepšímu zapamatování lekcí dát několik návrhů a podělit se s Vámi o inspiraci vycházející z mých – a nejenom mých – dlouholetých zkušeností. Přečtěte si následující body této části vstupní lekce pozorně, protože obsahuje také – žel, tomu jsem se nedokázala vyhnout – i některé závažné instrukce, které byste navzdory relativní svobodě a volnosti studia měli dodržet. Berte však všechny body spíše jako podnět vycházející z mých osobních poznatků než jako nesmlouvavý příkaz.

1 Pro většinu bytostí této planety (netýká se pouze nás, lidí) je přínosnější studovat pravidelně (třeba každý den), ve stejnou dobu a ve stejné časové délce. Nárazové získávání vědomostí nepřináší ve zdrcující většině případů žádoucí výsledky a neudrží je v paměti nadlouho. Pro práci s Tarotem platí toto staletími ověřené pravidlo ještě více, než pro některé jiné oblasti osvojování poznatků.

2 U rozhodování ohledně časového úseku dne, který si budete přát věnovat studiu Tarotu, je vhodné řídit se svými biologickými rytmy. Vy sami nejlépe víte, kdy Vám jde více od ruky práce fyzická, kdy je pro Vás nejvítanější oddych, kdy čas pro zábavné čtení a kdy doba pro bádavé přemýšlivé studium. Pokud jste to ještě nezjistili, můžete pátrání po této skutečnosti brát jako svůj první tarotový úkol.

3 Stává se přirozeně, že se z různých důvodů nemůžeme vždy ve stanovený čas věnovat vyhrazené práci. Doporučuji však v nejbližším možném termínu opět pokračovat, protože z rozjetého vlaku se vyskakuje lépe, než se do něho opět v plné rychlosti naskakuje.

4 Prověřujte své závažné důvody, kvůli kterým studium odkládáte. Někdy jsou vyvolány nechutí pustit se do něčeho, co nás čeká a může minout, pokud se „najde“ vhodná záminka.

5 Snad to vyzní překvapivě, ale i stejné místo přispívá k prohloubení účinku studijních metod. Prostor a všechno kolem nás je protknuto energií, silou, která je přítomna v každé živé bytosti, jakož i ve všech neživých předmětech. Vaše tělo, mysl, podvědomí i nadvědomí se naladí na energii místa a začne ji dokonce zvyšovat. Naplní Váš vybraný koutek energií studovaného předmětu. Jestliže se pokusíte delší dobu pracovat na stejném místě, zjistíte, že se mnohem rychleji naladíte na vibrace studovaného, než je tomu v případech učení probíhajícího v neustále se měnícím prostoru.

6 Hodnota studijních výsledků je podporována mírou klidu, který jste schopni si pro studium zabezpečit.

7 Začít s učením ihned po intenzivní – především duševně či intelektuálně zaměřené – práci nebývá efektivní.

8 Rituál (o kterém ještě bude řeč v některé z lekcí) zaujímá důležité místo v našich životech a v našem prožívání různých úrovních reality. Jednou z jeho funkcí je napomáhat vytvoření podpůrné atmosféry. Malý rituál, spojený s osvojováním obsahu lekcí, si můžete vytvořit i Vy. Skromný podnět k němu je součástí této vstupní lekce.

9 Jednotlivé lekce Vás budou vést postupnými kroky, od jednoho stupně k druhému. Navrhuji proto nepřeskakovat žádnou z lekcí anebo jejích částí. I kdyby na Vás působila sebevíc nudně a nezáživně, potažmo by se Vám jevila jako nepřínosná, protože její obsah je Vám už odněkud důvěrně známý.

10 Snažte se věnovat jednotlivým lekcím v průběhu celého měsíce. Chtít najednou zvládnout nejen zapomenutou, ale i novu lekci, může vyvolat ve Vaší mysli i duši chaos a Vy zabloudíte… Co myslíte, je lepší průběžně a pokojným tempem sledovat krajinu podle mapy a vystříhat se neznámých a neoznačených cest či cestiček, neúměrnému prodlužování zastávek anebo se hnát nedovolenou rychlostí protože jsme se opozdili, jít v chvatu rovnou za nosem a pak se muset pracně vracet, hledat správné cesty zpět a ztratit při tom spoustu vzácného času? Každá předchozí lekce obsahuje různé části, které jsou posloupnou přípravou na lekce nadcházející. Některé lekce mohou být lehčí, jednodušší, některé zas těžší, obtížnější až komplikované. Nezanedbávejte ani jedny ani druhé. Nemuseli byste pak porozumět některé z následujících monografií.

12 Snažte se číst lekce bez předpojatosti, ale o přečteném uvažujte. Pokuste se vybrati si vždy z textu důležité závěry pro vlastní využití a pro aplikaci v praxi.

13 Usilujte vždy zjistit, co Vám osobně napsané a přečtené mělo říci, jaká zvláštní zpráva je pro Vás ukrytá mezi řádky.

14 Vracejte se častěji monografiím, opakujte si pro vás zajímavé části a o poznaném znovu a znovu přemýšlejte.

15 V průběhu čtení si bez zábran podtrhávejte místa, která Vás zaujala – vždy stejnou barvou. Jinou – taktéž vždy stejnou – si označujte údaje, které si chcete určitě zapamatovat, anebo se k nim vracet. Podtrhávání je veliká optická pomoc, protože zpětné hledání pro Vás důležitých myšlenek, postřehů a poznámek je mnohem snadnější podle Vašeho osobního zvláštního systému.

16 Vhodnou formou studia monografií je po prvním obecném přečtení, bez zastávek a podtrhování, vrátit se na začátek a teď už číst důkladněji a soustředěněji, za současného podtrhování (jak již bylo uvedeno v bodu 11).

17 Při třetím čtení se můžete věnovat pasážím, kterým jste neporozuměli a snažit se samostatně odhalit jejich podstatu a smysl. 

18 Pokud ve Vás vyvstane jakákoli jiná otázka, i když nebudete přímo souviset – anebo nebude vypadat, jako by souvisela – s probíranou látkou, která se Vás bude hluboce dotýkat, zeptejte se svého vnitřního Učitele a Rádce…

19 Odpovědi na své dotazy někdy dostanete v spánku, v e svých snech.

20 Může se stát, že nedostanete přímou odpověď, ale pouze návod, jakým způsobem a kde ji najít.

21 Některé odpovědi budou možná jenom odkazy na příslušná místa v různých typech literatury. Naučte se používat služeb knihoven anebo navazovat kontakty s jinými hledajícími, se kterými byste si mohli vhodnou literaturu vzájemně půjčovat.

22 Některé vzpomenuté publikace by bylo – přirozeně podle Vašich možností – však nejvhodnější mít vyhrazené jenom pro sebe, abyste si později mohli ověřovat některé své myšlenky, nápady, podněty…

23 Své vlastní nápady, pochybnosti, inspirace a zajímavé postřehy si zapisujte do zvláštního sešitu, věnovanému výhradně poznámkám tohoto typu. Pište většími písmeny, pomalu a soustředěně, čitelně a jasně. Možná se zúčastníte skupinového semináře, na kterém budete moci své postřehy prezentovat a konzultovat je s poznámkami ostatních. Případně se budete chtít sami ke svým zápiskům vrátit.

24 Začněte se učit vytvářet své vlastní samostatné nezávislé názory. Přikládejte větší váhu svým vnitřním hnutím a menší názorům jiných lidí. Poslouchejte je, vyslechněte, ale zvažujte, co z jejich příspěvku je vhodné pro Váš život a poznání a co ne.

25 Shromažďujte své vlastní zkušenosti, neopírejte se o zkušenosti jiných.

26 Učte se pozorovat, nikoli posuzovat.

Váš osobní prostor a rituál

Bod č. 8 mých inspirativních návrhů je velice stručně věnován zmínce o rituálu a jeho přepotřebné roli v našich pozemských životech. Rituál není žádným anachronismem, je jednoduše tím, co probíhá teď a tady. A kromě toho rituál významným způsobem podporuje dění v teď a tady. Některé tarotové karty obsahují do obrazů a symbolů zašifrované zprávy či poselství o rituálech a jejich smyslu. Ještě se tedy k rituálu budeme jistě vracet. Na tomto místě mi jde zejména o Váš malý soukromý a velice osobní rituál. Ten Vám může podstatnou měrou napomoci nejenom k naladění se na úrovně, se kterými Tarot pracuje a do kterých jeho prostřednictvím vstupujeme, ale i k prohloubení schopnosti získávat střípky poznání a skládat je do velkého nádherného obrazu vytouženého vědění…

Rituály jsou vnějším znázorněním vnitřních procesů, jež probíhají v člověku, v přírodě i v celém vesmíru. Ozřejmují a objasňují určité zákonitosti a principy. Pomáhají postupně se přizpůsobovat tvořivým a konstruktivním silám bytí a vědomě zažít spojení s vlastním vyšším „Já“, naladit se na vyšší rovinu bytí.

Pro začátek stačí jednoduchý a nenápadný rituál, který Vám umožní lepší koncentraci a vstup do hlubin tarotové říše. V každém případě by – bez ohledu na rozsah, délku a trvání – měl mít sílu, která by byla sto Vás přivést do stavu sebezpytování, nasměrovat Vaše vědomí směrem dovnitř, vyvolat ve Vás úsilí a snahu naplnit své cíle, které jste si stanovili v rámci studia a ohledně pronikání do ještě nepoznaných tajemství.

Každý člověk má svou vlastní auru, své vlastní jedinečné a nezaměnitelné vyzařování. Svou aurou obklopuje všechny předměty ve svém okolí, které ji pozvolna vyzařují zpět – a takto zpětně vrácená na nás působí velice pozitivně a příznivě. Časem se budete těšit na to, jak si připravíte všechno potřebné pro svůj koutek a rituál, jakožto i pro samotné studium, pro svá cvičení a meditaci.

Svým blízkým vysvětlete podstatu potřeby svého malého soukromého prostoru. Zcela určitě najdou pro ni pochopení. Snažte se však být čestní a upřímní, aby se nemohli domnívat, že máte před nimi nějaké zvláštní tajnosti.

Vždy usilujte o dobrý, vyvážený vztah ke svým blízkým, avšak bez toho, abyste se museli zříkat své samostatnosti v myšlení a konání.

Vytvořte si svůj vlastní, jenom pro sebe vyhrazený, nedotknutelný prostor. Možná jste však právě v situaci, kdy nemáte podmínky na soukromí. Netrapte se proto, a nedělejte si přehnané starosti. Nenechejte se negativně ovlivňovat pocitem, že nedostatek vhodného odděleného místa by Vás mohl zdržovat od studia, anebo jej nějak ovlivnit. V takovém případě vybudujte svoje soukromé studijní místo v sobě, ve svém nitru a snažte se alespoň vyhnout rušivým aspektům svého okolí. Namísto pracovního stolu snad pak poslouží malá polička, která bude vyhrazena pouze Vám, studijním materiálům, kartám, sešitům, barvičkám a drobným předmětům, které pro Vás něco znamenají a mohli by zkvalitnit energii místa.

Někdy však i malá soukromá polička může být problém, pokud má zůstat nedotčena. V takovém případě ji můžeme nahradit uzamykatelnou skříňkou takových rozměrů, jaké vyhovují možnostem jejího umístění. Každým otevřením jejich dveří jako byste symbolicky otevírali brány k sobě samému a ke svému studiu.

Ve Vašem studijním prostoru by měl být dostatek svěžího vzduchu a světla. Měl by Vám poskytnout pohodlí dostatečné pro meditaci a pro hluboké zamyšlení, ale pohodlí zase ne až tak velké, aby Vás uspávalo a snižovalo Vaši koncentraci.

Na posílení vibrací, energií a Vašeho dobrého pocitu můžete použít svící (postačí i jednoduchý z přírody donesený svícen z plodů přírody anebo samorostu), kamínek, malé upomínky z procházek přírodou, vonnou tyčinku, obrázek oblíbené karty… Hořící svíčka je symbolem živoucího světla v nás, které by nemělo být zhášeno vlastním dechem. Náš dech je totiž také symbolem světla, života a lásky, a proto zhasínejte svíčky jemným pohybem ruky anebo zhášečem.

Všem použitým předmětům věnujte chvilku pozornosti, zamyšlení, požádejte je o svolení, abyste je mohli učinit Vašimi pomocníky. Někdo možná bude chtít ke každému z nich proslovit malou (i když soukromou) modlitbičku. A nakonec jim poděkujte. Vše použité by mělo tvořit Vám příjemný harmonizující a inspirující celek. Na tomto místě bude dozrávat ovoce Vaší vlastní moudrosti v tichu Vašeho bytí. Tady budete rozjímat nad Kosmickou realitou, která dřímá v nejhlubších vrstvách Vašeho bytí. Váš prostor, ať už vnější anebo z nouze i místo vnitřní, se má pro Vás stát symbolickým orientačním bodem na cestě k poznání. Váš koutek by se pro Vás měl stát jakýmsi útočištěm, místem pro uvolnění, meditaci a oázou naladění se na vliv kosmických sil. Zapamatujte si však, že to, co dělá z jakéhokoliv místa místo posvátné je pouze to, co do něj my sami vkládáme svým mentálním postojem, svým spojením s Kosmickým či Vyšším vědomím (někteří ho nazývají Bohem) a svou úctou nejenom k němu, ale i k posvátné dokonalosti přírody a všeho kolem nás.

Součást jednoduchého rituálu před započetím Vaší pilné práce a studia by měla být předchozí očista – těla i duše. Abychom neposkvrněni přistupovali k sobě, k vědění i k Universu. Očista těla se může redukovat na mytí rukou, očista duše na krátkou meditaci: pravidelné soustřeďování myšlenek a vylaďování. Práce s Tarotem nespočívá jenom ve studiu, ale také ve zvládnutí jistých pravidel a principů. K tomu, že spočívá i v usilovné práci na svých životních problémech se dostaneme později.

Součástí rituálu je i zapálení svíce, několik hlubokých klidných nádechů, přehlédnutí svého balíčku karet. Pokud se tak rozhodnete, jeho integrální částí může být vymalovávání pracovních karet ještě před začátkem samotného studia. Kreslení a malování (ještě navíc podle možnosti podbarvené příjemnou nevtíravou hudbou, nejlépe beze slov) Vás vtáhne hlouběji do procesu prožívání tarotové reality úzce svázané s realitou vnější.

Takže pro zopakování ještě jednou: Nejdřív se uvolněte. V pohodlném křesle nebo na židli, opření, s přivřeným očima. Uklidněte své myšlenky. Nezahánějte je, nechejte je plynout, až odezní (což je mnohem těžší provést než napsat). Můžete přitom poslouchat hudbu, ale jenom pod podmínkou, že Vás uklidňuje.

Nepřistupujte ani k rituálu ani k práci, když jste unaveni a ospalí. Nepřejídejte se před studiem.

Neměli bychom zapomínat ani na vhodné ukončení své práce, u které se snažíme vyhnout zvedání telefonů, přerušení práce kvůli televiznímu zpravodajství, vaření večeře apod.

Úkol:

·               Svůj rituál opakujte každý den, nejlépe večer, ale můžete si stanovit dobu pro vás jinou, příhodnější. Nejpozději do 27 dnů od doručení této lekce mi zašlete své poznatky, dojmy, pocity, postřehy ze svého rituálu. Tento úkol zůstává po každé lekci celé školy. Sledujte vývoj rituálu, ale i svůj vlastní v rámci rituálu. Zaznamenávejte změny, posuny, rozvoj, odchylky…

·               Po zavedení tarotového denníku, čili sešitu, do něhož si budete dělat heslovité, stručné poznámky o dění v den, na nějž si tu-kterou kartu vytáhnete, důsledně všechno /jakýsi tarotový kalendář událostí, s uvedením data a karty na ten den/, dělejte každých deset dní jakousi rešerši. 

·               Do dalšího sešitu, nazvěme jej „Moje kniha Tarotu“ -  v němž vyhradíte pro každou ze 78 karet dva listy a první z nich nejenom nadepíšete jménem každé karty /čili od Mága po Blázna z Velkých arkán, od Dvorních karet všech barev až po desítku všech barev, tedy symbolů: meče, hole, kalichy, mince/ - tuto zkrácenou verzi svých poznámek zapíšete k těm kartám, které v těchto deseti dnech byli taženy. Kupříkladu: vytáhli jste si třikrát Blázna, dvakrát Eso kalichů, jednou Poustevníka, jednou desítku mečů, jednou osmičku mincí, jednou dvojky holí a jednou Císařovnu. Takže jádro svých poznámek k těmto kartám, jejich podstatu, o níž se domníváte, že by mohli tvořit váš osobní význam karty /bez ohledu na obecně popsané a platné významy uvedené v různých publikacích i kdyby proslulých a slavných autorů/ zapíšete do „Mé knihy Tarotu“ ke každé tažené kartě. Tuto činnost provádějte buď skrze kopírovací papír tištěným písmem /někteří ze žáku si vedou denníky v počítači nebo na psaném stroji, v ideálním případě je to nejlepší řešení/. Kopie mi pravidelně zasílejte se svými dalšími úkoly. Tento úkol, stejně jako vedení tarotového denníku platí minimálně po dobu celého studia.

·               Rešerši a zapisování do „Má kniha Tarotu“ realizujte až poté, co po svém osobním tarotovém rituálu absolvuje meditativní práci na tažených kartách. Postup: vyložte před sebe příslušné karty, které byli po dobu těchto deseti dnů vámi taženy jako denní karty. V klidu, za poslouchání příjemné hudby beze slov je nějakou dobu sledujte, ale nikoli rozumem, nýbrž spíš srdcem a intuicí. Pak zavřete oči, představte si tytéž karty svým vnitřním zrakem a nechte vyplavit odněkud z vašeho podvědomí cokoli, co k těm kartám přijde. Neposuzujte v žádném případně racionálně a myšlenkami to, co ve vás spontánně vyvstane. Pouze bezmyšlenkovitě sledujte a přivítejte jakýkoli impuls. Pak oči otevřete a můžete začít zapisovat jak své rešerše, tak vjemy z meditace s kartami. Takovéto sezení opakujte po každé za těch deset dní, kdy budete pracovat na „Mé /tedy spíše vaší/ knize Tarotu/.

Ke jménu každé karty do „Mé knihy Tarotu“ nechte zmenšit obrázky svých vlastních tarotových karet na tenčí papír a nalepte je vystřižené k názvu každé karty. Vaše kniha tak bude ilustrovaná a vy budete mít i ze začátku lepší představu o kartě, k níž si děláte poznámky a jejíž individuální význam vytváříte.  

 

Studijní, pracovní tarotové sady

Můžete si koupit některý ze základních typů Tarotu, ale nejlepší pro proniknutí do jeho tajemství je buďto si je namalovat vlastní, anebo alespoň je vymalovat. V takovém případě is sežeňte takovou sadu, která není vymalována ani laminována, aby se vymalovat mohla. Možná ji seženete na Alzasoftu?

Někdy je výhodné nechat si je ještě nedotčené jednou nebo i vícekrát okopírovat, anebo jednou okopírovat na pevnější papír a po vybarvení zalaminovat. Zalaminované karty se dají použít jako jakékoli jiné karty z  kupovaných setů, ale tyto vaše budou – pouze vaše, s vašimi barvami a vaší osobní energií.

Vnímání se časem mění, tak jako se mění náš život a naše zkušenosti, naše emoce i myšlení, a tím se vždy mění i výběr barev. I pro vás samé pak bude zajímavé a poučné sledovat změny a posuny.

Proč byste si měli sami vymalovávat karty? No, ve skutečnosti by bylo nejlépe, kdybyste si je sami dokonce namalovali! Budou nést stopu Vašeho charakteru, Vaši energii, pečeť Vaší osobnosti. Pozornost, kterou kartám při vybarvování musíte zákonitě věnovat, pomáhá přenášet do zákoutí Vaší paměti všechny detaily. Buduje ve Vašem vědomí nový obraz karty složený z mikročástic. Vlastní účastí na procesu tvoření svých karet se stávají částí Vašeho Já.

Pokyny k vymalovávání

Nemalujte víc jak jednu kartu v průběhu jednoho dne. Jestli Vám to podmínky umožňují, dokončete vždy úplně práci na jednom obrázku. U první sady nekonfrontujte barvy detailů s jinými tarotovými sadami, knížkami, návody a radami jiných. Mají to být ve všem všudy Vaše karty. Barvy vybírejte spontánně, intuitivně. Nalaďte se na každou kartu, na její poselství, které Vám chce sdělit. „Vstupte“ do karty, poohlédněte se v ní, udomácněte – a pak malujte. Pomůcky si připravte vždy ještě před začátkem práce. Neprobírejte jednotlivé karty se svými blízkými, známými anebo Vámi ctěnými lidmi. Jsou Vaším tajemstvím, Vaším výlučným vlastnictvím, Vaší osobní branou do Tarotu. O branách jsme už mluvili, Každý musí najít tu svou. Neprozrazujte ostatním, která je ta Vaše. A nedávejte jim od ní klíč. Ten si všichni musíme nejdřív zasloužit vlastní pílí.

Těsně před prvním tahem si představte vzhled karty, vizualizujte si ji se zavřenýma očima takovou, jakou byste ji chtěli mít. Oči otevřete, ještě jednou kartu podrobně prozkoumejte, abyste na nic nezapomněli.

Druh barev je Vaší záležitostí: ať to budou barvy vodové, olejové, tempery, voskovky, pastelky, křídy (ty se ale dost roztírají)… Jestliže nezamýšlíte karty dát zalaminovat, ale toužíte mít barvy stálé, zafixujte je. Nezapomeňte před prvním použitím vyzkoušet intenzitu a odstín barvičky na zvláštním bílém listu papíru. Předejdete tak svému zklamání, pokud barva neodpovídá svým odstínem té, kterou jste si pro svůj set a konkrétní kartu vysnili.

 

Úkol: 

Po 22 dnech byste měli mít vybarvenou svou vlastní Velkou arkánu. Dovolují-li vám to vaše finanční prostředky, dejte ji barevně okopírovat