2. lekce Škola Tarotu Zdarma - zásady, etika, otázky, magie, karty, struktura, živly, historie, úkoly, doporučená literatura 

(čeká vás 30 normostran!)
 
 Tato lekce je ještě stále vstupní, úvodní brána do práce a do studia Tarotu, proto jsem jí věnovala tolik místa a tak mnoho stran...
 

Zásady práce s Tarotem

V některých věcech se budu opakovat, snad i u různých příležitostí a v různých souvislostech. Umění pracovat s Tarotem je umění provázení, umění průvodce. Jednou z funkcí a úloh Tarotu je taktéž být průvodcem. Každý průvodce má svou trasu (či trasy), po které opakovaně provází ty, kteří jsou ochotní jej následovat, případně se k jeho následování rozhodli. A já jsem průvodcem nejenom tarotovým, ale také průvodcem jako takovým. Ze své letité práce s klienty vím, jak důležité a zásadní je – opakovat se. Proto se prosím nezlobte, pokud narazíte na opakované obsahy mých sdělení v jiné podobě a v jiném hávu.

Zásada první

Důvěřujte svým očím a svému zraku, vídejte se a viďte! Byli jsme obdarováni i jinými druhy  a formami zraku, než je ten založený na fyzické existenci našich dvou očí. Dívejte se a viďte (mnoho lidí se dívá, dívá a – nevidí, anebo vidí něco zcela jiného, než na co se ve skutečnosti dívají), všemi typy svých zrakových schopností. A zapomeňte přitom na „objektivní“ skutečnost. Koncentrujte vědomě svou pozornost na objekt pozorování, soustřeďte na něj svou energii a vyjděte mu vstříc se vší svou otevřeností a empatií.

Zásada druhá

Důvěřujte své intuici! Je to sice trochu zrádná rada, protože někteří jedinci se zaměňují intuici se svými smysly, či dokonce pudy a s jejich choutkami. Ale když se spolehnete na svou intuici, určitě rozeznáte puzení smyslů a hlas pudů od hlasu intuice.

Zásada třetí

Věřte svému prvnímu zcela spontánnímu vnuknutí! Opřete se o svůj první pocit, o svou první emoci, o svoji první asociaci a myšlenku, o první jiskřičku zcela nově chápaného vědomí v tmách vašeho nevědomí. Zavrhněte druhý, třetí, nebo dokonce čtvrtý impuls, který je nejčastěji založen již na kritických, logických, oportunistických anebo zkrášlujících tendencích Rozumu a Ega. Toho Ega, které se pokouší malovat všechno na plochu obrazu, jenž si samo vysnilo a přesadilo, anebo jenž ho pronásleduje v nejstrašnějších nočních můrách.

Zásada čtvrtá

Zbavte se strachu ze svých emocí! Emoce jsou nevyhnutelným projevem energií, které provázejí úrovně, ve kterých se u práce s Tarotem pohybujeme. Akceptujte přílivy a odlivy energií ztělesněných ve Vašich citech. Nechejte je plynout a naučte se plavat s jejich proudem. Dovolte slzám téci a smíchu propuknout. Nezakazujte si jakoukoli zkušenost.

Zásada pátá

Věnujte se Tarotu pouze z jednoho důvodu: protože Vám to přináší potěšení a radost. Žádný jiný důvod není ospravedlnitelný. A ještě jedna věc: necouvejte před humorem a hravostí. Tarot není pouze smrtelně vážná záležitost. Týká se všech aspektů života. A humor, hravost, potěšení, radost a smích patří k životu i Tarotu stejně jako smutek, vážnost, zamyšlenost a pláč.

Zásada šestá

Buďte pozitivní. Není tím v žádném případě myšlena zkompromitovaná snaha usmívat se za každou cenu a za všech okolností reklamním úsměvem a cenit u toho na lidi, které potkáváme, svůj draze zaplacený umělý chrup nebo svůj vlastní chrup draze vybělený (mimochodem, takový typ úsměvu se vyvinul z pradávné mimiky, dávající najevo svoji dokonalou a vždy připravenou fyzickou výzbroj, kterou jsme schopni kdykoli by to bylo potřebné také v plném rozsahu použít proti případnému soupeři.) Stačí vnímat mezi spoustou věcí působících negativně i jejich pozitivní stánky. Anebo lépe řečeno, vidět je skutečně takové, jaké jsou. Je nepodstatné, jestli námi vnímaná realita existuje nebo ne, jestli je taková, jak ji vidíme, nebo také ne. Zásadní je dotknout se srdcem pravdivé podstaty situace, obnažené pravdy v jádru věcí a akceptovat ji. V takových okamžicích přichází ke slovu léčení a probíhá transformace.

Zásada sedmá

Nebojte se změn! Ať už jsou jakékoli. Změny jsou nevyhnutelnými prvky v procesu učení a osvojování si věčných nepomíjivých pravd v našem časově omezeném a pomíjivém životě. Pokud získáte přesvědčení, že jste již pokročili o krůček dál, že jste postoupili o stupínek výše, můžou Vás překvapit změny až drastické. Naučte se vnímat je jako zkušební kámen svých skutečných pokroků.

Zásada osmá

Zahoďte obavy z odlišnosti! Pochopit a přijmout, že nic není stejné jako všechno ostatní a že současně se svou podstatou nic od ostatního neodlišuje, je osvobozující a umožňuje nám stát se zároveň jedinečnými, osobitými a odlišnými jako i stejnorodými a neodlišitelnými částmi jednoho celku.

Zásada devátá

Převezměte plnou odpovědnost za sebe samé! Nikoli pouze odpovědnost za své jednání a postup, jaký volíme při práci s Tarotem a při jeho studiu. Taktéž odpovědnost za vložení celé své energie do každé činnosti, kterou vykonáváme, za soustředěnou pozornost, kterou jí věnujeme a za úplné dotažení všech věcí, do nichž se pouštíme.

Zásada desátá

Buďte opravdoví! Nelžete sobě ani jiným. Tarotu už vůbec ne. Váš postoj k opravdovosti, upřímnosti, otevřenosti a k odvaze mluvit pravdu je zrcadlem Vašeho života. Váš život se zrcadlí v Tarotu a Tarot Vám  ho pak bude zrcadlit nazpátek. Nezastírejte tedy před Tarotem nic. Stejně Vás odhalí (prostřednictvím nečekaného sebeodhalení, ani Vám to zpočátku nepřijde…) a Vám se vůbec nemusí líbit jakým způsobem, za jakých podmínek, před jakými lidmi, kdy a kde to udělá(te).

Zásada jedenáctá

Přiznejte si svou nevědomost! My všichni jsme nevědomí a ta trocha poznání (jež se nám v naší nevědomosti jeví jako obrovský nezměrný potenciál) nás neopravňuje vyvyšovat se nad nikoho. Ani nad sebe z dřívějších dob ne. V přiznané neuvědomělé nevědomosti je enormní síla a moc. A na druhé straně, ještě větší síla se ukrývá v nepřiznané a skrývané nevědomosti. Je neporazitelná. Nemusíte si před nikým hrát na nepřekonatelného mudrce. Tím, že necháte druhým prostor pro jejich vlastní nevědomost, jim pomůžete převzít za sebe, své chování a život, zodpovědnost.

Zásada dvanáctá

Nikdy nezapomínejte, že žádná z tarotových karet nemá pevně určený, neměnitelný a neměnný význam! Smysl poslání a sdělení tarotových karet musíte nakonec stejně vydobýt ze svého nitra, z jeho nepoznaných a vnitřním životem bohatých hlubin.

Zásada třináctá

Pusťte z opratí svou tvořivost! Nikdo Vám nemůže diktovat, co je co, co jak má vypadat a co má co znamenat. Staňte se tvůrci svého poznání, svého života a jeho podmínek. Zpracujte tvořivě všechno, co k Vám přichází, ať již z Tarotu nebo ze života.

Zásada čtrnáctá

Nenechejte se převálcovat vlastní leností! Práce s Tarotem je P r á c e .   P R Á C E . Tvrdá dřina. Horník v potu tváře i těla doluje z hlubin poklady Země, Vy dolujete ze sebe v potu duše a srdce své vlastní poklady.

Zásada patnáctá

Dýchejte! Nepochybuji o tom, že dýcháte, jinak byste již nemohli číst jednotlivé lekce školy Tarotu Zdarma (leda žebyste do ní nahlíželi z jiné dimenze nebo tak nějak podobně :-) ). Ale dýchejte pořádně zhluboka, zejména při práci s Tarotem, cvičeních a u případných tarotových výkladů. Hluboký dech podporuje vynořování obsahů nevědomí na hladinu Vašeho vědomí a do světla reflektorů Vaší pozornosti. Dokonce i Vaše emoce přetváří ve zřetelnější, srozumitelnější, uchopitelnější a pochopitelnější. Dostatečně hluboký pravidelný a přitom nenásilný dech léčí, odstraňuje vnitřní blokády, a navíc je prostředkem, kterého působením roztávají ledy blokád vnějších, blokád mezi Vámi a ostatními lidmi. Za rovnoměrného klidného prohloubeného dýchání začnete vnímat pocity druhých a s dechem se začnou prohlubovat i Vaše vjemy. Vyhýbejte se však zrychlenému nekontrolovatelnému nepravidelnému nepokojnému dýchání, které by se pro Vás mohlo stát spíše poškozením než dobrodiním. A ještě jedna poznámka: nedýchejte pouze horní částí plic (pokud se Vám při pohledu do zrcadla nadzvedají u dýchání jenom – anebo  téměř jenom – klíční kosti s takřka nehybným hrudním košem, tak je to přibližně ono - povrchní dýchání). Vdechujte celými plícemi, bránicí, břichem, celým Vaším člověkem.

Zásada šestnáctá

Zkoumejte a ptejte se! Ničemu slepě nevěřte a všechno podrobujte bádání své duše. Nestyďte se klást i nepřiměřené otázky. Kdo se neptá, nic se nedozví a jeho dotazy zůstanou nezodpovězeny. Anebo si na ně odpoví sám. Odpovídat na své vlastní palčivé otázky však může být někdy stejné, jako hrát šachy sám se sebou.

Zásada sedmnáctá

Neuzavírejte se! Studium Tarotu není odděleno od všedního života a od přírody už vůbec ne. Tarot není akademickou, ale každodenní záležitostí. Žádnému adeptu podobných věd (protože Tarot je věda) neprospívá uzavírání se do čtyř stěn a suchopárné studium. Naopak. Snažte se chodit pravidelně, každý den na procházku. Měla by trvat minimálně půl hodiny (nejlepší je však aspoň hodinová). Tempo si vyberte své vlastní (stejně jako u studia), kráčejte bez udýchání, avšak ne příliš pomalu.

Zásada osmnáctá

Věnujte dostatečnou pozornost své regeneraci! Člověk a další pozemské bytosti se nejlépe regenerují a zotavují ve spánku. Zamyslete se nad tím, jestli spíte dostatečně dlouhý čas, který je přirozený pro Váš organizmus a jeho biorytmus. Přirozeně k regeneraci může patřit také aktivní oddych, plavání, cvičení, masáže, různé formy relaxace. Nikoli však na úkor Vašeho spánku. (Navíc vám právě ve spánku, čili ve snech,  může vaše intuice nebo i vaše Vyšší Já může "posílat" správy a ponaučení třeba právě o Tarotu, do jehož tajemství se snažíte proniknout, nebo již úspěšně pronikáte.) 

Zásada devatenáctá

Nezanedbávejte své povinnosti a závazky! Kosmický mír může být získán jenom tehdy, jsou‑li na pozemské úrovni vytvořeny pro to všechny možnosti. Jedním z nejdůležitějších úkolů každého člověka je osvědčit se na pozemské úrovni a splnit své zvláštní poslání, pro které byl vyhlédnut – a současně respektovat zákony a vůli Universa. Tarot Vás může dovést na cestu poznání Vašeho speciálního poslání, ale nesmíme zapomínat na své světské, materiální a duchovní závazky – anebo je dokonce, jak to množí činí, popírat. Svou pozemskou dráhu máme za povinnost splnit úspěšně, do takové míry, jak je to jen možné. Život na všech úrovních, a tedy i a té pozemské, nás přivádí – do vědomého spojení s univerzálními silami, energiemi a zákonitostmi přírody. Často více a do mnohem intenzivnějšího spojení, než pouze prostřednictvím uzavření se do čistě spirituálního ústraní anebo přes život spekulativní abstrakce.

Etické principy práce s Tarotem

1 Nikdy nelžeme u výkladu. Ani sobě ani druhým.

2 Nikdy si nevymýšlíme, pokud si nejsme jistí poselstvím karty. Je lepší přiznat si, že si s tou‑kterou kartou prostě nevíme rady. Naděláme tak méně škody sobě nebo jiným.

3 Nikdy nevyslovujeme definitivní výroky, který by mohly nás nebo někoho jiného „naprogramovat“. (Mezi „programovací“ prohlášení patří kupříkladu věty jako:
„Kolem čtyřicítky onemocníte závažnou, snad i smrtelnou chorobou.“
„V průběhu dvou let se ve Vaší rodině odehraje tragická událost.“
„Vaše matka podlehne nemoci (anebo stáří) v dohledné době.“
„Zkoušku bezpečně nesložíte.“
„Na vyhlédnuté pracovní místo nebudete zcela jistě přijati.“
„Na něco podobného nemáte vůbec žádné předpoklady.“
„Tato karta je definitivně a bez pochybnosti velice negativní.“
„S tímto dítětem budete mít neustále jenom problémy a těžkosti.“)

4 Vyhýbáme se proroctvím a věštbám, hovoříme spíše o možnostech a příležitostech.

5 Opatrně vybíráme formulace a nalaďujeme se na ty, kterým vykládáme, abychom správně odhadli, kolik a jakých informací jsou schopni přijmout. Případně kolik jich dostat smějí a v této chvíli potřebují.

6 Snažíme se nevystrašit sebe ani jiné a nikoho neznepokojovat svými vyhlášeními u výkladu karet. Je korektnější raději ztratit na reputaci a upustit od své „světské“ marnivosti či ctižádosti a zmírnit interpretaci karet, které vyhlížejí u výkladu krajně nepříznivě.

7 Nenarušujeme svévolně intimitu a soukromý prostor někoho jiného bez jeho výslovného svolení.

8 Nikdy nevykládáme na nepřítomné osoby.

9 Nikdy nevykládáme osobám mladším osmnácti let. (Existují vzácné výjimky u urgentních, velice závažných situacích, ale těch je skutečně málo!)

10 Nikdy neznužíváme Tarot. Na své osobní a egoistické cíle už vůbec ne.

11 Nevykládáme tarotové karty příliš často, především na stejnou otázku.

12 Snažíme se vyhnout „podsouvání“ svých vlastních přání a osudových momentů do jednotlivých karet.

13 Usilujeme o jasnou, jednoznačnou a jednoduchou verbalizaci věděného a v kartách přečteného.

14 Striktně zachováváme princip mlčení. Nikdy nezveřejňujeme a nepodáváme někomu jinému informace, které jsme se u výkladu dozvěděli.

Otázky před započetím práce s Tarotem

Já osobně považuji za velice důležité před ponořením do bohatého a zázračného světa, do kterého nás Tarot uvádí, položit si několik otázek a pravdivě, zcela upřímně, bez sebeklamu a nalhávání sobě samému si na ně také odpovědět. Učiňte tak až po svém osobním rituálu, s plnou vážností a zaujetím. Vyhraďte si pro tyto otázky dostatek času v klidu a pohodě. Procházejte je pomalu, soustředěně. Nepřeskakujte žádnou z nich, ani tu nejnepříjemnější či takovou, která se Vám bude zdát banální.

I když ještě nejste dokonale anebo vůbec obeznámeni s významem jednotlivých karet Velkých arkán, zkuste si ke každé otázce vytáhnout jednu z nich. Pouvažujte – spontánně na základě obrázku karty – co Vám Tarot prostřednictvím karet chce k té které otázce povědět. Zapište si odpovědi Tarotu (pokud si s odpovědí Tarotu neumíte poradit, stačí číslo a název karty, později Vám jistě řeknou více) a občas se k otázkám vracejte, nikdy však ve spěchu, stresu nebo nervovém vypětí.

Vytahujte karty (použijte pouze Velkou arkánu, tedy jejích 22 karet) postupně ke každé otázce, nevracejte již vytaženou kartu do balíčku tarotových karet. Takže nakonec Vám pro poslední otázku zůstane jediná, poslední karta.

Tyto otázky snad někteří z Vás budou znát, protože jsou často součástí mých kurzů, seminářů nebo jiných tarotových setkání:

1 Jsem schopen přijmout vědomí, že nic nemusí platit beze zbytku, a přitom to může mít současně netušené následky?

2 Jsem si vědom toho, že má mysl, vědomí, podvědomí, paměť, představivost mi byly dány proto, abych dokázal cokoli, co dokázat skuteční chci?

3 Umím oddělit zkušenost od toho, co se k ní vztahuje a vyvodit z toho příslušné závěry?

4 Uvědomuji si důsledky svého konání při jakémkoli způsobu komunikace, především neverbální (mimika, pohyb, myšlenky, symboly, Tarot…)?

5 Dokáži v sobě rozvinout najednou více možností a otevřených přístupů jak reagovat na problém anebo vzniklou situaci?

6 Uvědomuji si kolik rovin (časová, prostorová, osobní, nadosobní…) zahrnuje v sobě jakýkoli problém, situace, stav?

7 Jsem dostatečně připraven otevřít se vlastnímu způsobu „chůze“ po zvolené cestě, přijmout vlastní tempo, prostředky i vlastní cíl?

8 Jsem připraven snášet následky různých odbočení a zacházek na cestě, kterou kráčím, a přitom je nebrat jako tragické události, ale spíše jako jinou formu ukazatelů cesty?

9 Všímám si dostatečně všech ukazatelů na své cestě?

10 Jsem dostatečně ohleduplný k cestám těch druhých a umím na křižovatkách zachovat „pravidla provozu“?

11 Nepřecházím na své cestě příliš často „na červenou“?

12 Jsem připraven přijmout, že existují také jiné způsoby vnímání problému či situace, než jsou ty moje, případně ty mé dosavadní?

13 Uvědomuji si plně, že co je možné pro jiné, je stejnou měrou možné také pro mě, jenom si musím najít vlastní způsob, jak toho dosáhnout?

14 Umím přijmout tézi, že výjimečnost pramení ze svobody volby?

15 Dokáži přijmout vědomí, že má moudrost anebo moudrost, kterou si přeji dosáhnout, tkví v jednoduchém principu vidět věci z více úhlů a hledisek?

16 Není nic odsouzeníhodného na tom být v něčem první, dosáhnout dříve než kdokoli jiný některých vrcholů poznání. Uvědomuji si to a nebojím se toho?

17 Nebráním se příliš přijmout poznatek, že všechno – a především prameny lidského konání – je založeno na pozitivních úmyslech.

18 Nevytvářím negativní vibrace tím, že se neumím oprostit představ o tom, že to funguje právě naopak (jako v bodě č. 17)?

19 Nikdo není zcela tím, jak se nevenek chová. Jsem schopen přijmout myšlenku a fakt, že mezi úmyslem a výsledným jednáním je často rozdíl – menší nebo větší?

20 Naučil jsem se již, že: není prohra, jenom poučení, není chyba, jenom výsledek? Že není omyl, jenom zkušenost, a tedy opět možnost poučit se?

21 Umím si stanovit možnost volby tak, abych měl minimálně tři? Bez možnosti volby jako bych ani neexistoval. Existuji?

22 Opakuji své vzorce chování od situace k situaci a výsledky jsou tedy pokaždé téměř stejné anebo alespoň podobné? Umím se pro příště rozhodnout, že budu postupovat jinak? Neživím problém svým stanoviskem k němu?

Tarot a magie

Pokud se zaměříme pouze na spojení Tarotu s magií, tak bychom velice zebrubně mohli dojít k závěru, že propojení Tarotu s magií přitahuje množství lidí, které bychom mohli rozdělit do několika skupin. 

* Jedna odmítá jakoukoli souvislost Tarotu se vším, co v jejich – často katastrofických a přehnaně hrůzných – představách magie představuje. 

* Další si vymínili, že magie sama je rozdělena do několika tříd. Velice zhruba bychom ji podle nich mohli rozčlenit na magii bílou, šedou a černou. Tito zájemci o práci s Tarotem a s magií ubezpečují sami sebe, že Tarot je možné dát do souvztažnosti pouze s magií bílou. 

* Pak tu jsou ti, kdož se přiklánějí k předchozí skupině, ale odvažují se přiznat, že zacházejí i s něčím, co do bílé barvy přidává barvu měnící ji na šedou.

* Nakonec přicházejí horlivci černé magie, o které si myslí, že jim bude sloužit a pomůže jim dosáhnout toho, co běžnými prostředky dosáhnout neumí, nechtějí, anebo jsou k tomu nezpůsobilí či líní. 

* Na jednu početnou kategorii jsem zapomněla: už staletí (přibližně sedmnáct) se její příslušníci utvrzují v přesvědčení, že je možné oddělit tzv. magii od tzv. mystiky. Prohlašují se tedy za čiročiré mystické zájemce o tarotové médium. Přirozeně, neobsáhla jsem všechny možné varianty a jejich kombinace, jakou je kupříkladu mystický magik. Potažmo mystický mág. A podobně…

Nepopiratelnou pravdou je, že Tarot nás skutečně vede po magicky přitažlivé stezce do magického světa. Respektive… Přesněji řečeno, odhaluje před námi utajenou vnitřní magii tohoto světa. Prostřednictvím malých zázraků, ukrytých v nevelikých pomalovaných lesknoucích se kartonech, které nám nemilosrdně odhalují naši podstatu a to, čím ve skutečnosti jsme, nás přivádí k poznání největšího zázraku: zázraku života, zázraku vědomí, existence a nejreálnější magie. Magie života. Magie všedního každodenního obyčejného života, který nám Tarot může pomoci přetransformovat v magicky nevšední nekaždodenní neobyčejný život. Proměnit způsob našeho vnímání a vidění natolik, že v každé maličkosti, v každé drobnosti budeme shledávat a poznávat zázrak a magii bytí. Otevřít brány našeho vnímání současné magie okamžiku a zázraku světa kolem nás, který je tak rozmanitý a neskonale krásny…

Co je Tarot?

Na tuto otázku se dá odpovědět jedním slovem, několika větami anebo také zdlouhavými traktáty několika silných svazků. Když v odpověď řeknu: „Karty,“ bude to hodně zkreslující, dehonestující, zavádějící a … také do jisté míry nepravdivé. Tarot jsou mnohem spíše obrazy než karty, ale to je již téma na některou z dalších lekcí, nebo se o ní dočtete v mé ještě nezveřejněné knížce Kosmického Tarotu.

Vynasnažím se vzhledem k okolnostem o vstupní, velice stručnou charakteristiku: Tarot je prostředek, který svými vibracemi a energiemi, které přes něj působí, uvolňuje jinak nezprostředkovatelné asociace, pocity, myšlenky a vize z různých rovin naší psýché. K jejich uvolnění a k následné spontánní inspiraci čerpané z intuitivních stránek naší bytosti dochází pod vlivem signálů vysílaných tarotovými obrázky a idejemi zakódovanými v jejich detailech a symbolech.

Tarot byl vytvořen jako intelektuální a intuitivní systém, který má schopnost budovat, tvořit a vytvářet, podrobněji rozvádět a detailněji rozpracovat všechno v nás i kolem nás.

Bez ohledů na svůj původ a historii Tarot existoval, existuje a jak se zdá, ještě delší dobu existovat bude. Je okouzlující branou, skrze kterou můžeme vidět přesně to, co vidět máme a pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Dává možnost náhledů do nejhlubších prostor našeho nitra. Podporuje nás v  hledání cest k osobnímu štěstí a k životu v harmonii se sebou a vším, co nás obklopuje. Zvyšuje schopnost vhledu do světa minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Učí hledět na svět očima jasného klidu a čistého srdce. Odkrývá skutečný obraz našeho Ega a pročišťuje zrak, city, emoce a vnitřní prožívání od nánosů bolesti, negativních zkušeností, zastaralých cest k nekonečné radosti a k Lásce. Odhaluje PRAVDU v pravdě…

Tarot promlouvá tajuplnou řečí obrazů a archetypů. Fascinuje nás především magickou silou svého projevu. Jeho výpověď je však ovlivněna kvalitou pokládaných otázek, energiemi těch, kdo čtou z karet tarotová sdělení, jejich schopností přijmout bez předsudků a podmínek nejenom obsah zpráv přecházejících z jiných úrovní, ale i všechny stránky bytosti, které se snaží na dotazy odpovědět.

Klasická tarotová sada se skládá z dvou hlavních karetních skupin: z Velkých a Malých arkán. Arkána neznamená v překladu nic jiného než tajemství. Jde tedy o tzv. velká a malá tajemství zašifrovaná do malých karet a jejich obrázků.

 

Velká arkána

Velká arkána se někdy nazývají trumfy. Je jich v tradičním pojetí Tarotu 22. První kartou je Blázen s číslem 0 a poslední Svět s číslem 21. V méně tradičních vydáních karet je Velkých arkán 23, končí dalším Bláznem (již na jiné úrovni poznání), označeným číslem 22. Někdy se i v klasických sadách setkáte s tím, že Blázen není umístěn na začátku, nýbrž na konci Královské cesty, za kterou bývá Tarot  (ve svých velkých tajemstvích) označován. Takže takováto sadu bude začínat Mágem s číslem 1 a končit Bláznem s číslem 22.

Velká arkána představují rozhodující stupně vývoje v životě člověka, kterými každý z nás musí dříve či později projít.

Každá z karet Velkých arkán je přestavována nejméně ve dvou aspektech: svými symboly a číslem, jež je konkrétní kartě přiřazeno. Symboly Velkých arkán umožňují svým neuvěřitelným vlivem a působeném nastolit duchovní rovnováhu, vnitřní komunikaci a prostřednictvím svých významů či jejich různých úrovní otevírají cestu k početným rovinám meditativních prožitků.

 

V klasickém pojetí jsou kartami Velkých arkán s příslušným číselným označením:

 

0 Blázen

1 Mág, Kouzelník, Kejklíř

2 Velekněžka, Papežka

3 Císařovna, Vládkyně

4 Císař, Vládce

5 Velekněz, Papež

6 Zamilovaní, Milenci

7 Vůz

8 Spravedlnost (v jiném ponětí Síla, došlo totiž k prohození dvou karet, Síly a Spravedlnosti)

9 Poustevník

10 Kolo štěstí, Kolo osudu

11 Síla

12 Viselec, Oběšenec

13 Smrt, Bezejmenná karta

14 Mírnost, Pravá míra

15 Ďábel

16 Věž, Válka, Boží dům

17 Hvězda

18 Měsíc

19 Slunce

20 Soud, Poslední soud, Znovuzrození

21 Svět

22 Blázen /někdy bývá namísto nulou označován právě tímto číslem/

 

Malá arkána

 

Malá arkána čítá 56 karet, rozdělených do čtyř skupin, na čtyři barvy. Každá z těchto barev je zastoupena 4 dvorními kartami a 10 kartami číselnými, značenými od Esa (jednička) po Desítku. Takže Malá arkána mají spolu 16 dvorních karet a 40 karet označených čísly, tedy 56 karet.

Celá tarotová sada jich tedy má tradičně 78.

Barvy Malé arkány v klasickém pojetí daly podnět k vzniku barev hracích karet, některým z Vás budou snad proto povědomé.

56 karet Malých arkán ukazuje na možnosti konkretizace příslušné otázky anebo přiblížení vzniklé situace a jejích příčin, změn, vztahů uvnitř současného stavu. Odlišují se podle přiřazení k jednotlivým barvám symboly a světy, které tyto symboly zastupují. Zjednodušeně řečeno, čtyři barvy Malých arkán představují vše, co nás pojí s minulostí, přítomností a budoucností a hovoří o každodenním působení a vlivech okolí a světa.

16 dvorních karet Malých arkán symbolizuje schopnosti a črty charakterů, jež se prosadily, prosazují nebo snaží prosadit v našich životech, ovlivňují je anebo momentálně provázejí skutečně naše žití.

40 číselných karet Malých arkán odhaluje naše myšlenkové pochody, způsob myšlení anebo z nich vycházející vlivy.

Takže ještě jednou, na zopakování a rozšíření:

Struktura Tarotu

Tarot jako celek je ve své klasické a tradiční podobě souborem 78 karet ilustrovaných obrázky anebo také – v případě číselných karet Malých arkán – příslušným počtem symbolů. Rozdělují se do dvou základních souborů: Velkých a Malých arkán, což v překladu znamená Velká a Malá tajemství.

Velká arkána jsou obvykle sestavena z 22 trumfů, tedy z 22 karet číslovaných od 0 po 21. Někdy bývá karta s číslem 0, Blázen, umístěna až za 21. kartu na konec řady karet Velkých arkán.

Malá arkána s 56 kartami jsou rozdělena do čtyř skupin podle barev, ze kterých se postupem času vyvinuly barvy běžných hracích karet celého světa:

 

Tarot                                                         Hrací karty

Poháry (Kalichy, Číše, Květy)          Červené, Srdce, Kalichy, Kopy, Kéry, Růže
Meče (Blesky)                                           Zelené, Píky, Listy, Špády, Štíty
Pentakly (Mince, Kotouče, Disky)   Pantákly, Peníze, Denáry, Kule, Diamanty, Zvony, Holby, Kára
Hole                                                              Kříže, Žaludy, Trefy, Baštony

 

Každá ze čtyř barev čítá deset číselných karet v pořadí Esa (Jednička) po Desítku a další čtyři dvorní karty. U Kosmického Tarotu Krále, Královnu, Prince a Princeznu. Královský dvůr ovšem u různých tarotových sad podléhá změnám „funkčního zařazení“. V nejrozšířenějším Tarotu dvacátého století, v sadě Rider‑Waite, najdeme Krále, Královnu, Rytíře a Páže. V druhém nejznámějším setu Aleister Crowleyho se v paláci Malých arkán producírují Rytíř, Královna, Princ a Princezna. 

Stručné shrnutí barev Malých arkán (ke kterým se budeme vracet později, až se obeznámíme lépe s kartami Velkých arkán):

Mince

Zastupují ve světě Tarotu živel země. Představují přírůstky, materiální statky, hmotu, majetek. Anebo jsou ve spojení se sférou zaměstnání, práce, povolání. V Malých arkánách mají důležité postavení. Jejich dominantní položení se proměňuje v sílu či energii, která vítězí, motivuje, podporuje, pohání. Symbolizují vítězný boj proti osudovosti a fatalistickým životním postojům. Někdy velice ostré potyčky přinášející úspěch.

Hole

Představují živel ohně. Symbolizují aktivitu, především v pracovní oblasti, ale také možnosti uplatnění a získávání moci, případně síly a energie. Mohou u výkladu signalizovat postup potřebný na dosažení co nejlepších výsledků.

Meče

Jsou symbolem živlu vzduchu. Označují boj, vyvíjení snahy a aktivitu zaměřenou na řešení problému nejenom v pracovní, ale také v emocionální nebo duchovní sféře. Mohou upozornit na potřebu větší a intenzivnější aktivity nebo nutnost angažovat se v řešení problémů střízlivým racionálním vážným a důstojným způsobem.

Poháry

Předznamenávají živel vody. Nejenom, že představují citovou stránku našeho prožívání, ale mají také schopnost tlumočit emoce. Ukazují na možnosti uzavírání různých forem vztahů a rovněž na tu stránku našeho bytí, která se dotýká vášní, chtíče, pudů a emocionálních podnětů či motivací. Kromě toho zastupují materiální, hmotné statky (v jiné kvalitě a podobě než mince), přátelství, partnerské vztahy v pracovní sféře. Někdy poukazují na možnosti uplatnění v umělecké oblasti anebo na potřebu učení, vzdělávání a zdokonalování.

Živly

Živly, které jsou představovány jednotlivými barvami a symboly karet Malých arkán a objevují se na mnohých kartách Velkých arkán (kupříkladu v kompletní sestavě na kartě číslo 1 – Mágovi), jsou součástí fungování přírodních a duchovních zákonů. Nemůžeme je měnit stejně, jako nemůžeme svévolně a bez patřičných následků měnit přírodní či vesmírné zákonitosti Stejně jako nemůžeme bez důsledků měnit ani duchovní principy. Nejsme schopni nad nimi plně vládnout a zcela je ovládat. Nemůžeme je vyloučit ze svého života ani ze života planety, na které žijeme. Máme však vlastní vůli a jiným tvorům snad nepřístupnou výsadu i schopnost používat přírodní, kosmické i duchovní zákony a vést svůj život podle vlastních představ. Se všemi vzpomenutými zákony zůstáváme spojeni v průběhu celého našeho pozemského bytí. Je na nás, jestli se rozhodneme s nimi spolupracovat anebo se obrátíme proti nim. Ať je však výsledek našeho rozhodnutí jakýkoli, zůstáváme pod vlivem všech zákonů a živlů neustále. Nemoc, utrpení, disharmonie, stísněnost, psychické potíže jsou často nevyhnutelnými následky porušování právě přírodních, kosmických nebo duchovních principů či zákonů. Tyto situace, stavy a problémy našeho bytí se zrcadlí v kartách Malých arkán stejně jako na obrazech karet Velkých arkán. Rozdíl je v duchovní a každodenní poloze našeho prožívání, dozrávání a v jiné úrovni poznání.

Každý člověk by měl usilovat o to, aby poznal sám sebe a skrze sebe celé veškerenstvo, aby zjistil, odkud přichází a kam vedou stezky jeho osobního žití v tomto životě právě na této krásné planetě.

Živly, neboli elementy, základní prvky, jsou čtyři stavy hmoty, čtyři druhy seskupení látek: tekutý, plynný, tuhý a teplený. Jednodušeji řečeno: Voda, Vzduch, Země a Oheň. Vztahují se k nim čtyři barvy v Tarotu, ale také čtyři světy Kabaly, čtyři těla v okultní anatomii, čtyři základní alchymistické prvky. Podle některých ztělesňují čtyři druhy přírodních duchů. K těmto čtyřem elementům byl přiřazen další, tzv. qiuntesence, éter, jenž symbolizuje prostor. Člověk je podle duchovních učení výsledkem skladby právě čtyř hmotných živlů. Pátý element představuje jeho životnost. Své pozemské osudy prožíváme v omezeném prostředí, složeném právě ze jmenovaných pěti prvků. A na skupenství těchto živlů se poutá také naše vědomí (které náleží elementu éter). Můžeme se však od něho osvobodit eliminací uvědomovacích procesů. Jelikož živly symbolizují hmotu, zastupují rovněž nižší, konkrétní překážky pro naši vůli. A v podobě základních složek přírody, člověka, ale také překážek, jsou znázorněny v symbolech tarotových karet.

Co Tarot není

Tarot především není karetní hra! Se životem, člověkem a jejich tajemstvími se nehraje. Nemělo by se hrát. Karetní hrou může Tarot označit pouze ten, kdo o něm nic neví, nebo jsou jeho informace neúplné čí zavádějící. Potažmo si zahrává s věcmi, na kterých si může spálit nejen prsty…

Tarot nejsou jenom karty. A už vůbec ne jenom vykládací karty. Za účelem pouhého vykládání, tzv. divinace, dostatečně poslouží široká paleta tzv. vykládacích karet anebo sady karet hracích, se kterými to „kartářky“ a „kartáři“ skvěle umí. Ne že by to s Tarotem neuměli anebo to neuměl někdo jiný. Není však škoda nosit překrásné plesové šaty do práce v autoservisu namísto montérek?

Výlučně divinační způsob užití Tarotu, u nás s oblibou označovaný jako „kartářský“, je jedním z projevů orientace na část struktury lidské osobnosti, kterou zveme Ego. Ego, které si emoce zaměňuje s náhradními slůvky, vnímání nekompromisně nahrazuje čistě rozumovým chápáním, intuitivní vhled si plete s vědomostmi, ke kterým dospěl učením a studiem, bezprostřední zkušenost s náboženstvím a jeho institucemi.

Tarot není jedním z nechvalně známých „urychlovačů“ psychických procesů a hluboké práce na sobě. Svou výjimečnou imaginativní silou umožňuje – a to komukoli – vstup jenom do těch oblastí duše, které jsou v té chvíli otevřeny anebo přepraveny se otevřít. Žádné násilné vypáčení či nedisciplinovaný vstup – s příslušnými následky – se do komnaty třinácté přes Tarot nekoná. Není přece náhodou, že jednomu z tarotových obrazů, stojícím takřka na začátku celé sady se říká „Strážkyně prahu“.

Tarot nejsou „čertovy obrázky“ (podobně jako runy nejsou „čertovy oblázky“). Tato invektiva se kdysi vztahovala na hrací karty, které pravděpodobně přivedly (a ještě stále přivádějí, dokonce také na monitorech osobních počítačů) mnohé nejdřív do pokušení a pak v zatracení. Přinejmenším tedy do stavu nouze a hmotné bídy, pokud hře v karty propadnou  stanou se z nich hazardní hráči. Dnes se zakládají a otevírají terapeutická centra pro léčení „hráčských“ závislostí. Nikdy se ke mně za ta dlouhá léta nedostala zpráva, že by se někdo musel léčit ze závislosti na Tarotu! Spíš naopak. Mám zaručené informace o psychoterapeutech, kteří si při své specializaci na pomoc lidem s různými typy závislostí vypomáhají tarotovými kartami. A pokud na to nemají odvahu, pořídí si vlastní obrazový soubor, bez názvu. A jsem opět u pasivní arteterapie. Ať tak či onak, je zcela nepodstatné, jaký druh obrazového materiálu při pomoci lidem používáme.

A ještě jednou: Tarot nejsou „čertovy obrázky“. Viděl někdo z Vás, četl nebo slyšel někdo o výtvarné tvorbě, jež by tvořila výzdobu pekelných temnot? (Mimochodem, jak bychom v „temnotě“ asi na ty obrázky viděli?) Neplatí to o všech,  zdaleka ne (je sice pravdou, že jsem se potkala i s mnohem příšernějšími kýči), ale četné tarotové sety jsou dílem velkých výtvarných mistrů. Dokonce v Itálii existuje proslulá zahrada se sochařským „tarotovým“souborem. Nadání a schopnost projevit navenek svou tvořivost, třeba právě malováním, se vždy považovala a označovala za „milosti Boží“. Já vím, fanatik a dogmatik je ve stavu ohánět se tím, že i z „milosti Boží“ může vzniknout „výtvor vládce hlubin pekelných“. Jednou z mnoha věcí, jež přivádějí člověka na stopu a k odhalení fanatika a dogmatika v sobě, jsou též tarotové karty.

Tarot není „bránou do pekla“ a prostředkem, jímž kníže temnot získává na svou stranu další nešťastníky. Pokud se někdo potažmo touží ohánět tím, že předvídat události, hledat jejich příčiny a případně způsob, jak jim předcházet, je „čertovo dílo“, ať si přečte třeba… Bibli! Velcí bibličtí proroci se zcela přirozeně zabývali – no čím jiným, když byli proroky – proroctvími. Nejenom proroci i jiné biblické osobnosti se věnovaly vykládání snů, (kterému je práce s Tarotem mnohdy velice podobná), vizím, magickým kouskům, čarám a kouzlům, zázračným uzdravením… Předpověděli příchod Mesiáše (narážky v Bibli, které se týkají jeho objevení, bychom mohli počítat na stovky! Potažmo na téměř tři stovky) i s přesným popisem okolností a podmínek, za jakých k němu má dojít. Anebo – to již v Novém zákoně – varuje svatý Jan ve svém Zjevení, jež úzce navazuje na prorocké knihy Staré smlouvy, před strašlivou pustošící Apokalypsou. Taktéž s udivujícím množstvím podrobností. Je nutno podotknout, že apokalyptika byla oblíbeným literárním žánrem v židovských kruzích a mezi pisately Staré smlouvy. Barvitě líčili budoucnost a oznamovali své myšlenky v podobě vidění. Nehovořila však pouze o utrpení, ale také o nebezpečných východiscích z nich.

Historie Tarotu

Jelikož jsme skutečně pouze na samém začátku studia, nepovažuji za nutné ani vhodné zatěžovat Vás přílišnými podrobnostmi, týkajícími se zvláštních dějin Tarotu. Jeho kořeny jsou zahaleny hlubokým tajemstvím. Odkud pochází, jak k nám přisel a kdo nám zprostředkoval setkání s ním, nikdo doopravdy není. Viditelné stopy, ve kterých Tarot dějinami lidstva kráčel, nejsou tak zřetelné, jak bychom si snad přáli. 

Ještě jednou Tarotový deník a deník snů

Jednou z oblíbených forem seznamování se s obsahem tarotových karet je tažení denní karty přičemž samozřejmě nezůstává u tažení. Vytažením karty z Vašeho balíčku karet práce jenom začíná. Bez ohledu na to, jestli jste s Tarotem přišli již dříve do styku nebo ne, jestli jsou Vám obrazy jednotlivých karet známy nebo ne, je tato metoda skutečně vynikající. Především pro začátečníky anebo pro ty, kdo touží poznat další vrstvy tajemství, ukryté pod loupající se fasádou poznání. Důležité je vést si v průběhu celé doby tarotový deník.

Postup

Po předcházející krátké meditaci nebo klidném zamyšlení a soustředění se na sebe sama, si ze zamíchaného balíčku tarotových karet vytáhneme jednu jedinou kartu. Těm, kdo se domnívají, že jejich intuice není ještě dostatečně probuzena, radí odborníci tahat levou rukou, aby lépe navázali spojení se svou pravou mozkovou hemisférou.

Kartu taháme hned po probuzení, případně těstě pře usnutím. Ranní karta se vztahuje ke dni vytažení, večerní ke dni následujícímu (až do dalšího večera). Pozorně a důkladně si ji prohlédneme se všemi detaily a podrobnostmi (ne, aby Vám ušel celek) a zafixujeme její obraz do paměti. Při tažení večerní karty se může stát, že se nám bude zdát významný sen, který zdánlivě s kartou nemusí souviset. Všechny sny, které si pamatujeme a hodnotíme je jako důležité, přínosné anebo velice výrazné, si ve zkratce zapisujeme do deníku snů. Obyčejný sešit s příslušnými daty, které pečlivě uvádíme, nám poslouží stejně dobře jako diář. U každého snu a data nezapomeneme pod datem uvést výrazným písmem kartu, příslušného dne nebo noci.

Po celý předmětný den nosíme kartu s sebou. Můžeme si ji položit na pracovní stůl, přichytit bez možnosti poškození nad pracovní plochu, umístit na polici poblíž svého pracovního či oddechového prostoru. Sledujeme pozorně všechny impulsy, vlivy, události a situace, ke kterým v tento den dochází. Snažíme se co nejčastěji si vybavit vzezření vytažené denní karty a dát do souvislosti denní dění s jejími symboly. Nehledáme význam denní karty v knihách, návodech a tarotových publikacích! Nelovíme v paměti, co jsme kdy od koho o té které konkrétní kartě slyšeli! Spoléhejte se na sebe, na své vyšší Já a na svého moudrého vnitřního učitele. Nakonec si v tarotovém deníku, na který si vyhradíme zcela jiný sešit než na deník snů, poznamenáme datum číslo a název vytažené karty a v heslech zapíšeme stěžejní události dne. Nesnažte se krasořečnit anebo psát literární žánry od básnických eposů přes krátké novely až po romány! Tarotový deník se stane nepřehledný a jako pomůcka na Vaší cestě za poznáním nepoužitelný. Nakonec uveďte své postřehy a pozorování v souvislosti s vypozorovanými korelacemi mezi kartou, jejím obrazem a Vašimi zážitky, zápisky denních zkušeností od Vašich srovnávacích studií. Kdykoli v průběhu studia můžete být vyzváni k zaslání obou deníků k nahlédnutí, aby Vaše pokroky nebo stagnace mohly být objektivněji posouzeny.

Úkol:

Jak jste jistě postřehli, budete mít hned po první lekci sešity tři: Tarotový denník, „Mou knihu Tarotu“ a Snový denník“. Důkladně si je veďte, i když se vám na začátku jejich význam nemusí zdát jasný a významný. Mnozí až po čase nejenom pochopili, ale i přijali jejich velký přínos pro své studium, pro práci s Taroatem a pro rozšíření své intuice i znalostí…

Skupinový seminář

Pro některé adepty studia Tarotu je vhodnější a přijatelnější kombinace s praktickými ukázkami anebo s osobními setkáními. Proto máte také možnost účastnit se mých seminářů. Jejich náplní mohou být také odpovědi na Vaše dotazy, které považujete za příliš komplikované nebo intimní, praktické rady, ukázky a především možnost seznámit se s jinými zájemci o tarotové médium. Vzájemné sdílení a vyslyšení problémů těch ostatních bývá velikou pomocí vlastního bádání, poznávání a získávání konzultace. Účast na semináři Vám může pomoci k rychlejším pokrokům ve studiu a k odstranění případných studijních překážek nebo bloků.

 

 

Doporučená literatura:

·               Lawrence Kushner: Kniha písmen - Sefer Otijot - Mystický výklad hebrejské abecedy /Sefer otijot je úvodem do židovského spirituálního myšlení a jakousi branou k dalším možným dimenzím individuálního duchovního hledání skrze samotný tvar hebrejských písmen. Je psáno, že písmena existovala už před stvořením světa a mysticky souvisí se samotným procesem stvoření. Písmena jsou víc než znaky pro vyslovení zvuku. Jsou to symboly, jejichž tvar a jméno, místo v abecedě a slova, která jimi začínají, dává každému z nich místo uprostřed jedinečné spirituální konstelace. Písmena jsou sama o sobě svatá. Jsou to nádoby obsahující světlo Toho, který je Bezmezný. Různé způsoby, jak čtenáři používají Knihu písmen:
- Jako úvodu do hebrejštiny.
- Jako návodu k meditacím.
- K reflexi písmen svého vlastního hebrejsky napsaného jména.
- Jako slabikáře hebrejského písma pro začátečníky.
- Ke studiu písmen jako stavebních kamenů židovské spirituality./

·               C. G. Jung: Výbor z díla  II. – Archetypy a nevědomí /Druhý svazek výboru z díla světoznámého psychologa Carla Gustava Junga. Teoretické úvahy o podstatě duševna, O archetypech kolektivního nevědomí, O pojmu kolektivního nevědomí, O archetypu se zvláštním zřetelem k pojmu animy, Psychologické aspekty archetypu matky, Psychologie archetypu dítěte, O fenomenologii ducha v pohádkách, Transcendentní funkce, O synchronicitě

·               Helma Marxová: Svět mýtů /Mýty národů a kultur jsou dnes aktuálnější více než kdy předtím. Najdete zde  mýty všech velkých kultur a národů, které známe od Sumerů, Babylóňanů po národy Asie, Sibiře, Afriky i předkolumbovské Ameriky./

·               Publius Ovidiu Naso: Proměny/Vynikající publikace pro pochopení transformační roviny Tarotu! Ovidiovy Proměny jsou klasickým dílem básníka, jehož verše fascinují čtenáře již 2000 let. Jednotícím motivem 250 antických mýtů je láska a její proměna. /

 

Těším se na příští setkání s Vámi. Doufám, že se studiu budete věnovat s patřičnou pílí a co nevidět předčíte svého průvodce. Protože tak to má být: provázený by měl vždy učinit alespoň o krok více a dospět k o trošku většímu poznání než jeho průvodce…

Ať jste požehnání všemi plody Země i Vesmíru…

S pokorou a očekáváním

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com, výklady, poradenství v oblasti osobního, profesního, vztahového života a zdraví, rozbory tarotové numerologie, Symbolon, automatické písmo a kresba, andělská terapie, konstelace, konzultace osobní, telefonické nebo po skypu...